Detaljregulering, Einersvik, gnr/bnr 84/300 og 367

Lov og klubbe - Klikk for stort bilde VARSEL OM IGANGSETTING AV PLANARBEID

Det kunngjøres med dette at nevnte område tas opp til regulering iht. plan- og bygningslovens(pbl) §§ 12-8. Området skal detaljreguleres jf. pbl § 12-3.

Planområdet

Området er avsatt til boligformål (B2-B4), friområde (F2) og adkomst (F.TK 2 og 3, samt TG. 1) i

gjeldende reguleringsplan for Gjevingpynten, med krav om detaljplan i byggeområdene.

Gjeldende reguleringsplan er vedtatt 17.12.1996.

Planområdet er begrenset som vist på vedlagte kart (PDF, 328 kB). Området er på ca. 35 000 m2 og omfatter

eiendommen gnr/bnr 84/300 samt litt av veiarealet på gnr/bnr 84/367. Området har adkomst fra

Gjevingveien Fv. 102 og Sliperiveien. Det er offentlige avløpsledninger i området og privat

vannverk.

Formålet med planleggingen

Det er ønskelig å legge til rette for inntil 4 frittliggende eneboliger og 10 boliger i rekkehus, med

tilhørende adkomst, garasje (felles), uteplasser og eventuelt lekeplass og område for renovasjon. I

tillegg vil det bli vurdert muligheten for etablering av felles bryggeanlegg for boligene og til

friområdet i Einersvik. Det vil bli gjort en ny vurdering av om det kan legges til rette for en gangvei

rundt hele yttersiden av planområdet.

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter pbl. § 12-3 tredje ledd, jf. § 4-2 og

forskrift om konsekvensutredning, men det skal gjøres en særskilt vurdering av konsekvenser av

eventuell etablering av brygge.

Det ble holdt oppstartsmøte 24.04.2018 med Tvedestrand kommune. Det er ikke ustedet referat

fra møtet.

Forslagsstiller

Forslagsstiller er Jens Martin Marcussen. Stærk & Co. a.s. avd Vegårshei, er ansvarlig for

planleggingen.

Merknader til oppstartsmeldingen

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 03.09.2018 til Stærk & Co. a.s., Havnegaten 1,

4836 Arendal. Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Stærk & Co. a.s., v/ Erling I. Aas

tlf 91 54 78 13, E-post: eia@staerk.no

Kunngjøringen kan også sees på www.staerk.no og på www.tvedestrand.kommune.no.

Videre saksgang

Etter at meldingsfristen er ute vil merknader og innspill bli gjennomgått. Selve planforslaget vil så bli

utarbeidet og oversendt kommunen for saksbehandling. Etter første gangs behandling i kommunen

blir reguleringsplanen lagt ut til offentlig ettersyn og det gis anledning til å komme med merknader

og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.

 

Med hilsen

Stærk & Co. a.s.

Erling I. Aas

 

 

Vedlegg: Oversiktskart med planavgrensning (PDF, 328 kB), datert 25.07.2018

Sjekkliste FMAV (PDF, 163 kB)

Sist endret 01.08.2018
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering