Detaljregulering for Sagliene - gnr 68 bnr 30 Laget. Varsel om igangsetting av planarbeid

Megafon - Klikk for stort bilde

 

Stærk & Co. kunngjør at nevnte område tas opp til regulering i medhold av plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8.

Området skal detaljreguleres jf. pbl § 12-3. Planarbeidet er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning. En konkluderer med at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning etter forskriften, pbl § 12-3 tredje ledd, jf § 4-2. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i samsvar med pbl § 17-4.

Formålet med planleggingen er å legge til rette for 4-7 nye boligtomter med tilhørende anlegg og bygninger (adkomst, parkering, renovasjon m.v), 2 felles områder for plassering av sjøboder, 1-2 felles brygger, 1 felles lekeplass og felles vannforsyning og avløpsanlegg. Det vil bli regulert en allment tilgjengelig gangveg langs elva. Grønne områder vil bli regulert til LNFR-områder.

Evt. spørsmål kan rettes til Erling I. Aas, tlf. 915 47 813, e-post eia@staerk.no.

Merknader til planarbeidet skal sendes til:

Med kopi til:

  • Tvedestrand kommune, Postboks 38, 4900 Tvedestrand

Frist for merknader: 03.11.2017.

Dokumenter i saken finner du her:

Kunngjøringsbrev (PDF, 253 kB)
Arealbrukskart (PDF, 410 kB)
Kunngjøringskart (PDF, 2 MB)
 

 

Sist endret 09.10.2017
Fant du det du lette etter?
Artikkel (1)
Login for redigering Login for redigering