Reguleringsarbeid og høring - Sandstien, Normannvik

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid og høring av planprogram for et område i Normannvik i Tvedestrand kommune. Gnr. 86, bnr 3 - Sandstien.

Frist for innspill er 22.05.2018

Formålet med planarbeidet er å utarbeide detaljreguleringsplan for eksisterende og planlagte hus- og hyttetomter, til sammen 7 enheter (2 nye og 1 eksisterende hustomt og 2 nye og 2 eksisterende hyttetomter) med tilhørende felles bryggeanlegg for alle nye tomter. Det er og ønskelig å sette av et areal for gjenoppbygging av tidligere båthus tilhørende eiendom 86/3. Tidligere beliggenhet til dette båthuset kommer i konflikt med naturtypen strandeng/strandsump. Alternativt areal for gjenoppbygging vil derfor drøftes i planbeskrivelsen.

Ved fylkesvei 107 er en etablert avkjørsel. Denne benyttes av bolig på 86/3 i dag. Det vil bli planlagt en utbedring av denne avkjørselen der Statens Vegvesens normer vil etterstrebes. Det vil bli vist vei frem til boligene, og parkering og sti til hyttene.

Et areal for fritidsformål med spesielle bestemmelser vil også foreslås. Det er ikke påvist kulturminner i området. Hovedhuset på eiendommen er registrert i SEFRAK-registeret. Det er også ruinene av det forrige bruket på eiendommen. Dette bruket brant ned tidlig på 1900 tallet og ble etter det flyttet til nåværende beliggenhet. Det gjennomføres arkeologiske registreringer på initiativ fra Fylkeskommunen dersom de finner det nødvendig. Da vil forholdet til automatisk freda kulturminner kartlegges og avklares.

Tema som bør utredes i en konsekvensutredning:

  • Friluftsliv og allmennhetens tilgang til strandsonen.
  • Påvirkning av biologisk mangfold som følge av småbåthavn.
  • Landskap – plassering og virkning av husene og hyttene vurderes.
  • Arealbruk – redegjørelse for del av utbygging som strider mot kommuneplanen.

Planforslaget vil ikke komme i konflikt med arter av nasjonal forvaltningsinteresse, men viktige naturtyper.

 

Spørsmål eller merknader sendes innen 22.05.18 til: Stærk & Co. a.s., v/ Erling Ingold Aas, Havnegaten 1, 4836 Arendal, e-post: eia@staerk.no

 

Dokumentene i saken finner du her:

Kunngjøringsbrev (PDF, 2 MB)

Forslag til planprogram og konsekvensutredning (PDF, 2 MB)

Sjekkliste for reguleringsplaner Fylkesmannen (PDF, 162 kB)

 

 

Sist endret 10.04.2018
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering