Totalforbud på aktivitet som kan medføre brannfare

brann - Klikk for stort bilde Nødnummer for brann er 110

Totalforbud på aktivitet som kan føre til brann i skog og annen utmark på Agder (Aust- og Vest-Agder). I tidsrommet 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark.

 

Brann- og eksplosjonsvernloven § 5 første ledd omhandler den alminnelige aktsomhetsplikten. Forskrift om brannforebygging § 3 har nærmere presisering av reglene....
I aktsomhetskravet ligger det både en plikt til å vurdere risikoen for brann og ta egnede forholdsregler for å minimere risikoen. I denne vurderingen må man ta hensyn til selve aktiviteten og til brannfaren i omgivelsene. Forholdsreglene skal være slik at risikoen blir liten. Dersom risikoen er for stor, skal aktiveten stoppes. Med dagens situasjon vil det ikke være aktsomt å gjøre opp ild eller utføre aktivitet som kan medføre brann.

Det er tillatt å benytte gassgrill i egen hage. Også kulegrill med briketter er akseptert i egen hage, men da må man passe på at dette ikke står på en plen, e.l., og har lett tilgang til slokkevann. Bruk av engangsgrill, griller med kull, bålpanner, etc. er ikke tillatt fordi gnister og glør lar seg spre med vinden fra slike innretninger.

Grunnet svært lite nedbør er skogbrannfaren nå meget stor i Agder. På denne bakgrunn har brannsjefene på Agder besluttet at det nedlegges totalforbud på aktivitet som kan medføre antennelse av skog og annen utmark. Forbudet gjelder all aktivitet i skog og annen utmark, så som; skogsdrift, linjearbeid kraft og tele, skyting på skytebane, rydding og tynning, kantklipping av veinettet, sliping av jernbane-linje, all form for bål og grilling samt annen lignende aktivitet som kan medføre brann.

Forbudet gjøres gjeldende umiddelbart og gjelder inntil forbudet oppheves. Opphevelse av forbudet vil bli publisert på brannvesenets/kommunenes nettsider.

Forbudet er hjemlet i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14 juni 2002 nr 20 § 37. Det vises videre til presiseringer i forskrift om brannforebygging § 3.

Eventuell søknad om dispensasjon må tas opp med lokalt brannvesen.

Sist endret 05.07.2018
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering