Eiendomsskatt i Tvedestrand kommune

eiendomsskatt 2 - Klikk for stort bilde Tvedestrand kommunestyre vedtok i 2016 innføring av eiendomsskatt for bolig- og fritidseiendommer, tomter m.v. fra 1. januar 2017. Det er ikke innført eiendomsskatt for næring og verker og bruk. Eiendomsskatten er den eneste skatteformen der kommunene selv kan bestemme og regulere sine inntekter.

For 2018 er det vedtatt å øke skattetrykket til 3 promille og gi fritak for boliger som er ferdigbygget i 2017. Det er sendt ut informasjon om takst, skattegrunnlag, promillesats og årsbeløp på første faktura slik at den er å anse som skatteseddel for 2018. Eiendomsskattelisten er lagt ut til offentlig innsyn på kommunens hjemmeside og i kommunetorget.

Eiendomsskatten blir i 2018 fakturert sammen med øvrige kommunale avgifter og faktureres på 6 terminer. Forfall på fakturaene vil være om lag: 15. februar, 15. april, 15. juni, 15. august, 15. oktober og 15. desember. Fakturaene vil bli sendt ut ca. 3 uker før forfall.

eiendomsskatt 1 - Klikk for stort bilde Hva er eiendomsskatt?

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som den enkelte kommune kan skrive ut med hjemmel i Lov om eiendomsskatt (eigedomsskattelova). For fastsetting av eiendomsskattetakst gjelder følgende hovedprinsipp i henhold til eiendomsskatteloven §8 A-2(1): "Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal."

I 2016 var det 365 av Norges 428 kommuner som har innført eiendomsskatt. Av disse har 239 eiendomsskatt i hele kommunen.

Kommunestyret har vedtatt at takstene skal fastsettes i henhold til eiendomsskatteloven § 8 A-3 4.ledd og utnevnt en sakkyndig nemnd til å stå ansvarlig for takseringsarbeidet. Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt skal vedta rammer og retningslinjer for taksering. Dette rammeverktøyet skal benyttes for taksering av eiendomstyper fram til neste omtakseringstidspunkt.

Kommunestyret har vedtatt at boligeiendommer skal ihht. § 8 C-1 beskattes etter formuesgrunnlaget. § 8 -1 sier bla.: «skal byggje på verdet (taksten) som vert sett på eigedomen ved likninga året før skatteåret». Lurer du på hvordan skatteetaten regner ut likningsverdi, kan du lese om det på skatteetatens hjemmesider.

Kommunestyrets rolle er å bestemme nivået på skatten. Nivået på skatten kan variere fra 2 til 7 promille, og dette fastsettes i kommunestyrets budsjettvedtak. Det samme gjelder bruk av eventuelt bunnfradrag, reduksjonsfaktor og fritak. For 2017 blir skattesats som skal gjelde for alle eiendommer lignes ut med 2 promille. Eventuelt bunnfradrag, reduksjonsfaktor og fritak skal vedtas våren 2017.

Kan noen eiendommer fritas for eiendomsskatt?

Eiendomsskatteloven åpner for at kommunestyret kan gi fritak med hjemmel i § 7. Kommunestyret skal vedta om eiendommer som tilhører stiftelser eller organisasjoner som tar sikte på å gagne en kommune, fylke eller staten skal få fritak for eiendomsskatt, i henhold til eiendomsskatteloven § 7 a). Bygninger som har historisk verdi kan også søke fritak i henhold til § 7 b). Søknad om fritak fra eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7 rettes til eiendomsskattekontoret, som utarbeider innstilling i saken.

Hvordan sender jeg inn klage?

Det er anledning til å klage på eiendomsskattetaksten. Klagefristen for eiendomsskatt er 6 uker etter at skattelisten for 2017 legges ut.  Det er ikke anledning til å klage på fakturaen som sendes ut i 3. og 4. termin 2017. I henhold til eiendomsskatteloven § 19 kan skatteyter klage på eiendomsskattetaksten hvert år i forbindelse med utskriving av skatten, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Det vil være mulig å klage innen 6 uker etter utskriving av skatt for 2017. Klage må da sendes skriftlig til postmottak i Tvedestrand kommune. Henvendelser bes merket med: eiendomsskatt, navnet ditt, telefon hvor du kan treffes på dagtid og gårds- og bruksnummer og/eller veiadresse. Dersom klagen gjelder feil arealberegning ber vi deg sende byggetegning eller skisse med påtegnede mål av etasjene innenfor yttervegg. Klagen må begrunnes. Klager på takstens størrelse skal behandles av sakkyndig nemnd, blir det ikke gitt medhold i klagen skal klagen behandles av sakkyndig ankenemnd. Sakkyndig ankenemnds vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Klager på formuesgrunnlag for boligeiendommer sendes til skatteetaten.

Forvaltningstaksering

Hvert år befares eiendommer som har fått nyoppførte bolig- og/eller fritidsbygg for å fastsette ny eiendomsskatt. Eiendommene som befares har fått ferdigattest, midlertidig brukstillatelse eller status tatt i bruk på sin eiendom. Eiendommene vil få utskrevet ny eiendomsskatt fra 01.01.året etter.

Ved takseringen benyttes de samme retningslinjene for taksering som ved hovedtakseringen, jfr. rammer og retningslinjer for takseringen.

Befaring av eiendommen vil foregå utvendig, og det er ikke nødvendig for eier å være til stede.

Sist endret 31.01.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Thomas Jørgensen

Konsulent, eiendomsskatt
Telefon :909 90 978
Mobil :909 90 978
E-post :eiendomsskatt@tvedestrand.kommune.no
Login for redigering Login for redigering