Bevillinger – Salg, servering og skjenking


Kommunen som bevillingsmyndighet

Kommunene har ansvaret for å påse at virksomheter som driver med salg- og skjenking av alkohol, samt servering av mat og alkoholfri drikke, gjør dette i tråd med gjeldende lover, regler og lokale bestemmelser. Dette vil si at kommunen behandler søknader om bevilling, fører tilsyn med virksomhetene og har en veiledende rolle i forhold til dette.

Dersom man ønsker å etablere ny virksomhet med salgs- eller skjenkebevilling for alkohol og dette tilfører kommunen nye konsept eller flere aktive salgs- eller skjenkesteder, er dette normalt vurdert som en prinsipiell sak som må behandles politisk. Dette kan ta opptil 3 måneder.

Andre forhold - som utskifting av styrere og stedfortredere, søknader om bevilling til enkeltanledninger, søknader om overdragelse av virksomhet til nytt firma med like rammer og lignende – er i de fleste tilfeller vurdert som ikke-prinsipielle saker, og kan behandles administrativt av rådmannen. Dette betyr at saksbehandlingstiden blir kortere enn ved full politisk behandling (opptil 3 uker forutsatt at all nødvendig informasjon er mottatt).


Hva krever bevilling og hvor søker man

Både for salg av alkohol i butikk (uåpnede enheter), skjenking av alkohol på bar/pub/restaurant (åpne enheter) og servering av mat og ikke-alkoholholdig drikke på spisesteder, trenger man en salgs-, skjenke- eller serveringsbevilling.

Kommunestyret utsteder disse for inntil 4 år av gangen, og det stilles krav til de som innehar slik bevilling.

Det utstedes også bevillinger til enkeltanledninger (åpne enkeltarrangement) og ambulerende skjenkebevillinger (lukkede selskap). Dette gjøres administrativt.

Alle som søker om bevilling vil avhengig av hva som kreves for bevillingen, sjekkes i forhold til vandel/skatt/avgift. Dersom undersøkelsene avdekker forhold av betydning, gjør kommunen en skjønnsmessig vurdering vedrørende søkers skikkethet.

Se mer utfyllende informasjon om de ulike bevillingstypene under.

Se Elektroniske skjema for å søke om bevilling.
 

Regelverk for salgs- og skjenkesteder

Alle virksomheter som driver salg eller skjenking av alkohol er underlagt alkoholloven, alkoholforskriften og alkoholpolitisk handlingsplan for kommunen hvor virksomheten er lokalisert.

Alle serveringsvirksomheter som driver normal serveringspraksis rettet mot allmennheten er underlagt serveringsloven.
 

Etablererprøve og kunnskapsprøve/alkoholprøve

Alle virksomheter som skal selge alkohol, skjenke alkohol eller servere mat og alkoholfri drikke, skal ha en styrer og en stedfortreder som skal stå ansvarlig for driften. Både styrer og stedfortreder skal besitte dokumentasjon på godkjente prøver i henhold til virksomhetens praksis.

Dersom man skal servere mat og alkoholfri drikke må styrer og stedfortreder ha bestått etablererprøven.

Dersom man skal selge alkohol (uåpnede enheter fra butikk) eller skjenke alkohol (åpne enheter fra bar/pub/restaurant), må styrer og stedfortreder ha bestått kunnskapsprøven/alkoholprøven for henholdsvis salg i butikk eller skjenking på bar/pub/restaurant.

Prøvene kan tas på kommunehuset og avtales ved å henvende seg til resepsjonen.

Se Kunnskapsprøven – alkoholloven eller Etablererprøven for serveringsvirksomhet for mer informasjon
 

Spesielt om salgsbevilling

Butikker som skal selge alkohol, må søke om salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Bensinstasjoner, storkiosker og kiosker kan ikke få salgsbevilling.

Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget. I søknaden må du gi opplysninger om stedet, eierforhold og hvem som skal være styrer og stedfortreder.

Man søker ved å bruke det elektroniske søknadsskjemaet.

Vedlegg til søknad:

 • Firmaattest
 • Aksjeselskaper må sende inn aksjeeierbok med revisors bekreftelse på eierforholdene i virksomheten
 • Opplysninger om eventuelle bakenforliggende eierforhold
 • Adkomstdokumenter i form av leiekontrakt, fremleiekontrakt eller franchiseavtale
 • Målsatt tegning over utsalgsarealet
 • Bekreftelse på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven. 
 • Eventuell kjøpekontrakt
   

Spesielt om skjenkebevilling

Har du serveringsbevilling fra før og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om skjenkebevilling. Man kan også søke om skjenke- og serveringsbevilling i samme søknad. Det er ikke tillatt kun å skjenke alkohol uten at det også serveres mat og tilbys alkoholfrie alternativer. 

Hvordan få skjenkebevilling?

 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om skjenkebevilling
 • Det er krav om uklanderlig vandel i henhold til alkoholloven
 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet for å søke.

Vedlegg som må følge søknad: 

 • Firmaattest
 • Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve/alkoholprøve for styrer og stedfortreder på stedet
 • Adkomstdokumenter (for eksempel leiekontrakt eller skjøte). Ved fremleie må du også sende inn tillatelse til fremleie og fremleiekontrakt
 • Grunneiers tillatelse til uteservering
 • Tegning av lokalet inne og ute
 • Aksjeselskaper må sende revisorbekreftet aksjeeierbok med eierandeler oppgitt i prosent
 • Opplysninger om bakenforliggende eierforhold, for eksempel eiere bak aksjeselskapet, der driftsselskapet er helt eller delvis eid av andre selskaper
 • For båter: Passasjersertifikat for båter med plass til mer enn 12 passasjerer, nasjonalitetsbevis
 • Kommunen kan i enkelte tilfeller be om ytterligere dokumentasjon, som for eksempel budsjett og finansieringsplan.
   

Spesielt om serveringsbevilling

Planlegger du å starte et sted hvor det serveres mat eller drikke, må du ha serveringsbevilling.

Daglig leder ved stedet må ha bestått etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling. Bevillingen gis til selskapet som eier stedet.

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet for å søke.

Vedlegg til søknad: 

 • Bekreftelse på bestått etablererprøve
 • Firmaattest
 • Målsatt tegning over serveringsstedet, inne og ute
 • Leiekontrakt
 • Dokumentasjon på daglig leders ansettelse ved serveringsstedet
 • Kopi av melding til Mattilsynet
   

Gebyr og priser

Gjeldende gebyr for omsetting av alkohol finner du her

Salgs og skjenkebevilling
Salgs og skjenkebevilling
Serverings- og skjenkebevilling  
Ambulerende340priser fra 01.01.16
Enkeltanleding, deltakere inntil 100480Se vedlegg
Enkeltanledning deltakere inntil 5002160
Enkeltanledning, deltakere inntil10002880
Enkeltanledning, deltakere over 10004800
Prøve, serverings- og skjenkebevilling400 kr
Sist endret 27.02.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Elias Lien

Skjenkesaker, politisk sekretariat, beredskap valg
Telefon :37 19 95 50
Mobil :481 19 717
E-post :Elias.lien@tvedestrand.kommune.no
Login for redigering Login for redigering