Byløft 2014

Byløft2 - Klikk for stort bilde

Tvedestrand kommunestyre oppnevnte i møte i januar 2012 et utvalg for å utarbeide forslag til organisering, omfang, bemanning og finansiering av et byutviklingsprosjekt med fokus på nedre bydel og havneområdet.

Det ble utarbeidet et prosjektutkast i dialog med fylkeskommunen. Prosjektet ble gitt navnet ‘Byløft 2014’. Tvedestrand kommunestyre besluttet i slutten av mars 2012 å gjennomføre det.

Nedre bydel er i denne sammenhengen definert som Hovedgata/Hulgata fra Øyvind Bjorvatns plass og ned til havna med hele havneområdet til Tangen og enden av Bakkeskåt.
Enkeltprosjekter kan ha en noe større geografisk utstrekning dersom de understøtter utviklingen i prosjektets hovedsatsingsområde.

Nedre bydel og havneområdet i Tvedestrand skal i løpet av prosjektperioden framstå som en innbydende og velstelt bydel/havn som har beholdt sitt særpreg og som er bedre tilrettelagt for aktiviteter året rundt enn i dag.
Det skal også foreligge oppdatert planverk som kan fremme en videre utvikling.


• Prosjekteier: Tvedestrand kommunestyre
• Prosjektansvarlig: Rådmannen
• Prosjektleder: Engasjement i 100 % stilling


Styringsgruppe:
• To fra kommunestyret
• En fra Tvedestrand næringsforening
• En fra Tvedestrand vekst AS
• Rådmannen
• En fra AA fylkeskommune


Styringsgruppen for Byløft 2014:
• Jan Dukene, Ordfører
• Håvard Røysland, Opposisjonsleder
• Pål Frydenberg, Rådmann
• Siv Tamlag, Tvedestrand næringsforening
• Rolf Søraker, Tvedestrand vekst AS
• Kari Huvestad, AA fylkeskommune


Byrom hele året
Regjeringen har etablert et program for å skape bolyst i distriktskommuner. For å kunne søke ‘bolyst midler’ ble det våren 2012 etablert et delprosjekt innen Byløft 2014, med navn ‘Byrom hele året’.

Delprosjektets varighet 2012- 2014. Delprosjektet er budsjettert med en kostnad på kr. 3,5mill. 50% av kostnadene ble søkt dekket med bolystmidler.

Kommunal- og regionaldepartementet har innvilget søknaden og tildelt prosjektet kr. 1,75mill, under forutsetning av at Tvedestrand kommune og AA fylkeskommune bevilger de resterende kr.1,75mill. Fylkets og kommunens andel vil bli tatt av de midler som bevilges til Byløft 2014.
Bolystmidler kan ikke brukes til fysiske investeringer, bortsett fra kunst.


Søknaden har følgende hovedaktiviteter:
•Byrom 1: 4 møteplasser i Hovedgata/Hulgata
•Byrom 2: Bakkeskåt
•Byrom 3: Havnefront og parkeringsareal
•Byrom 4: Rådhuset
•Utleie pool: Det igangsettes en prosess for å utvikle en modell for korttidsutleie av butikklokaler i nedre bydel
•Aktivitetsplan

Oppstart:
Delprosjektet startes opp umiddelbart. Med utgangspunkt i de innspill vi får til prosjektet, videreutvikles og detaljeres planene for byrom i tilstrekkelig grad for beslutning, kommunal godkjenningsprosess og gjennomføring. Utvikling av modell for korttidsutleie av lokaler i nedre bydel igangsettes.


Status pr 01.09.12:
•Begge prosjektløp er nå i gang.
•Ressursgruppe for arrangementer er under etablering. Denne skal utarbeide strategi og plan for etablering av arrangement-arenaer, samt plan for arrangementer som kan være med på å fremme utviklingen i bydelen.
•Bistå i utvikling og gjennomføring av arrangementer.


Organisering:
Prosjektleder rapporterer til Styringsgruppen. For å tilføre prosjektet ressurser med ideer og den nødvendige kompetanse innenfor de ulike prosjektaktivitetene, etableres ressursgrupper. Det er etablert en ressursgruppe for de kreative aktivitetene. En ressursgruppe for arrangementer er under etablering.


Kreativ ressursgruppe:
Ragnhild Haug
Tom Vike
Atle Goutbeek
Jan Erik Stokkebokjær
Martha Hansen
Celine Thommessen
Siv Tamlag
Anette Pedersen


Aktivitet ressursgruppe:
Øyvind Aanonsen      Linn Zwilgmeier            Anders Oppegaard      Axel Dalen

Siv Tamlag        Martha M. Hansen     Solveig Røvik     Jan Kløvstad      Tor Granerud


Beslutningsprosess:
Tiltak som prosjektleder/ressursgrupper foreslår gjennomført, vil bli lagt fram for styringsgruppen for beslutning.

Styringsgruppen har mandat til å gjøre beslutninger innenfor en økonomisk ramme på kr. 300. 000.- Ut over dette skal beslutningen tas av kommunestyret.

Alle tiltak som blir besluttet gjennomført, blir gjenstand for ordinære, kommunale godkjenningsprosesser.

Budsjett:
Prosjektet er startet opp med et budsjett på kr. 5mill.
Aust-Agder fylkeskommune har bevilget kr. 2,5 mill. mot at Tvedestrand kommune bevilger et tilsvarende beløp.
Bevilget beløp er fordelt over 2012, 2013 og 2014.
Eventuelle, ytterligere kommunale midler må bevilges i den årlige budsjettbehandling.

Primært må prosjektmidler brukes på et vis som utløser andre offentlige og private investeringsmidler.

Gjennomføring:
•Det er store forventninger til Byløft 2014 fra alle aktører som publikum, politikere, næringsliv og kultur.
•Det forventes synbare resultater raskt.
•Prosessene som må gjennomføres for å revitalisere nedre bydel og havneområdene vil imidlertid være både omfattende og tidkrevende.
•Begge disse forhold må det tas hensyn til i prosjektgjennomføringen.

Ideelt sett burde prosjektet starte med en konseptutvikling som inkluderte alle forhold rundt revitalisering av nedre bydel.
Dette inkluderer:
•Bærekraftig næringsliv tilbake til nedre bydel.
•Utvikling av attraktive bomiljø.
•Utvikling av offentlig rom og gateløp.
•Arena for kultur og kunst, underholdning.
•Totalplan for bruk av havna og deretter utarbeide en reguleringsplan som utgangspunkt for realisering av konseptet.

Gjennomføring av de ulike tiltak:
Behovet for snarlige, synlige resultater, samt at det er begrensede økonomiske midler, og begrenset tid, gjør at prosjektet ikke kan gjennomføres i et ideelt løp.
For i størst mulig grad kombinere de to hensyn, -behovet for resultater på kort sikt, og behovet for en visjonær konseptutvikling, gjennomføres prosjektet i to parallelle, men tett samordnete løp:
•Ett løp for raskt gjennomførbare aktiviteter som vil synliggjøre at ‘noe skjer’. Eksempel på dette er delprosjektet ‘Byrom hele året’
•Ett løp for en visjonær, helhetlig utvikling av nedre bydel. En komplett ‘pakke’ av tiltak som vil revitalisere nedre bydel og havneområdet.


Det arbeides nå konkret med:
•Gateløpet Hovedgata/Hulgata
•Avfallshåndtering
•Brygga
•Bakkeskåt I tillegg arbeides det med det visjonære prosjektløp.

For å lykkes med prosjektet er det helt avgjørende at huseiere i området er med på laget. Kommunen har ansvar for det offentlige rom, men der er huseierne som har ansvar for sine eiendommer. Prosjektet vil hjelpe huseiere med rådgivning og kompetanse innenfor oppussing og vedlikehold.

Det vil nå bli etablert forum for personer med spesiell interesse for prosjektet:
•Huseiere
•Beboere
•Næringsdrivende i det området prosjektet dekker

Det er av stor viktighet for prosjektet å ha en god kontakt med kommunens innbyggere under gjennomføringen av prosjektet. Vi ønsker kritikk/kommentarer og tilbakemeldinger på det vi gjør. Det er derfor etablert forum på sosiale media, og planen er å arrangere flere folkemøter etter hvert som prosjektet utvikler seg. Se mer her.
Følg med på bloggen om prosjektets utvikling videre her.

Ressursgruppens kompetanse & egenskaper:
• Kreativ 100%
• Prosjektledelse 100%
• Arkitekt 50%
• Landskapsarkitekt 17%
• Kunst %& kultur 51%
• Design 85%
• Marked 52%
• Engasjement 100%
• Digitalist 27%
• Foto, film, redigering 34%
• Grafisk 17%
• Kunsthistorie 72% 

Sist endret 30.04.2013
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering