Høringer

Aktuelle høringer:
 

Høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for ny barneskole på Lyngmyr

Høring - detaljreguleringsplan for Fjordsenteret i Tvedestrand

Offentlig ettersyn - Områdeplan for Tvedestrand næringspark

Kunngjøring - reguleringsplan for Eng pensjonat - gnr 84, bnr 343, 393, 405 og 398

Høring - Forskrift om gebyrregulativ for plan, byggesak, utslipp og seksjonering 2018

Høring - Formannskapets innstilling til budsjett for 2018 og økonomiplan 2018-2021

Høring - Forslag til ny forskrift om politivedtekt for Tvedestrand kommune

Høring - Forlengelse av forskrift om bevaringssoner i Tvedestrand kommunes sjøområder

Høring - Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030

Detaljregulering for Sagliene - gnr 68 bnr 30 Laget. Varsel om igangsetting av planarbeid

Høring - Handlingsplan 2018 - 2021 - Høringsutkast

Kunngjøring - Oppstart av planarbeid for Nyvei 37

Kunngjøring - Oppstart av planarbeid for del av Svabukta, gnr/bnr 76/191 m.fl., Borøya

Kunngjøring - Oppstart av reguleringsplanarbeid for Måvika Hytteområde, Borøya

Høring - Reguleringsplan for Eng Pensjonat - gnr 84, bnr 343, 391, 405 og 398

Områderegulering for ny videregående skole og veiforbindelse mellom Grendstøl og fv. 410 - Melding om vedtak og klagerett

Offentlig høring - reguleringsplan for Brennvika, Borøya

Trafikksikkerhetsplan - Orienteringsmøte

Begrenset høring av reguleringsplan for ny videregående skole ved Mjåvann

Høring - Planstrategi 2017-2020 og Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel

Høring - verneområder i sjø

Høring - Forslag til forskrift om tildeling av langtidsopphold og helse- og omsorgstjenester i institusjon

Høring om utbygging av bredbånd i Tvedestrand kommune

Offentlig ettersyn av rom- og funksjonsprogram for ny barneskole

Offentlig ettersyn - Områderegulering for ny videregående skole ved Mjåvann og ny veiforbindelse mellom Grendstøl og fv 410

Utkast til handlingsplan 2017-2020 - Høring

Ny kunngjøring - endring del av reguleringsplan for Åstø-Øygardsliene

Høring - Reguleringsplan Dalhei vest, boligområde - endring av rekkefølgebestemmelsene

Høring - Reguleringsplan Dalheiveien

Kunngjøring - Endring av reguleringsplan for Østre Odden

Kommuneplanens arealdel - offentlig høring

Kunngjøring - Reguleringsplan for del av Østre Løktene - gnr 80 bnr 98, 100, 109 og 111

Kunngjøring - Reguleringsplan Loggen Brygge II, 2. gangs behandling

Varsling om oppstart av reguleringsarbeid for ny barneskole og barnehage.

Kunngjøring - Reguleringsplan Nesgata 18 og 20 (gnr 45 bnr 7, 25 og 65)

Kunngjøring - Reguleringsplan gnr 77 bnr 9 og 153 - Hauketangen, Sandøya

Høring - Detaljregulering for del av Odden (82/74) Lyngør

Kunngjøring - Reguleringsendring delområde B4, Valbergheia boligområde

Kunngjøring - Endring del av reguleringsplan for Åstø- Øygardsliene

Konsekvensutredninger

Høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan Østre Løktene - gnr 80 bnr 98, 100, 103 og 111

Høring og offentlig ettersyn - Reguleringsplan Nesgata 18 og 20 - gnr 45 bnr 7,25 og 65

Østre Skibvika - Varsel om oppstart av detaljregulering

Kunngjøring - Reguleringsplan for Kobbervika, Dypvåg - Gnr 86 bnr 17 og gnr 79 bnr 16

Høring - Reguleringsplanforslag for Loggen Brygge, byggetrinn II - 1. gangs behandling

Høring - Forskrift om gebyr for behandling av plan- og byggesaker

Høring - reguleringsendring for justert veiatkomst for Åstø-Øygardsliene

Høring - Reguleringsendring delområde B4, Valbergheia boligområde

Varsel om oppstart av områdereguleringsplan for videregående skole ved Mjåvann og ny veiforbindelse mellom Grendstøl og fv 410.

Høring etter 1. gangsbehandling - Reguleringsplan for Hauketangen gnr 77 bnr 9 og 153 Sandøya

1. gangs behandling - Høring - Reguleringsplan for område 45 Songe A - Del av gnr 72 bnr 4.

Kunngjøring - Vedtak om reguleringsplan for del av Østre Løktene - gnr 80 bnr 148

Høring: Tvedestrand kommunes handlingsplan for 2016-2019

Kunngjøring - Oppstart av detaljregulering for del av Odden - Lyngør, Tvedestrand kommune

Kunngjøring - Reguleringsplan for del av Brunåsbakken

Kunngjøring - Reguleringsplan for Nesheia III

Kunngjøring - Reguleringsplan for Goderstadkrysset

Høring - Reguleringsplan for Kobbervika, Normannvik

Kunngjøring - Reguleringsplan for Fugløya

Høring om bredbåndsutbygging i Tvedestrand kommune

Høring - lokalisering av ny barneskole og barnehage i Sentrum

Høring - Reguleringsplan for del av Brunåsbakken

Høring Bruksplan for Solfjellparken og Langjordet

Fastsetting av planprogram for Områdeplan Tvedestrand havn

Loggen brygge - byggetrinn 2. Varsel om oppstart av planarbeid.

Kunngjøring - Detaljregulering for Langesand gnr. 6 bnr. 50, 56, 68 og 70

Reguleringsplan for Nesheia III - Offentlig ettersyn

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan - Områderegulering for Grenstøl Næringsområde

Områdeplan for Tvedestrand havn - Offentlig ettersyn av planprogram og varsel om oppstart av reguleringsarbeid

Reguleringsplan for Langesand gnr 6 bnr 50, 56, 68 og 70 - Høring etter 1. gangs behandling

Høring - Planprogram for kommunedelplan kultur 2015-2018

Detaljregulering av gnr 75 bnr 161 Holmenveien 29 - varsel om igangsetting av planarbeid

Offentlig ettersyn av kommunal vegnorm

Offentlig ettersyn av områdeplan for Grenstøl næringsområde

Høring - Tvedestrand kommunes Handlingsplan 2015 - 2018

Kunngjøring - Reguleringsplan for E 18: Tvedestrand - Arendal

Detaljregulering for del av Østre Løktene gnr 80 bnr 148 - varsel om igangsetting av planarbeid

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - utlysning av restmidler for 2014

Høring - Bredbåndsutbygging i Tvedestrand kommune

Høring - Detaljplan for Lyngør del av gnr. 82 bnr. 169

Kommunens arealdel - varsel om planoppstart og offentlig høring av planprogram

Kunngjøring - 2. gangs behandling - Reguleringsplan for del av Svabukta

Kunngjøring av planprogram - områdeplan for Grenstøl næringsområde, del I

Høring - Reguleringsplan for E18 Tvedestrand-Arendal

Kunngjøring - Detaljregulering Tangenbukta

Kunngjøring - Reguleringsplan Bergsmyr øst

Høring - Reguleringsplan for del av Svabukta boligområde

Kunngjøring - Detaljreguleringsplan Engene, Normannvik

Kunngjøring - Detaljreguleringsplan for Rørkil II

Høring - Utkast til handlingsplan 2014-2017

Kunngjøring Melkebakken (Fridvold), Borøya

Reguleringsplan Engene, Normannvik

Varsel om oppstart av planarbeid for kommunedelplan trafikksikkerhet 2012-2016 og offentlig ettersyn - frist 01.10.12.

Reguleringsplan for Åstø - Øygardsliene - Begrenset høring desember 2012 - frist 06.01.13

Kunngjøring Svabukta boligfelt, Borøya - desember 2012 - frist 23.01.13

Kommunal planstrategi for Tvedestrand kommune 2012 - 2015 - frist 01.02.13

Reguleringsplan Fridvold, Borøy - offentlig ettersyn - frist 20.02.13

Reguleringsplan del av Bergsmyr øst - offentlig høring - frist 20.03.13

Reguleringsplan for Rørkil II - offentlig høring - 08.04.13

Reguleringsplan for Lauvåsen - ny, begrenset høring - frist 15.04.13

Kunngjøring - detaljplan for gnr 78 bnr 340 og 341 - Østernes Sandøya

Områdeplan for Tvedestrand sentrum - varsel om igangsetting av planarbeid

Områdeplan for Grenstøl næringsområde - Planprogram og varsel om oppstart reguleringsarbeid

Reguleringsplan for Lauvåsen boligfelt (Bergsmyr) - egengodkjenning

Reguleringsplan for del av Østerå gnr. 2, bnr 5 - Egengodkjenning

Kunngjøring - Reguleringsplan for Høyheia Terrasse september 2013

Sist endret 22.06.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Sentralbord Tvedestrand Kommune

Telefon :37 19 95 00
E-post :postmottak@tvedestrand.kommune.no
Login for redigering Login for redigering