Teknikk-, plan- og naturutvalget

Underlagt kommunestyret finner vi Teknikk-, plan og naturutvalget og Livsløpskomiteen. Hver av disse har 9 medlemmer.

Utvalget har følgende oppgaver:

 • Avgi innstilling til kommunestyret i saker som forelegges utvalget, og i saker som utvalget selv tar opp

 • På eget initiativ ta opp til behandling saker som det mener bør tas opp/utredes

 • Etter at sakene er ferdig behandlet og innstilling foreligger, sendes de til kommunestyret

Utvalget har følgende ansvarsområder:

 • Brannvern
 • Vann, avløp og renovasjon
 • Parkering
 • Gatenavn
 • Byggesak og oppmåling
 • Vedlikehold av bygg, veier, gatelys mv.
 • Konsesjonssaker inkl. 0-konsesjonssaker
 • Miljø- og naturvern, friluftsarealer
 • Landbrukssaker
 • Viltstell og fiskesaker
 • Høringsuttaler innen eget saksområde
 • Politisk ”verksted”
 • Utvalgets medlemmer supplert med ordfører og varaordfører skal utgjøre kommunens planutvalg
 • Tre av medlemmene utgjør klageutvalg for saker avgjort av administrasjonen og som faller inn under komiteens ansvarsområder, se fvl. § 28, andre ledd.  Se klageutvalget for teknikk
 • Minst en av medlemmene er med i kommunens forhandlingsutvalg for grunnerverv
 • Minst en av medlemmene er med i kommunens faste byggekomité

Komiteens sekretærer er kommunalsjef Øyvind Johannesen og enhetsleder Svein O. Dale

Utvalget møter i henhold til møteplan (PDF, 101 kB)

Utvalgets medlemmer 2015-2019

Møteinnkallinger/-protokoller

Sist endret 13.02.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Svein O Dale

Enhetsleder
Telefon :37 19 95 41
Mobil :916 61 424
E-post :svein.olav.dale@tvedestrand.kommune.no

Øyvind Johannesen

Assisterende rådmann
Telefon :37 19 95 70
Mobil :916 70 653
E-post :oyvind.johannesen@tvedestrand.kommune.no

Knut B. Aall (H)

Kommunestyret, leder Teknikk-, plan og naturutvalg
Mobil :480 08 566
E-post :Knut.aall@nes-verk.no
Login for redigering Login for redigering