Lokalt næringsliv oppfordres til å åpne arbeidsplassene sine og ta inn flyktninger på språkpraksis

Tvedestrand kommune har gjennom 2022 og 2023 bosatt historisk mange flyktninger. I løpet av 1 ½ år har Tvedestrand tatt i mot rett under 100 personer, hvorav ca. halvparten er over 18 år. Alle har blitt bosatt i Tvedestrand sentrum i gangavstand til skoler, barnehager og kollektiv transport.

Hovedparten av disse kommer fra Ukraina, og de fleste har både utdanning og jobberfaring med seg fra hjemlandet. Mange kommer fra detaljhandel og merkantile stillinger.

Hovedparten av voksne flyktninger følger nå et introduksjonsprogram ved Arendal Voksenopplæring. Introduksjonsprogrammet omfattes av introduksjonsloven og gir deltakeren rett til program og introduksjonsstønad i kursperioden. I tillegg til språkundervisning gir også programmet mulighet for at deltakerne kan ha språkpraksis hos lokale bedrifter.

Språkpraksis:

Språkpraksisen organiseres ulik for de enkelte deltakere og tilpasses faktiske forhold i bedriften, og for de fleste som er i praksis i dag er det snakk om 5-10 timer ukentlig fordelt på 1-2 dager. Det trengs imidlertid mange flere praksisplasser i Tvedestrand så alle kan komme ut å praktisere norskferdighetene sine i en reell arbeidssituasjon og derfor ber vi alle bedrifter og arbeidsplasser i Tvedestrand kommune (offentlig og privat) om å vurdere muligheten for å kunne tilby en eller flere språkpraksisplasser hos nettopp seg.

Det er ønskelig at flyktningene kommer tidlig ut i språkpraksisen, selv med et begrenset norsk ordforråd. Tidligere har man avventet et visst språknivå før deltakerne ble introdusert til næringslivet, men nå ser man altså fordeler ved tidlig å trene språklige ferdigheter i en arbeidssituasjon.  Arbeidsgiver blir ikke kompensert for å ta inn personer på språkpraksis, men får et par ekstra hender i et gitt tidsrom, blir kjent med nye innbyggere og tar samtidig et viktig samfunnsansvar.

Programrådgiver ved NAV Øst i Agder bistår i utformingen av tiltaket og er ansvarlig for at det undertegnes en formell avtale mellom bedrift og flyktning. Deltakeren er forsikret via introduksjonsprogrammet - også når vedkommende er ute i språkpraksis hos bedriftene. 

Tvedestrand kommune og Flyktningetjenesten i Tvedestrand oppfordrer med dette, næringslivet til å bli med på integreringen av våre nye landsmenn og –kvinner ved å tilby de språkpraksisplasser i det som har blitt deres nye lokalsamfunn.

Ta kontakt med Tvedestrand kommune eller NAV dersom du har spørsmål til ordningen eller en plass å tilby.

Monika Kybartaite

NAV. Veileder

Monika.Kybartaite@nav.no 

Mobil: 406 31 562

Anette Pedersen

Tvedestrand kommune. Kulturrådgiver

anette.pedersen@tvedestrand.kommune.no

Mobil: 916 02 171 

 

 

Veien videre …

For de førstankomne ukrainere nærmer det seg slutten på introduksjonsprogrammet på til sammen et års språkopplæring, og de må begynne å se seg om etter jobb eller andre typer praksisplasser. 

Mange av de ønsker å fortsette norskopplæringen deres, da de opplever at de ikke har tilstrekkelig kunnskap til å kunne gå ut i vanlig jobb i det norske samfunnet. De kan da søke om ytterligere 6 måneders språkopplæring, men dette tilbudet er omfattet av opplæringsloven i stedet for introduksjonsloven, hvilket resulterer i at deltakeren ikke mottar introduksjonslønn som tidligere.  Kurset er gratis, men da tidligere inntekt faller bort må opplæringen kombineres med enten sosialhjelp, en arbeidspraksis eller vanlig jobb. 

Arbeidspraksis er et statlig tiltak hvor deltakeren følger vanlige regler for arbeidssøkere i NAV-systemet, og arbeidssøkeren mottar tilleggsstønader som tilsvarer kurspenger. Arbeidspraksis er et fulltidstiltak og eventuell ekstra språkundervisning (6 mnd. innen opplæringsloven) kommer i tillegg, og må organiseres uavhengig av praksisplassen. Arbeidsgiver har ingen lønnsutgifter knyttet til praksisplassen men må påregne noe oppføling og opplæring av deltakeren ved oppstart.

Vi hører gjerne fra de bedriftene som allerede nå vet at de på sikt kan ta imot flyktninger i arbeidspraksisplasser eller i andre former for kvalifiserende tiltak.