Tenk trafikksikkerhet og klipp hekken før skolestart

Små barn på skoleveien blir lett usynlige bak store hekker og busker. Dette kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Trygg Trafikk oppfordrer alle til å klippe hekkene sine i god tid før skolestart, og dermed bidra til en tryggere skolevei.

Du visste det kanskje ikke, men høye busker ved avkjørsler, eller store greiner som henger ut i veikryss, kan gjøre det svært uoversiktlig og skape trafikkfarlige situasjoner for bilister, syklister og gående. Dette er et økende problem i sommermånedene, naturlig nok. Trafikantene mister ikke bare sikt, men kan også gå glipp av viktig informasjon langs veien. Så sørg for at ikke vegmerking, trafikkskilt, gatenavnskilt, gatebelysning eller annet veiutstyr skjules av grønne buskvekster.

En lovpålagt klipp

Når barna starter på skolen igjen i august ønsker vi i Trygg Trafikk at flest mulig skal kunne gå og sykle til skolen - der det er mulig. Da må det legges til rette for at det kan skje på en sikker måte, og klipping av hekker og busker er et enkelt tiltak. Barna må være synlige langs alle veier, og det er vårt felles ansvar. Folk som bor langs trafikkerte veier må klippe hekker og busker på eiendommene sine, av hensyn til egen og andres trafikksikkerhet.

Å sørge for fri sikt er så viktig at ansvarsforholdet er nedfelt i Vegloven (§31 og §43). Det er du som bor ved veien som er ansvarlig for å klippe hekk og busker på eiendommen din, slik at vegetasjon ikke skaper trafikkfarlige situasjoner. Det skal være god sikt ved veikryss og ved avkjørsler. Mange bilister må også krysse gang- og sykkelveier for å kjøre ut på veien. Da må de ha god oversikt og uten hinder ha mulighet til å se både små og store trafikanter fra alle kanter.

Bare en halvmeter er lov
Reglene er klare: Når du står tre meter inn i avkjørselen din skal du ha minst 30 meter fri sikt i hver retning langs gang- og sykkelveien, ifølge lovverket. Hekk og gjerde skal heller ikke være høyere enn 50 centimeter ved avkjørselen. Om avkjørselen munner ut i en vei med fartsgrense 50 km/t, må det være fire meter fri sikt inn og 45 meter til hver side når du står inne i avkjørselen din, ifølge Statens vegvesens temaside om vegetasjonsrydding. Dette finner du også i en brosjyre om temaet som ligger ute på
www.vegvesen.no. Mange er nok ikke klar over dette, selv om dette gjelder mange steder i vårt distrikt.

Trygg Trafikk ønsker vi at vi skal stå sammen om dette og ta et tak (med hekkesaksa) for å sikre best mulig sikt langs veier og gater i sommer. Husk å gjøre det i god tid før skolestart. Små grep som dette kan gi store resultater for våre barns trafikksikkerhet langs skoleveien, og alle som ferdes i trafikken.

Vår sterke oppfordring er altså å klippe hekken i sommer, og vi håper budskapet blir godt mottatt.