Reguleringsplaner ute på høring

På denne siden er det link til alle planer som er til høring. En reguleringsplan består av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse. Reguleringsplaner er juridisk bindende.

Planer som er eller har vært til høring finner du under:

Publisert 08.08.2022

Høringsutkast datert juni 2022 med kommunestyrets vedtak i sak 22/40 den 21.06.22 og saksfremlegg legges ut på høring.

Publisert 30.11.2021

Formannskapets innstilling legges ut til offentlig ettersyn fra og med 30.11.2021 til 14.12.2021. 

 

Publisert 07.05.2021

  

Nye Veier har nå utarbeidet utkast til planforslag for ny E18 Tvedestrand-Bamble. Planmaterialet er tilgjengeliggjort for kommunene og for offentligheten. Den formelle høringen av forslaget til reguleringsplan starter imidlertid ikke før IKP-styret har behandlet saken 16. juni og eventuelt vedtatt at den skal legges ut til offentlig høring. 

Publisert 18.06.2020
Publisert 26.03.2020

Med hjemmel i plan- og bygningsloven varsles det en utvidelse av planområdet for igangsatt reguleringsplan av ny barneskole på Lyngmyr i Tvedestrand kommune. Feste Landskap/Arkitektur utfører arbeidet på vegne av Tvedestrand kommune.

Publisert 03.03.2020

I medhold av PBL §§ 12-12 vedtok kommunestyret 11.02.2020 i sak 20/1 detaljreguleringsplan for nytt vegserviceanlegg på Grenstøl.

Publisert 03.03.2020

I medhold av PBL §§ 12-12 vedtok kommunestyret 17.12.2019 i sak 19/46 detaljreguleringsplan for Østre Taterholmen.

Publisert 30.01.2020

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges Detaljreguleringsplan for Flauberg ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i Teknikk-, plan- og naturutvalget 07.05.19, sak 31/19.

Publisert 04.12.2019

Formannskapets innstillinger til økonomiplan for 2020-2023 og budsjett for 2020 som ble behandlet i møte den 03.12.2019, sak 19-4, legges herved ut på offentlig ettersyn i 14 dager.

 

Publisert 28.02.2019

Kommunestyret vedtok i møte 12.02.2019 sak 3/19 Reguleringsplan for gnr 76 bnr 191 m.fl. - Svabukta, Borøya.

Publisert 21.02.2019

Det kunngjøres med dette at nevnte reguleringsplan, vedtatt 18.6.2013, tas opp til revisjon, jfr. PBL. §12-8 og §12-14. Kommunestyret har den 12.2.2019 innført midlertidig forbud mot tiltak i planområdet til revisjonen er gjennomført, jfr. PBL. § 13-1

Publisert 05.02.2019

Teknikk-, plan- og naturutvalget i Tvedestrand kommune vedtok i PS 53/2018 å legge forslag til reguleringsplan for ny barnehage på Bronsbu ut til offentlig ettersyn.

Publisert 20.12.2018

Kommunestyret vedtok 11.12.18 i sak 115/2018 Reguleringsplan for Fjordsenteret – gnr 92 bnr 9.

Publisert 20.12.2018

I medhold av PBL § 12-10 vedtok Teknikk-, plan- og naturutvalget i møte 04.12.18 i sak 73/18 å legge reguleringsplan for Måvikheia hytteområde - gnr 75 bnr 287- ut til offentlig høring i 6 uker.

 

Publisert 22.11.2018

I medhold av PBL § 12-10 vedtok Teknikk-, plan- og naturutvalget i møte 06.11.18 i sak 65/18 å legge Reguleringsplan for gnr 75 bnr 86 – Måvik, Borøy, ut til offentlig høring i 8 uker.

Publisert 01.11.2018

Styret for plansamarbeidet har lagt ut forslag til planprogram i perioden frem til 14.12.2018.

Publisert 22.10.2018

Kommunestyret har valgt å legge reguleringsplan for Brennvika ut på 2. gangs høring.

Publisert 17.10.2018

Kopi av artikkel og dokumenter tilhørende offentlig høring som var lagt ut på kommunens gamle nettside.  

Publisert 15.10.2018

Kommunestyret gjorde følgende vedtak den 18.09.2018, sak 88/18.

Publisert 10.10.2018

Kopi av artikkel og dokumenter tilhørende offentlig høring som var lagt ut på kommunens gamle nettside.  

Publisert 10.10.2018

Kopi av artikkel og dokumenter tilhørende offentlig høring som var lagt ut på kommunens gamle nettside.  

Publisert 10.10.2018

Kopi av artikkel og dokumenter tilhørende offentlig høring som var lagt ut på kommunens gamle nettside.  

Publisert 25.09.2018

Kommunestyret vedtok 18.09.18 i sak 81/2018 Områdeplan for Tvedestrand Næringspark.