Detaljregulering for boligområde - gnr 75 bnr 34 - Borøy - Varsel om igangsetting av planarbeid

Det kunngjøres med dette at nevnte område tas opp til regulering iht. plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8. Området skal detaljreguleres jf. pbl § 12-3. Det meldes samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale iht. pbl § 17-4.

Formålet med planleggingen

Hovedformålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse. Det planlegges 7-10 nye enheter i form av frittliggende småhusbebyggelse. På arealet ved sjøen vurderes en enkel veg for utsetting av mindre fritidsbåter/jolle og noe parkeringsareal nærmest Borøyveien.

Merknader til oppstartsmeldingen

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 22.01.2021 til Stærk & Co. as, Havnegaten 1, 4836 Arendal, eller per e-post: lrz@staerk.no. Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Stærk & Co. as., v/ Lisbet Rake Zeiffert, tlf 90 93 66 20, e-post: lrz@staerk.no.

Dokumentene i saken:

Kunngjøringsbrev (PDF, 93 kB)
Kunngjøringskart (PDF, 441 kB)
Planinitiativ (PDF, 651 kB)
Referat fra oppstartsmøte (PDF, 4 MB)