Detaljreguleringsplan for boligområde Borøya, gnr 75 bnr 34, i Tvedestrand kommune - høring og offentlig ettersyn

Teknikk-, plan- og naturutvalget avgjorde i møte 11. oktober 2022 å legge reguleringsplan for del av Borøya – gnr 75 bnr 34 (planId 183) ut på høring og offentlig ettersyn.

Hovedformålet med planen er å tilrettelegge for boligbygging på 7 tomter med tilhørende adkomstvei.

Planen (plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse), samt andre sentrale dokumenter i saken, finner du i lenker under.

Uttalelser/merknader til planen sendes til Tvedestrand kommune innen 26. november 2022 på epost: post@tvedestrand.kommune.no eller ordinær post, Tvedestrand kommune, postboks 38, 4901 Tvedestrand. Henvis gjerne til saksnummeret vårt 20/2450.

Oversikt over dokumentene i saken:

Forslag planbeskrivelse for Borøya, datert 19.09.22 (PDF, 4 MB)
Forslag reguleringsplan kart - datert 19.09.2022 (PDF, 641 kB)
Forslag reguleringsbestemmelser for Borøya, datert 19.09.22 (PDF, 125 kB)
ROS-analyse, datert 15.10.21, rev. 19.09.22 (PDF, 901 kB)
3D Illustrasjoner - 19.09.2022 (PDF, 7 MB)
Illustrasjonsplan - 19.09.22 (PDF, 377 kB)
Snitt - 19.09.22 (PDF, 342 kB)
Standpunkt 3D bilder - 19.09.22 (PDF, 2 MB)
Vegplan og lengdeprofil - 19.09.22 (PDF, 312 kB)
Saksprotokoll TPN-utvalget sak 22_69, dato 11.10.22 (PDF, 114 kB)
Saksframstilling førstegangsbehandling - detaljreguleringsplan for boligområde på Borøya - gnr 75 bnr 34 (PDF, 963 kB)
Innkomne merknader - oppsummering og kommentarer (PDF, 160 kB)
Melding om vedtak - befaring og orientering - forslag til detaljreguleringsplan for boligområde gnr 75 bnr 34 på Borøy - planID 183 (PDF, 306 kB)
Arkeologisk rapport Borøy 2021 (PDF, 5 MB)