Høring av navnesak – Hantho/Hanto i Tvedestrand kommune

I forbindelse med opprettelse av nytt veinavn, Hantho brygge, i Tvedestrand kommune, har Kartverket sendt inn klage på skrivemåten. Se brev her: Klage på adressenavn - Hantho brygge (PDF, 159 kB). Saken tas opp for å få formalisert riktig skrivemåte for offentlig bruk. Frist for tilbakemelding er satt til 22.03.2021.

Saken gjelder følgende navn med varianter av skrivemåter:

Hantho (Boligfelt)

Hanthoveien (Veinavn)

Hanthobakken (Veinavn)

Hantho brygge (Veinavn)

Hantho-Tangen (Adressenavn)

Hanthosundet (Adressenavn)

Hanto (Gårdsbruk)

Hantosundet (Sund)

Hantostranda (strand)

Hantovalen (Ås)

For flere opplysninger om navna, se innsynsløsningen for SSR: www.norgeskart.no/ssr/. Bruksnavnet står kun i matrikkelen og er søkbart i https://seeiendom.kartverket.no. Søk på: gnr./bnr., navnet på kommunen.

Ifølge loven skal skrivemåten fastsettes med utgangspunkt i den nedarvete, lokale uttalen av navnet. Derfor ber vi om at alle som uttaler seg, opplyser hva som er den lokale dialektuttalen. Dersom navnet blir uttalt på ulike måter, ber vi om å få opplyst de forskjellige uttaleformene.

Lokal høring:

Det er kommunen som har ansvar for kunngjøring av at navnesak er reist. Vi legger med dette saken ut på lokal høring, jf.§ 8 i lov om stadnavn.

Har du innspill til stavemåte for stedsnavnet, ber vi om tilbakemelding til Tvedestrand kommune innen 4 uker. Frist 22.03.2021.

Innspill kan sendes Tvedestrand kommune, Postboks 38, 4901 Tvedestrand, eller til kommunens postmottak: post@tvedestrand.kommune.no

Videre saksgang:

Når kommunen har innhenta de lokale høringsuttalelsene, vil disse bli sendt Språkrådet. Språkrådet gir en tilrådning til Kartverket som igjen gjør et endelig vedtak.

Mer opplysninger:

For opplysninger om saksgang, kontakt Kartverket på telefon 32 11 80 00. For navnefaglige spørsmål, kontakt Språkrådet på telefon 22 54 19 50.