Høring - Kommunal planstrategi 2020-2023

Kommunestyret gjorde i møte 01.09.20 i sak 20/40 slikt vedtak:

Kommunestyret legger forslag til planstrategi 2020-2023 ut til offentlig ettersyn i 30 dager og forslaget sendes berørte høringsinstanser i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser.

Eventuelle høringsuttalelser bes sendt innen 15.10.2020 til postmottak@tvedestrand.kommune.no eller til Tvedestrand kommune, Postboks 38, 4901 Tvedestrand.

Forslag til planstrategi 2020-2023 - Høringsutkast (PDF, 855 kB)