Kommuneplanens arealdel 2021-2033 - planarbeid pågår

Tvedestrand kommune arbeider med å revidere kommuneplanens arealdel. Den reviderte kommuneplanen skal erstatte gjeldende kommunedelplan for kystsonen vedtatt i 2012 og gjeldende arealdel vedtatt i 2017.  Det vil være hovedfokus på den nære kystsonen ved denne revisjonen.

Fristen for å komme med innspill er nå utløpt. Gjeldende framdriftsplan skisserer at forslag til ny kommuneplan skal legges ut på høring mot slutten av våren 2022. Innkomne innspill vil bli behandlet både administrativt og av det politiske planutvalget. Administrasjonen vil ikke gi enkeltvise tilbakemeldinger på private innspill, men viser til merknadsbehandlingen som vil følge plansaken med kommentarer og innstilling.

Kommuneplanens arealdel - planprogram (PDF, 603 kB)