Kunngjøring om oppstart av detaljregulering for nytt veiserviceanlegg i Tvedestrand

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av detaljregulering (kommunens planID 179) for Grenstøl, gnr./bnr. 29/8, 29/124, 31/4, 28/8, 29/127, øst for den nye E18 på Grenstøl i Tvedestrand kommune. I medhold av § 1-7 i plan- og bygningsloven kunngjøres felles behandling av privat forslag til detaljregulering og byggesak.

Området som primært vil bli berørt er regulert til bensinstasjon/veiserviceanlegg og parkering. Hensikten med planen er oppfølging av områderegulering for E18 Tvedestrand-Arendal, hvor det er stilt krav om detaljregulering for felt BV1 –bensinstasjon/ veiserviceanlegg før utbygging av feltet kan tillates. Med denne detaljreguleringsplanen ønskes det å legge til rette for etablering av døgnhvileplasser, veiserviceanlegg og rasteplass/ rekreasjonsområde (i samarbeid med kommunen og eventuelle andre partnere basert på deler av konseptet «Aktiv Rast») langs E18 nylig lagt i ny trase. Konsekvensutredning ble gjennomført i forbindelse med områdereguleringen.

Forslagsstiller er St1 Norge AS v/Hille Melbye Arkitekter AS.

Spørsmål eller innspill kan sendes innen 25.08.2019 til:
Hille Melbye Arkitekter AS v/Elena Jakobsen, Hausmanns gate 16, 0182 OSLO, tlf. 90407231,e-post: elena.jakobsen@hmark.no