Kunngjøring - vedtak av detaljreguleringsplan for gnr 90 bnr 2 - Krokvåg

Tvedestrand kommunestyre vedtok i møte 17.10.23, sak 23/94 i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, forslag til detaljreguleringsplan (PlanID 189) for gnr. 90, bnr 2 – Krokvåg.

Vi kunngjør med dette den vedtatte detaljreguleringsplanen med plankart, planbestemmelser og andre relevante dokumenter i plansaken (se dokumenter under).

Dokumenter i saken:

Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)
Planbestemmelser (PDF, 139 kB)
Detaljplan (PDF, 126 kB)
Offentlig ettersyn kommentarer (PDF, 497 kB)
Saksfremlegg - 2. gangs behandling (PDF, 3 MB)
Vedtak teknikk-, plan- og naturutvalget (PDF, 72 kB)
Vedtak kommunestyret (PDF, 75 kB)
Orientering om vedtak - sluttbehandling (PDF, 104 kB)
ROS-analyse (PDF, 169 kB)

Krav om innløsning eller erstatning for tap ved reguleringsplanen må være satt fram seinest innen tre år, jf. plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

Vedtaket kan påklages innen 13. november 2023. Eventuelle klager merkes med saksnr. 22/4848 og sendes skriftlig til Tvedestrand kommune, pb. 38, 4901 Tvedestrand eller på e-post til post@tvedestrand.kommune.no eller du kan sende klage via digital post Digital post til kommunen - eDialog - Tvedestrand kommune