Oppstart av klagesak 2023/ 89-100 – Ås, Åslund og Åstø/Åsstø – Tvedestrand kommune

Statens kartverk gjorde den 30.01.2023 vedtak om skrivemåtene Ås, Åslund og Åsstø i Tvedestrand kommune. Vedtaket ble påklaget av Are Nor på vegne av John Are Støylen Nor (eier av bruk 91/10), som ønsker skrivemåten Åstø, jf. e-post datert 24.03.2023.


Når det er reist klagesak, skal saken gjennomføres på samme måte som den første runden i saken, jf. § 12 femte ledd i lov om stadnamn.
Kartverket sender med dette saken på lokal høring i kommunen, jf. § 8 i lov om stadnamn.


Saken gjelder følgende navn med varianter av skrivemåter:
• Ås (gard 91)
• Ås (bruk 91/1)
• Ås (hovednavn) / Åsstø (undernavn) (bruk 91/2)
• Ås (bruk 91/3)
• Ås (hovednavn) / Åsstø (undernavn) (bruk 91/6)
• Ås (feste 91/6/1)
• Åslund (bruk 91/8)
• Åsstø (bruk 91/10)
• Åsstø (stø)

For flere opplysninger om navna, se innsynsløsningen for SSR: http://norgeskart.no/ssr/

Lokal høring
Kartverket har vedtaksrett for skrivemåten av bl.a. naturnavn, nedarvete gards- og bruksnavn og seternavn. Før vi gjør vedtak, har kommunen rett til å uttale seg. Eiere og festere har rett til å uttale seg om gardsnavn og bruksnavn, og lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som de har særlig tilknytning til. Saker som gjelder bruksnavn, skal eierne få tilsendt direkte fra kommunen. Det går fram av lista ovenfor hvilke bruk dette gjelder.

Ifølge loven skal skrivemåten fastsettes med utgangspunkt i den nedarvete, lokale uttalen av navnet. Derfor ber vi om at alle som uttaler seg, opplyser hva som er den lokale dialektuttalen. Dersom navnet blir uttalt på ulike måter, ber vi om å få opplyst de forskjellige uttaleformene.

Normeringsprinsipp
I tillegg til å ta utgangspunkt i den nedarvete, lokale uttalen, skal en som hovedregel følge gjeldende rettskrivingsprinsipp ved normering av stedsnavn, jf. § 4 første ledd i lov om stadnamn. Skrivemåten skal være praktisk og ikke skygge for meningsinnholdet i navnet. I utfyllande reglar om skrivemåten av norske stadnamn er det mer detaljerte bestemmelser om hvordan stedsnavn skal normeres.


Skrivemåten av primærnavnet vil normalt være retningsgivende for skrivemåten av det samme navnet i andre funksjoner, f.eks. for adressenavn som er like eller avledet av navnet, jf. § 4 tredje ledd i loven. Kommunen må derfor sette på vent eventuelt pågående saker som gjelder adressenavn og adressetilleggsnavn, der de samme navna inngår, til det er gjort vedtak om skrivemåten av primærnavnet. Kommunen må ta hensyn til den vedtatte skrivemåten av primærnavnet når de skal gjøre vedtak.


Bruksnavn
Vedtak om skrivemåten av gardsnavn skal som hovedregel være retningsgivende for skrivemåten av bruksnavn som er identisk med gardsnavnet, eller der gardsnavnet inngår som en del av bruksnavnet. Men etter § 5 tredje ledd i lov om stadnamn har eieren rett til å fastsette en annen skrivemåte av navn på eget bruk enn den som følger av § 4 første ledd i loven. Forutsetningen er at han/hun kan dokumentere at skrivemåten har vært i offentlig bruk som bruksnavn (på offentlig kart, på skilt, i matrikkelen, skjøte e.l.). I så fall må eieren sende krav om det til Kartverket og legge ved slik dokumentasjon. Klageretten for navnet i andre funksjoner, f.eks. gardsnavnet, faller da bort. Kartverket er formelt vedtaksorgan også for skrivemåten av bruksnavn fastsatt av eieren.

Videre saksgang

Eventuelle nye merknader til skrivemåten sendes til Tvedestrand kommune, Oppmålingsavdelingen, 4901 Tvedestrand.

Eller epost: post@tvedestrand.kommune.no innen 20.06.2023

Kontaktinformasjon

Helge Wroldsen
Oppmålingssjef
E-post
Mobil 94 14 89 21