Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram - Detaljregulering for E18 Dørdal-Tvedestrand

Nye veier varsler oppstart av planarbeidet for strekningen E18 Dørdal-Tvedestrand.

Planprogrammet legges nå ut på høring, og frist for innsending av innspill er 14.10.20.

Det oppfordres til å komme med innspill via prosjektets medvirkningsportal. Innspill til oppstart av planarbeid og/eller planprogram formidles via https://www.nyeveier.no/prosjekter/e18-sorost/e18-dordal-tvedestrand/. På nettsiden er forslag til planprogram og annen informasjon tilgjengelig, samt kart for varsel om oppstart.

Se lenke til høringsbrev under for ytterligere informasjon.

Høringsbrev detaljreguleringsplan E18 Dørdal-Tvedestrand (PDF, 602 kB)

Planprogram for detaljreguleringsplan E18-Tvedestrand (PDF, 30 MB)