Planarbeid for ny E18 Dørdal-Grimstad

For å sikre en god og rask utbygging av E18 på strekningen fra Dørdal til Grimstad ble kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad enige om å opprette et interkommunalt plansamarbeid. Nye Veier er utbygger og forholder seg til et felles styre for de 7 kommunene.  

For Arendal-Grimstad skal det utarbeides en verdisettingsanalyse. For Dørdal-Tvedestrand skal det utarbeides en reguleringsplan. 

Offentlig ettersyn av planforslaget for ny E18 Tvedestrand-Bamble

Nye veier AS har lagt forslag til detaljreguleringsplan for E18 Tvedestrand - Bamble ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangsbehandling i det interkommunale plansamarbeidet (25.06.2021).

Planforslaget er tilgjengelig på Nye Veier sin prosjektside: https://www.nyeveier.no/prosjekter/e18-sorost/e18-tvedestrand-bamble/

Frist for innsending av merknader er 15.09.2021.

Det oppfordres til å komme med merknader til planforslaget via www.nyeveier.no/prosjekter/e18-sorost/e18-dordal-tvedestrand/, men det er mulig å sende innspill via Nye Veier på mail eller via brev: Innspill til planarbeidet kan også sendes som brev til COWI AS v/  Kristian de Lange, Tordenskjoldsgate 9, 4612 Kristiansand eller e-post til e18tb@cowi.com. Innspill merkes med E18 Tvedestrand – Bamble.

 

Foreløpig planutkast for ny E18 Tvedestrand-Bamble

Foreløpige plandokumenter (kart, planbeskrivelse, bestemmelser og utredninger) er lagt ut her på denne linken: Plandokumenter | Nye Veier AS 

Nye Veier har nå utarbeidet utkast til planforslag for ny E18 Tvedestrand-Bamble. Planmaterialet er tilgjengeliggjort for kommunene og for offentligheten. Den formelle høringen av forslaget til reguleringsplan starter imidlertid ikke før IKP-styret har behandlet saken 16. juni og eventuelt vedtatt at den skal legges ut til offentlig høring. Til informasjon vil høringen bli varslet med annonse i aviser, samt på www.nyeveier.no på vanlig måte. Det legges opp til bred medvirkning i høringsperioden. IKP-styret og Nye Veier har lagt opp til at perioden fra nå og fram til 16. juni er for å sette seg inn i det omfattende planmaterialet før selve den offentlige høringen.

Øvrige dokumenter: 
Brev fra IKP styret til Nye Veier om skadereduserende tiltak (pdf, 214 kb).   
Svar fra Nye Veier til IKP styret (pdf, 436 kb)

E18 Tvedestrand-Bamble, interaktiv, nettbasert presentasjon

Vedtatte plandokumenter

Kommunedelplan for ny E18 mellom Dørdal og Tvedestrand og Arendal-Grimstad er nå vedtatt i alle åtte kommuner:
Alle vedtatte plandokumenter

Tvedestrand kommune

Behandling i Teknikk, plan- og naturutvalget 08.10.2019
Behandling i Tvedestrand kommunestyre 15.10.2019 

Kommunedelplanen ble vedtatt av kommunestyret 15. oktober 2019, sak 19/84. Kommunedelplanen består av

 • Planbeskrivelse
 • Plankart
 • Planbestemmelser
 • Konsekvensutredninger og vedlegg

Interkommunalt styre

Sluttbehandling i interkommunalt styre 12. september 2019

Organisering - Interkommunalt plansamarbeid

meld. 25 På rett vei – reformer i veisektoren fikk Nye Veier ansvaret for å legge frem forslag til planprogram og kommunedelplan for strekningene E18 Dørdal-Tvedestrand og E18 Arendal-Grimstad. Dette er et pilotprosjekt for Nye Veier. I samarbeid med Aust-Agder og Telemark fylkeskommuner besluttet de berørte kommunene å gjennomføre arbeidet med kommunedelplan som et interkommunalt plansamarbeid. Et slikt plansamarbeid er nytt i veisektoren i Norge. Planarbeidet omfatter Bamble, Kragerø, Vegårshei, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner. 

Styret for det interkommunale plansamarbeidet ble konstituert 1. mars 2018 og består av: 

 • Ordfører Per Kristian Lunden, Risør, styreleder
 • Ordfører Grunde Wegar Knudsen, Kragerø
 • Ordfører Inger Løite, Gjerstad
 • Ordfører Marianne Landaas, Tvedestrand
 • Ordfører Hallgeir Kjeldal, Bamble
 • Kjetil Glimsdal, Grimstad
 • Varaordfører Terje Eikin, Arendal
 • Ordfører Kjetil Torp, Vegårshei

Møter

Arendal kommune har sekretariatsfunksjon i samarbeidet. Det betyr at dokumenter/sakspapirer som gjelder alle kommunene langs strekningen Grimstad-Dørdal, ligger i møtekalenderen til Arendal kommune: Se møtekalender og alle saksdokumenter

Om veiprosjektet

Nye veier sin prosjektside om E18 Dørdal - Grimstad.

Artikkelliste