Årshjul

Årshjulet i Tvedestrand kommune er delt inn i tre tertialer, med følgende fokus:

  • Første tertial (januar – april) er hovedfokus på evaluering av foregående år
  • Andre tertial (mai – august) arbeider vi med forbedringer
  • Tredje tertial (september – desember) treffes beslutninger om handlingsplan, økonomiplan og budsjett for kommende år