19/200 - Ledig 2 faste stillinger som fagarbeider i Oppfølgingsenheten

- 17 % stilling som fagarbeider, med arbeid hver 3. helg
- 20 % stilling som fagarbeider, med arbeid hver 2. helg.

Søknadsfrist: 23. februar 2019.

Stillingene som fagarbeider er p.t. plassert i Oppfølgingsenheten, i avdeling Psykisk helse, rus og avhengighet, med arbeidssted Psykisk helse, omsorgstiltak. Stillingen vil være i turnus med for tiden arbeid dag, kveld.

Beskrivelse av arbeidssted

Dette er et botilbud for en person som er etablert i egen bolig. Det er viktig at søkere har kjennskap til målrettet miljøarbeid, atferdsanalyse, Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. kap 9, og arbeid i tråd med dette lovverket. Tjenestetilbudet til bruker er et forsterket tiltak i nært samarbeid med Sentral fagenhet for tvungen omsorg. Varighet av tiltaket er minimum ett år. Det gis veiledning og tett oppfølging, samt at det vil være gode faglige rammer og muligheter for faglig utvikling. Arbeidsoppgavene krever høy grad av strukturert arbeid etter fastlagte avtaler og rutiner.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Planlegge, tilrettelegge og gjennomføre aktivitet og arbeidsoppgaver i samvær med bruker.
 • Transport av bruker.
 • Miljøterapeutisk arbeid i brukers bolig.
 • Bruk av IKT – verktøy
 • Deltakelse i team.
 • Samarbeid med andre tjenesteytere.
 • Daglig dokumentasjon og journalføring.
 • Det kan også bli aktuelt å gi tjenester til andre brukere utenfor dette aktuelle tiltaket i perioder hvor brukers behov er endret.

   

  Nødvendige kvalifikasjoner

 • Fagbrev som helsefagarbeider. I særlige tilfeller kan relevant og omfattende praksis av lignende arbeid kompensere for formell utdannelse.
 • God kjennskap til og erfaring fra arbeid med personer med psykiske lidelse og personer med utviklingshemming.
 • Erfaring fra arbeid med brukere med utfordrende atferd og erfaring med å takle slikt press over tid.
 • Kunnskap og/eller erfaring fra å jobbe med målrettet miljøterapi.
 • Kjennskap til og erfaring fra arbeid med personer med sammensatt problematikk.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Vi søker en ansatt som kommuniserer godt med bruker, pårørende, andre medarbeidere og samarbeidspartnere.
 • Gode IT kunnskaper.
 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

   

  Personlige egenskaper som det vil bli lagt vekt på

 • Gode samarbeidsevner.
 • Være engasjert, initiativrik og en god motivator.
 • Serviceinnstilt, løsningsorientert og fleksibel.
 • Være faglig dyktig.
 • Ha evne til selvstendig arbeid, lage en god struktur på dagen samtidig som en innehar evne til god håndtering av utforutsette situasjoner.
 • Kunne jobbe målrettet etter vedtatte mål og føringer.
 • Evne til god konflikthåndtering.
 • Være glad i å jobbe med personer med sammensatt problemstilling.
 • Tjenesten innebærer blant annet tett oppfølging av brukere med store utfordringer, og den ansatte må kunne tåle å stå i press over tid.
 • Være kreativ og beherske enkle hobby og håndarbeidsaktiviteter.

   

  Vi tilbyr:

 • Et positivt arbeidsmiljø med god bruker kontakt. Er dette riktig?
 • Utfordrende arbeidsoppgaver i et ny etablert team
 • God opplæring og mulighet for faglig påfyll.

   

  Generelle opplysninger

 • Det kreves førerkort for bruk av tjenestebil i arbeidstiden.
 • Det kreves at det fremlegges utvidet politiattest.
 • Turnusarbeid, for tiden arbeid hver tredje helg.
 • Med bakgrunn i beboers behov vil kjønnssammensetning i personalet være av betydning. Menn oppfordres til å søke.

   

Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingene.

Tilsettingen gjelder på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Tvedestrand kommune har innført elektronisk søknadsskjema som skal benyttes ved søknad på ledige stillinger.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønske om reservasjon ikke tas til følge.

Stillingen er ledig fra d.d. Eksakt oppstartdato avtales etter ansettelse. Det vil bli gitt opplæring før ordinær oppstart.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt;

Helene Tveide, enhetsleder tlf.: 47 45 42 76

eller

Grete L. Mo, avdelingsleder, tlf.:99 09 62 12

Elektronisk søknadsskjema

Vi benytter elektronisk søknadsskjema.

Søkerliste og offentlighet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest - Vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.

Kontaktinformasjon

Helene Tveide
Enhetsleder
E-post
Telefon 37 19 96 12
Mobil 474 54 276
Grete Løvdal Mo
Avdelingsleder psykisk helse, rus og avhengighet
E-post
Telefon 37 19 91 87
Mobil 990 96 212