Enhet for omsorg og rehabilitering

Enhet for omsorg og rehabilitering ledes av Liv Siljan.

Enheten gir tjenester til innbyggere som oppfyller kravene til slike tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Enheten organiserer tjenester som hjemmehjelp, hjemmesykepleie, hverdagsrehabilitering, omsorgslønn, kortidsopphold, avlastningsopphold, BPA (brukerstyrt personlig assistanse), støttekontakt, trygghetsalarmer, fysioterapi /rehabiliteringstjenester, formidling av hjelpemidler korttid eller langtid, vaskeri, kjøkken, matombringing, boligtildeling og sykehjemsplasser.

Kontaktinformasjon

Liv Siljan
Enhetsleder omsorg og rehabilitering
E-post
Telefon 37 19 96 08
Mobil 400 07 612