Kommunedirektøren i Tvedestrand kommune

Kommunedirektøren er øverste administrative leder for de ansatte i kommune og bindeleddet mellom administrasjonen og politikerne.

Kommunedirektøren skal:

  • sørge for at administrasjonen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer og at det er tilstrekkelig internkontroll
  • påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet og at politiske vedtak blir gjennomført

Lover og regler

Assisterende kommunedirektør er Øyvind Johannesen.

Stab/sektorstøtte for kommunedirektøren er fra og med 01.01.2021 organisert i to avdelinger:  

Økonomiavdelingen og Personal- og organisasjonsavdelingen. 

Kontaktinformasjon

Jarle Bjørn Hanken
Kommunedirektør
E-post
Telefon 37 19 95 10
Mobil 404 06 700
Øyvind Johannesen
Assisterende kommunedirektør
E-post
Telefon 37 19 95 70
Mobil 916 70 653