Kommunedirektøren i Tvedestrand kommune

Kommunedirektøren er øverste administrative leder for de ansatte i kommunen og bindeleddet mellom administrasjonen og politikerne.

Kommunedirektøren skal:

  • sørge for at administrasjonen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer og at det er tilstrekkelig internkontroll
  • påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet og at politiske vedtak blir gjennomført

Lover og regler

Stab/sektorstøtte for kommunedirektøren er fra og med 01.01.2021 organisert i to avdelinger:  Økonomiavdelingen og Personal- og organisasjonsavdelingen

Kontaktinformasjon

Jarle Bjørn Hanken
Kommunedirektør
E-post
Mobil 40 40 67 00