Sektor for helse, familie og rehabilitering

Sektor for helse, familie og rehabilitering ledes av Liv Siljan

Enheten gir tjenester til innbyggere som oppfyller kravene til slike tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Enheten organiserer tjenester som hjemmehjelp, hjemmesykepleie, hverdagsrehabilitering, omsorgslønn, kortidsopphold, avlastningsopphold, BPA (brukerstyrt personlig assistanse), støttekontakt, trygghetsalarmer, fysioterapi /rehabiliteringstjenester, formidling av hjelpemidler korttid eller langtid, vaskeri, kjøkken, matombringing, boligtildeling og sykehjemsplasser.

Familiehuset (helsestasjon, IP-koordinator, folkehelsekoordinator) er underlagt sektoren i ny organisasjonsstruktur fra 01.01.2021. 

Kontaktinformasjon

Liv Siljan
Sektorleder helse, familie og rehabilitering
E-post
Telefon 37 19 96 12
Mobil 400 07 612