Sektor for samfunn og infrastruktur

Sektoren ledes av Anne Karén Birkeland.

 

Følgende avdelinger/tjenester er nå knyttet til sektor for samfunn og infrastruktur:

Forvaltning og plan

Avdelingen har ansvar for forvaltningsmessige oppgaver relatert til fagområdene plan, miljø, eiendom, oppgaver er bl.a.: 

 • Planarbeid og regulering
 • Byggesaksbehandling
 • Kart og oppmåling
 • Boligkontor
 • Bostøtte
 • Landbrukskontoret
 • Miljø- og viltforvaltning
 • Næringskontor
 • Turistkontor

 

Kommunalteknikk

Avdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens tekniske infrastruktur. Oppgaver er bl.a.: 

 • Kommunale veier 
 • Vann og avløp, vannbehandlingsanlegg, avløpsrenseanlegg, damanlegg
 • Vei- og gatelys
 • Vedlikehold kommunale biler/verksted
 • Parkering
 • Kommunale skoger
 • Parker og lekeplasser
 • Skjærgårdspark og friluftsområder

Bygg og anlegg

Avdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens eiendom. Oppgaver er bl.a.:

 • Kommunale lokaler
 • Eiendomsforvaltning
 • Vaktmestre
 • Maskinpark
 • Småbåthavner
 • Havnevesen og brygger

Renhold

Avdelingen har ansvar for renholdet i kommunen. 

Bibliotek, kultur og frivilligsentral

 • Frivilligsentralen
 • Kulturkontoret
 • Tvedestrand folkebibliotek

Kulturskolen Øst i Agder

Interkommunalt samarbeid om kulturskole med Tvedestrand som vertskommune. I Tvedestrand er Kulturskolen underlagt sektor for samfunn og infrastruktur. 

Kontaktinformasjon

Anne Karén Birkeland
Sektorleder samfunn og infrastruktur
E-post
Mobil 90 77 37 17