Sektor for velferd, psykisk helse og habilitering

Sektoren ledes av Helene Tveide og gir bl.a. tjenester til personer med utviklingshemming, personer med psykisk lidelse og til personer med rusavhengighet, jfr Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Dette er praktisk bistand og opplæring, boveiledning, støttesamtaler, råd og veiledning, avlastning, koordinator og individuell plan, personlige assistenter, avlastning, støttekontakter, omsorgslønn og voksenopplæring til personer med utviklingshemming.

I tillegg finnes det et aktivitets og arbeidstreningstilbud i form av dagsentre som retter seg mot flere brukergrupper.