Møteprotokoller for Formannskapet - 2006

Møteprotokoller for Formannskapet - 2006
Møtedato Dokument Saksliste
13.06.2006 Møteprotokoll (PDF, 212 kB) PS 15/06 Lyngmyrhallen AS - søknad om garanti pålån for rehabilutering
PS 16/06 Budsjettrundskriv for budsjett 2007 og økonomiplan 2007-2010
PS 17/06 Delegering av myndighet eller ekstraordinært kommunestyremøte i forbindelse med utbyggingsprosjekter
PS 18/06 Fullmakt til ordføreren - sommeren 2006
PS 19/06 Tariffrevisjonen pr. 1.5.06 – uravstemning
05.09.2006 Møteprotokoll (PDF, 132 kB) PS 20/06 Høringsuttale - NOU 2006:7 - Det lokale folkestyret i endring?
PS 21/06 Felles skatteoppkrever for kommunene Tvedestrand og Åmli
10.10.2006 Møteprotokoll (PDF, 187 kB) PS 22/06 Valg av tilbydere for rehabilitering av svømmehall, Lyngmyr
PS 23/06 Direkte valg av ordfører - Invitasjon til å delta i forsøk ved lokalvalget 2007
PS 24/06 Sekretariatsordning for kontrollutvalget etter 2006
21.11.2006 Møteprotokoll (PDF, 577 kB) PS 25/06 Budsjett 2007 og Økonomiplan 2007-2010
05.12.2006 Møteprotokoll (PDF, 310 kB) PS 25/06 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 - fastsetting av valgdag
PS 26/06 Godkjenning av utbyggingsavtale mellom Tvedestrand kommune og Tvedestrand Vekst AS vdr. Valbergheia 2
PS 27/06 Eldrerådets søknad om møte- og talerett i kommunestyret
PS 28/06 Møteplan - Politiske møter 2007
PS 29/06 Invitasjon til deltakelse i prosjekt Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken
PS 30/06 Budsjettjustering og – kontroll 2006