Møteprotokoller for Formannskapet - 2007

Møteprotokoller for Formannskapet - 2007 (periode 2003-2007)
Møtedato Dokument Saksliste
23.01.2007 Møteprotokoll (PDF, 332 kB) PS 1/07 Evt. overføring av Lindland/Røysland til Tvedestrand kommune - kommunestyrets uttale om behov for utredning
PS 2/07 Evt. salg av kommunens aksjer i RTB AS
PS 3/07 Omstillingsprosess Tvedestrand kommune
PS 4/07 Økning av avgift for festegraver
PS 5/07 Godkjenning på bruk av oppgraderingsmidler til kirkebygg for 2007
PS 6/07 Valg av valgstyre m.v.
PS 7/07 Årsplan 2007 - Kontrollutvalget
PS 8/07 Felles brannvesen for Tvedestrand, Arendal, Froland, Risør, Åmli, Vegårshei
20.02.2007 Møteprotokoll (PDF, 245 kB) PS 9/07 Evt. kjøp av aksjer i Rutebilstasjonsbygget AS
PS 10/07 Vedtektsendring i Agderrådet
PS 11/07 Fritak politiske verv
PS 12/07 Salgsbevilling - Nes Verk Handel AS
17.04.2007 Møteprotokoll (PDF, 152 kB) PS 13/07 Årsmelding 2006 Kontrollutvalget
PS 14/07 Digitale DistriktsAgder -tilslutning til prosjektopplegg og modell for kostnadsfordeling
PS 15/07 Godtgjørelse for matsalget i Tjennaparken 17. mai (lagt frem direkte i møtet)
15.05.2007 Møteprotokoll (PDF, 255 kB) PS 16/07 St.medl. 12 (2006-07): Regionale fortinn - regional framtid - Uttalelse til inndeling
PS 17/07 Vennskapskommunesamarbeidet - retningslinjer for videre samarbeid
PS 18/07 Uttale til Fylkesutvalgets vedtak i sak 73/07 – Klasseoppsett skolene 2007/2008
12.06.2007 Møteprotokoll (PDF, 561 kB) PS 18/07 Årsregnskap for 2006 - Tvedestrand kommune
PS 19/07 Årsmelding for 2006 - Tvedestrand kommune
PS 20/07 Dekning av akkumulert regnskapsmessig
PS 21/07 Omstillingsprosjekt Tvedestrand kommune - rapport fra forslagsfasen - videre fremdrift
PS 22/07 Retningslinjer for omstilling - Tvedestrand kommune
PS 23/07 IKT-samarbeidet i Østregionen - evt. videreutvikling/formalisering
PS 24/07 Innføring av eiendomsskatt i Tvedestrand kommune - Foreløpig vedtak
PS 25/07 AVTALE OM FREMTIDIG BRUK AV BAKKESKÅT
PS 26/07 Utkast til ny festekontrakt for Ankerplassen
PS 27/07 Fullmakt til ordføreren - sommeren 2007
02.07.2007 Møteprotokoll (PDF, 144 kB) PS 28/07 Ansettelse av kommunalsjefer
28.08.2007 Møteprotokoll (PDF, 176 kB) PS 29/07 Digitale DistrikstAgder - Inngåelse av kontrakt og godkjenning av økonomiske forpliktelser
PS 30/07 IKT-samarbeidet i Østregionen - ny behandling om evt. formalisering av samarbeidet
PS 31/07 Fritak politiske verv
09.10.2007 Møteprotokoll (PDF, 368 kB) PS 32/07 Godkjenning av delegeringsreglement, politiske reglementer mv
PS 33/07 Budsjettkontroll pr 2. tertial 2007 - Justering av budsjettrammene for 2007
PS 34/07 Søknad fra Lyngør Vel om pantsettelse av Lyngør skole
PS 35/07 Retningslinjer og prinsipper for salg av kommunale eiendommer utenfor regulerte felt
PS 36/07 Evt. salg av kommunal grunn
16.10.2007 Møteprotokoll (PDF, 82 kB) PS 36/07 Bruk av betegnelsen Politistasjon i bykommuner