Møteprotokoller for Kommunestyret- 2006

Møteprotokoller for Kommunestyret - 2006
Møtedato Dokument Saksliste
20.06.2006 Møteprotokoll (PDF, 745 kB) PS 60/06 Songe skole – Røyslandselevene
PS 61/06 Søknad om skjenkebevilling – Englegaard
PS 62/06 Søknad om skjenkebevilling - Blå Kube A/S
PS 63/06 Mulig interkommunalt samarbeid innen vann- og avløpsområdet
PS 64/06 Budsjettrundskriv for budsjett 2007 og økonomiplan 2007-2010
PS 65/06 Delegering av myndighet eller ekstraordinært kommunestyremøte i forbindelse med utbyggingsprosjekter
PS 66/06 Lyngmyrhallen AS - søknad om garanti pålån for rehabilitering
PS 67/06 Kulturmidler 2006 - Barne- og ungdomsorganisasjoner
PS 68/06 Kulturmidler 2006 - Fritids- og kulturorganisasjoner for voksne
PS 69/06 Konsesjon - Danielsnes gnr. 94 bnr. 9
PS 70/06 Avtale om bortleie av fallrettigheter i Fosstveit
PS 71/06 Konsesjon Fosstveit Kraft AS
PS 72/06 Fullmakt til ordføreren - sommeren 2006
PS 73/06 Tariffrevisjonen pr. 1.5.06 – uravstemning
PS 74/06 SØKNAD OM KJØP AV TOMT RTB
PS 75/06 Bergsmyr Industriområde – Tomtekjøp
12.09.2006 Møteprotokoll (PDF, 2 MB) PS 76/06 Søknad om fritak for bo- og driveplikt - Sigurd Berntsen
PS 77/06 Søknad om deling gnr. 34 bnr. 1 - boligtomt
PS 78/06 Søknad om fradeling gnr 34 bnr. 3 - boligtomt
PS 79/06 Fritak fra boplikt - Østekleiv 49 - Ole Woxmyhr
PS 80/06 Fradeling av tilleggsareal, Strømmen
PS 81/06 Deling gnr. 86 bnr 18 mfl. Torunn Abrahamsen, Normannvik
PS 82/06 Flytebrygganlegg Labakken - feil plassering i forhold til byggetillatelse
PS 83/06 Bergsmyr Industriområde - Tomtekjøp
PS 84/06 Søknad om kjøp av tomt RTB
PS 85/06 Søknad om skjenkebevilling - TTS AS - Tvedestrand Fjordhotell
PS 86/06 SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKEBEVILLING - VERTSHUSET
PS 87/06 Pedagogisk psykologisk rådgivingstjeneste. Organisering. Forslag til modell og videre prosess
PS 88/06 Flyktninger, norskopplæring og introduksjonsprogram - avtale mellom Tvedestrand og Arendal kommuner
PS 89/06 Behov for avlastning/støttekontakt utover budsjetterte rammer
PS 90/06 Omstillingsprosjekt Tvedestrand kommune
PS 91/06 Den flyvende Hollender i Sandvika 11.-12. august 20907 - kommunal medfinansiering
PS 92/06 Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder - høringsuttalelse
PS 93/06 Felles skatteoppkrever for kommunene Tvedestrand og Åmli
PS 94/06 Aulaen på Lyngmyr - regler og takster for utleie
PS 95/06 Kibbevika - økonomisk tilbud fra staten om medvirkning til sikring
PS 96/06 De nordiske vennskapskommunene - vegen videre
PS 97/06 Kjøp av traktor til Lyngmyr idrettssenter
PS 98/06 Godkjenning av lokal samarbeidsavtale om NAV-kontor i Tvedestrand
PS 99/06 Rammetimetallet - ny arbeidstidsavtale mm.
PS 100/06 Høring - Tilpassing av det regionale miljøprogrammet for landbruket i 2007
PS 101/06 Høringsuttale - NOU 2006:7 - Det lokale folkestyret i endring?
PS 102/06 Valg av tilbyder på Songe Skole
PS 103/06 Deling av driftsenhet - Kurt Torp
17.10.2006 Møteprotokoll (PDF, 890 kB) PS 104/06 Johnsenbygget - spørsmål om kjøp av eiendom
PS 105/06 17. mai-komiteen - nyvalg og supplering
PS 106/06 Bedriftshelsetjeneste - Tvedestrand kommune
PS 107/06 Bosetting av flyktninger - anmodning fra Integrerings-og mangfoldsdirektoratet
PS 108/06 Fradeling - gnr. 31 bnr. 7 fra driftsenhet - Edle Wroldsen
PS 109/06 Søknad fra Kystlaget Søgne om tilskudd inntil kr 200.000
PS 110/06 Søknad om omdisponering av grunn for garasje/kårbolig
PS 111/06 Konsesjon - gnr. 31 bnr. 17 - Rune Aarstad
PS 112/06 Elevundersøkelse ved skolene
PS 113/06 Skjenkebevilling - Haven kafe og catering Martinsen
PS 114/06 Høring - om forholdet mellom stat og kirke
PS 115/06 Fradeling - Kirkemyra gnr. 87 bnr. 4- Kaj Pedersen, Linda Borgen
PS 116/06 SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKETID - DAG´S PUB OG PIZZA
PS 117/06 Utsettelse med boplikt - Bakkeskåt 21 gnr.74 bnr. 171 - Børt Rakfjord
PS 118/06 Fritak fra boplikt på landbrukseiendom - gnr. 6 bnr.1,6 - Aud Hantho Guttormsen
PS 119/06 Felles slam- og renovasjonsforskrifter
PS 120/06 Direkte valg av ordfører - Invitasjon til å delta i forsøk ved lokalvalget 2007
PS 121/06 Sekretariatsordning for kontrollutvalget etter 2006
PS 122/06 Boliger til mennesker med dobbeltdiagnose - rus/psykiatri
PS 123/06 Omsorgsboliger Nes verk
PS 124/06 Valg av tilbydere for rehabilitering av svømmehall, Lyngmyr
21.11.2006 Møteprotokoll (PDF, 666 kB) PS 125/06 Klage på gebyr
PS 126/06 Fradeling av våningshus med tomt - gnr. 6 bnr. 3 - Henrik Hantho
PS 127/06 Fradeling av tilleggsareal - gnr. 68 bnr.3 - Hallvard Sigurdsøn
PS 128/06 Fradeling av to skogteiger - gnr. 90 bnr. 41 Dag Martin Sørensen
PS 129/06 Fradeling av våningshus med tomt - gnr. 7 bnr.2 - Arne Toralv Strat, Ivar Magne Strat og Eirik Strat
PS 130/06 Innføring av lokal forskrift vedr fartsbegrensning i Tvedestrand Havnedistrikt - Høring
PS 131/06 Innføring av lokal forskrift om bruk av og orden i havner mm
PS 132/06 Miljø- og næringstiltak i jord- og skogbruk 2007
PS 133/06 Omstillingsprosjekt Tvedestrand kommune - rapport fra analysefasen - videre fremdrift
PS 134/06 Fyrverkeri - salgstider og utskytningssteder. Tilpassing av tidligere bestemmelser
PS 135/06 Henvendelse til Kultur - og kirkedepartementet om nye forskrifter for større interkommunale idrettsanlegg
12.12.2006 Møteprotokoll (PDF, 3 MB) PS 136/06 Budsjett 2007 og Økonomiplan 2007-2010
PS 137/06 Budsjettjustering og -kontroll for 2006
PS 138/06 Klage på boplikt - Østerkleiv 49 - Ole Woxmyhr v/adv.firma Arild Friestad
PS 139/06 Utsettelse med boplikten - gnr. 74/59 bnr. 6/240 - Birgit og Per Arvid Gjersum
PS 140/06 Utsettelse med boplikten - gnr. 78 bnr. 144 - Gunn Eriksen
PS 141/06 Utsettelse med boplikten - gnr.77 bnr. 329 - Jorunn Hareide
PS 142/06 Utsettelse med boplikten - gnr. 75 bnr. 135 - Jan Bregård
PS 143/06 Utsettelse med boplikten - gnr. 76 bnr. 45 - Ellen og Thor Fjeldheim
PS 144/06 Utsettelse med boplikten - gnr. 74 bnr. 61 snr.4 - Karin Cintelli
PS 145/06 Søknad om konsesjon gnr. 90 bnr. 100 - Jan Verner Monrad
PS 146/06 Klagesak. Oppføring av fritidsbolig på 6/97, Hanthosundet. Tiltakshavers klage på byggesaksgebyr.
PS 147/06 Klage på avslag for tilbygg til anneks- Vestre Askerøy
PS 148/06 Anbud vedr. Byggentreprisen for Østerå vannbehandlingsanlegg.
PS 149/06 Lyngmyr kunstgrasbane - avtale om bygging og finansiering
PS 150/06 Evaluering av skiltplan, Tvedestrand sentrum
PS 151/06 Rapport 2006 Hovedprosjekt for utvikling og vitalisering av Tvedestrand sentrum
PS 152/06 Søknader om spillemidler til idrett 2007 - prioritering av søknader
PS 153/06 Et trafikksikkerhetstilbud til ungdom mellom 18 og 25 år
PS 154/06 17. mai-komiteen - nyvalg og supplering
PS 155/06 Opptrappingsplan psykisk helse 2007-2010 - Tvedestrand kommune
PS 156/06 Boligsosial handlingsplan - Tvedestrand kommune
PS 157/06 Omsorgsboliger Nes verk
PS 158/06 Godkjenning av søknad om deltakelse i Partnerskap for Folkehelse
PS 159/06 Læring gjennom arbeid - Lyngmyr skole
PS 160/06 Skoleskyss 2006/07
PS 161/06 Felles lærebøker - barnetrinnet
PS 162/06 Møteplan - Politiske møter 2007
PS 163/06 Invitasjon til deltakelse i prosjekt Ustillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken
PS 164/06 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 - fastsetting av valgdag
PS 165/06 Eldrerådets søknad om møte- og talerett i kommunestyret
PS 166/06 Godkjenning av utbyggingsavtale mellom Tvedestrand kommune og Tvedestrand Vekst AS vdr. Valbergheia 2
PS 167/06 Fyrverkerisalg – endring som følge av vedtak i Arendal