Møteprotokoller for Kommunestyret - 2007

Møteprotokoller for Kommunestyret - 2007 (periode 2003-2007)
Møtedato Dokument Saksliste
30.01.2007 Møteprotokoll (PDF, 818 kB) PS 1/07 Evt. overføring av Lindland/Røysland til Tvedestrand kommune - kommunestyrets uttale om behov for utredning
PS 2/07 Evt. salg av kommunens aksjer i RTB AS
PS 3/07 Økning av avgift for festegraver
PS 4/07 Godkjenning på bruk av oppgraderingsmidler til kirkebygg for 2007
PS 5/07 Omstillingsprosess Tvedestrand kommune
PS 6/07 Bedre utnyttelse av P-plassene ved Einarsvika på Gjeving
PS 7/07 Tvedestrand bibliotek - omdisponering av avsatte midler
PS 8/07 Endringer i vedtekter - kommunale barnehager
PS 9/07 Østerå kloakkpumpestasjon - valg av leverandør
PS 10/07 Gebyrregulativ for plan, bygg og delingssaker
PS 11/07 Valg av valgstyre m.v.
PS 12/07 Lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak om fradeling av bolighus på gnr 6 bnr. 3 m.fl.
PS 13/07 Lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak om fradeling av bolighus på gnr. 7 bnr. 2
PS 14/07 Boliger for personer med dobbeltdiagnose rus/psykiatri - oppfølgning
PS 15/07 Bygdekinoen - Konsesjon for visning av film på Kjennhaug, Sandøya 2007-2012
PS 16/07 Årsplan 2007 - Kontrollutvalget
PS 17/07 Felles brannvesen for Tvedestrand, Arendal, Froland, Risør, Åmli, Vegårshei
PS 18/07 Endring av vedtak vedr. garanti for Lyngmyrs idrettsenter AS
PS 19/07 Evt. Delegering av myndighet – salgsbevilling øl for Nes Verk Handel AS
06.03.2007 Møteprotokoll (PDF, 925 kB) PS 20/07 Søknad om konsesjon gnr. 74 bnr. 7 og gnr. 59 bnr. 220 - Ole-Sigurd Woxmyhr
PS 21/07 Fritak for boplikt på landbrukseiendom - gnr. 63 bnr.10 - Geir Nævestad
PS 22/07 Evt. kjøp av aksjer i Rutebilstasjonsbygget AS
PS 23/07 Endringer i vedtekter - Kommunale barnehager
PS 24/07 Opprettelse av stiftelse for Furøya
PS 25/07 Fast liggeplass for båter i indre havn.
PS 26/07 Søknad om konsesjon på gnr. 44 bnr. 21 og gnr. 47 bnr. 10 - Arnt Østebø
PS 27/07 Søknad om konsesjon gnr. 68 bnr. 3 - Øystein Stea
PS 28/07 Reguleringsplan for GS-veg Bergendal-Gjeving - avsluttende behandling
PS 29/07 Bygdekinoen - konsesjon for visning av film på Risøya
PS 30/07 Tvedestrand videregående skole - tilskudd til jubileumsbok for Holt landbruksskole 1907-2007
PS 31/07 Søknad om skjenkebevilling - Sandøya Mat AS
PS 32/07 Søknad om skjenkebevilling - Lukkede medlemsmøter i Odd Fellow Huset
PS 33/07 Søknad om salgsbevilling til salg av alkoholholdig drikke - Lyngør Handelshus AS
PS 34/07 Fritak politiske verv
PS 35/07 Vedtektsendring i Agderrådet
PS 36/07 Varamedlemmer i AP - supplering
24.04.2007 Møteprotokoll (PDF, 2 MB) PS 37/07 (7)* Forespørsel om kjøp av kommunal skogteig, del av gnr. 28 bnr.8 - Per Charles Andersen
PS 38/07 (8) Konsesjon gnr. 34 bnr. 3 - Krister Moen
PS 39/07 (9) Fritak for boplikt gnr. 69 bn. 6 - Ingar Olav Johannessen
PS 40/07 (1) Deling gnr. 61 bnr. 22,45 - John Lennart Hagane - boligtomt
PS 41/07 (10) BYGGESAK FRITIDSBOLIG HANTHO - GODKJENNING AV ØKONOMISK OPPLEGG ETTER MEKLINGSMØTE
PS 42/07 (11) BRUKSENDRING FRA BOLIG TIL FRITIDSBOLIG I REGULERTE BOLIGOMRÅDER OPPFØLGNING
PS 43/07 (12) Klage på omgjøring av tillagtelse til fradeling gnr. 7 bnr. 2
PS 44/07 (13) Søknad om kjøp av tomt på Grenstøl, Holmen AS
PS 45/07 (2) Klagesak-Utslippstillatelse for 3 boliger på Skålandsvn. Nabo er klager
PS 46/07 (14) FORSLAG TIL OVERORDNET STRATEGISK SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØRLANDET SYKEHUS (SSHF) OG KOMMUNENE I AUST-AGDER OG VEST-AGDER
PS 47/07 (15) Skjenkebevilling - Bakgaarden Pub og losji AS
PS 48/07 (6) Skjenkebevilling - M/S Stein Viking
PS 49/07 (16) Skjenkebevilling - Museumshaven bok og kafe
PS 50/07 (3) Endring ved skjenkebevilling - Lyngørporten Resort
PS 51/07 (5) Ekstra godtgjøring for ekstra vakter sommeren 2007 - HO-avdelingen
PS 52/07 (17) Årsmelding 2006 Kontrollutvalget
PS 53/07 (18) Årsrapport - Arbeidsmiljøutvalget - Tvedestrand kommune
PS 54/07 (19) Arbeidstidsavtale - lærere
PS 55/07 (4) Bedre utnyttelse av P-plassene ved Einarsvika på Gjeving.
PS 56/07 (20) Ishall i Arendal, foreløpig spørsmål om økonomi og plassering
PS 57/07 (21) Godtgjørelse for matsalget i Tjennaparken 17. mai
PS 58/07 (22) Digitale DistriktsAgder -tilslutning til prosjektopplegg og modell for kostnadsfordeling
22.05.2007 Møteprotokoll (PDF, 852 kB) PS 59/07 St.medl. 12 (2006-07): Regionale fortinn - regional framtid - Uttalelse til inndeling
PS 60/07 Søknad om skjenkebevilling ved Lyngør Handelshus - Pers Brygge og Hos Kari og meg
PS 61/07 Kulturmidler 2007 - kultur-og fritidsforeninger for voksne
PS 62/07 Klage - Avslag på konsesjon på gnr. 74 bnr. 7, gnr. 59 bnr. 220 - Ole - Sigurd Woxmyhr
PS 63/07 Søknad om erverv av kommunal grunn til boligtomt til Willy Sjaavåg.
PS 64/07 Vennskapskommunesamarbeidet - retningslinjer for videre samarbeid
PS 65/07 Søknad om fradeling av bolig og driftsbygninger på gnr. 32 bnr. 3 - Andrè Glastad
PS 66/07 Klage på omgjøring av tillatelse til fradeling på gnr. 6 bnr.3 mfl.
PS 67/07 Forespørsel om kjøp av kommunal skog fra Ingebjørg og Paul Fraas, Trond Glidje, Elling Vidar Andersen og Rune Aarstad
PS 68/07 Alternativ tomt for boliger til personer med dobbeltdiagnose rus/psykiatri
PS 69/07 Uttale til Fylkesutvalgets vedtak i sak 73/07 – Klasseoppsett skolene 2007/2008
19.06.2007 Møteprotokoll (PDF, 2 MB) PS 70/07 Årsregnskap for 2006 - Tvedestrand kommune (behandlet som 4. sak i møtet)
PS 71/07 Årsmelding for 2006 - Tvedestrand kommune
PS 72/07 Dekning av akkumulert regnskapsmessig underskudd pr. 31.12.2006.
PS 73/07 Omstillingsprosjekt Tvedestrand kommune - rapport fra forslagsfasen - videre fremdrift (behandlet som 1. sak i møtet)
PS 74/07 Retningslinjer for omstilling - Tvedestrand kommune
PS 75/07 Innføring av eiendomsskatt i Tvedestrand kommune - Foreløpig vedtak
PS 76/07 IKT-samarbeidet i Østregionen - evt. videreutvikling/formalisering
PS 77/07 Pedagogisk psykologisk rådgivingstjeneste - samarbeid og samordning mellom kommunene øst i Aust-Agder
PS 78/07 Fradeling - gnr. 28 bnr. 6 Hans G. Erichsen (behandlet som 3. sak i møtet)
PS 79/07 Utkast til ny festekontrakt for Ankerplassen
PS 80/07 AVTALE OM FREMTIDIG BRUK AV BAKKESKÅT
PS 81/07 Søknad om skjenkebevilling - Mama Mia Moulod
PS 82/07 Søknad om skjenkebevilling - Vertshuset Tvedestrand AS
PS 83/07 Søknad om utvidelse av skjenkebevilling - TTS AS (Tvedestrand Fjordhotell)
PS 84/07 Fullmakt til ordføreren - sommeren 2007
PS 85/07 Avtale om overtagelse av Rørkil avløpsanlegg
PS 86/07 Kulturmidler - barne-og ungdomsorganisasjoner 2007
PS 87/07 Stiftelsen Kanonjolla - søknad om fast post på budsjettet (behandlet som 2. sak i møtet)
PS 88/07 Kulturarenainvesteringer - disponering av resten av kontoen
PS 89/07 Valg av nytt medlem fra Tvedestrand kommune til representantskapet for Aust-Agder kulturhistoriske senter
PS 90/07 Søknad fra Lillesand kommune om medeierskap i Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS - endring i selskapsavtalen
PS 91/07 Skjenketid ute i Tvedestrand kommune - prøveprosjekt sommeren 2007
04.09.2007 Møteprotokoll (PDF, 609 kB) PS 92/07 Konsesjon gnr. 24 bnr. 2 og 5 Hagestad. Søker: Mona og Jonny Engebretsen
PS 93/07 Uttsettelse av boplikt- gnr. 76 bnr. 164 -Kirsti og Petter Thorsen
PS 94/07 Fritak for boplikt på gnr 69 bnr. 6 - klage
PS 95/07 Endret reguleringsplan for Bakkeskåt - egengodkjenning
PS 96/07 Digitale DistrikstAgder - Inngåelse av kontrakt og godkjenning av økonomiske forpliktelser
PS 97/07 IKT-samarbeidet i Østregionen - ny behandling om evt. formalisering av samarbeidet
PS 98/07 Fritak politiske verv
PS 99/07 Kommunal oppreisningsordning for tidligere institusjons- og fosterhjemsbarn
PS 100/07 Søknad om salgsbevilling til salg av alkoholholdig drikke - Brygga Mat og Øl
PS 101/07 Søknad om overtagelse av nytt vann- og kloakkanlegg på Glastadheia.
PS 102/07 Inngåelse av lederavtale – delegering av myndighet (delt ut i møtet)
16.10.2007 Møteprotokoll (PDF, 2 MB) PS 103/07 Seniorpolitiske retningslinjer for Tvedestrand kommune
PS 104/07 Godkjenning av delegeringsreglement, politiske reglementer mv
PS 105/07 Søknad om fradeling av våningshus med tomt gnr. 6 bnr. 3 mfl - ny behandling
PS 106/07 Søknad om omdisponering av dyrka mark til juletreproduksjon gnr. 54 bnr. 3
PS 107/07 Søknad om utvidet skjenketid ute til kl. 01.30 hele året, Resort Lyngørporten
PS 108/07 Søknad fra Lyngør Vel om pantsettelse av Lyngør skole
PS 109/07 Budsjettkontroll pr 2. tertial 2007 - Justering av budsjettrammene for 2007
PS 110/07 Opprettelse av stiftelse for Furøya
PS 111/07 Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS - finansieringsansvar for eierne/kommunene
PS 112/07 Retningslinjer og prinsipper for salg av kommunale eiendommer utenfor regulerte felt
PS 113/07 Kommuneplanen 2007-19 - Avsluttende behandling
PS 114/07 Event. salg av kommunal grunn
PS 115/07 Bruk av betegnelsen Politistasjon i bykommuner