Møteprotokoller for Landbruksnemnda - 2007

Møteprotokoller for Landbruksnemnda - 2007
Møtedato Dokument Saksliste
23.01.2007 Møteprotokoll (PDF, 161 kB) PS 1/07 Lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak om fradeling av bolighus på gnr 6 bnr. 3 m.fl.
PS 2/07 Lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak om fradeling av bolighus på gnr. 7 bnr. 2
20.02.2007 Møteprotokoll (PDF, 201 kB) PS 3/07 Søknad om konsesjon på gnr. 44 bnr. 21 og gnr. 47 bnr. 10 - Arnt Østebø
PS 4/07 Søknad om konsesjon gnr. 68 bnr. 3 - Øystein Stea
PS 5/07 Søknad om konsesjon gnr. 74 bnr. 7 og gnr. 59 bnr. 220 - Ole-Sigurd Woxmyhr
PS 6/07 Fritak for boplikt på landbrukseiendom - gnr. 63 bnr.10 - Geir Nævestad
17.04.2007 Møteprotokoll (PDF, 326 kB) PS 7/07 Fritak for boplikt gnr. 69 bn. 6 - Ingar Olav Johannessen
PS 8/07 Deling gnr. 61 bnr. 22,45 - John Lennart Hagane - boligtomt
PS 9/07 Konsesjon gnr. 34 bnr. 3 - Krister Moen
PS 10/07 Klage på omgjøring av tillagtelse til fradeling gnr. 7 bnr. 2
PS 11/07 Forespørsel om kjøp av kommunal skogteig - Per Charles Andersen
15.05.2007 Møteprotokoll (PDF, 170 kB) PS 12/07 Klage - Avslag på konsesjon på gnr. 74 bnr. 7, gnr. 59 bnr. 220 - Ole - Sigurd Woxmyhr
PS 13/07 Klage på omgjøring av tillatelse til fradeling på gnr. 6 bnr.3 mfl.
PS 14/07 Søknad om fradeling av bolig og driftsbygninger på gnr. 32 bnr. 3 - Andrè Glastad
PS 15/07 Forespørsel om kjøp av kommunal skog fra Ingebjørg og Paul Fraas, Trond Glidje, Elling Vidar Andersen og Rune Aarstad
12.06.2007 Møteprotokoll (PDF, 110 kB) PS 16/07 Fradeling - gnr. 28 bnr. 6 Hans G. Erichsen
28.08.2007 Møteprotokoll (PDF, 166 kB) PS 17/07 Konsesjon gnr. 24 bnr. 2 og 5 Hagestad. Søker: Mona og Jonny Engebretsen
PS 18/07 Uttsettelse av boplikt- gnr. 76 bnr. 164 -Kirsti og Petter Thorsen
PS 19/07 Fritak for boplikt på gnr 69 bnr. 6 - klage
09.10.2007 Møteprotokoll (PDF, 137 kB) PS 20/07 Søknad om omdisponering av dyrka mark til juletreproduksjon gnr. 54 bnr. 3
PS 21/07 Søknad om fradeling av våningshus med tomt gnr. 6 bnr. 3 mfl - ny behandling