Møteprotokoller for Planutvalget - 2007

Møteprotokoller for Planutvalget - 2007(periode 2003-2007)
Møtedato Dokument Saksliste
23.01.2007 Møteprotokoll (PDF, 466 kB) PS 1/07 Klage på igangssettingstillatelse og utslippstillatelse på 34/1. Nabo er klager
PS 2/07 KLAGE PÅ VEDTAK I BYGGESAK, HYTTE HANTHOSUNDET
PS 3/07 Klage på vedtak om oversittelse av klagefrist - sakskostnader garasjesak, Valbergheia 18
PS 4/07 Søknad om ettergodkjenning av ulovlig byggearbeid i sjøen på 94/4, Apallen
PS 5/07 Oppføring bolig og garasje på 73/23, Songe
PS 6/07 Gjennoppføring av båtbu på 94/4. Endring av tillatelse
PS 7/07 Gebyrregulativ for plan, bygg og delingssaker
PS 8/07 Boliger for personer med dobbeltdiagnose rus/psykiatri-oppfølging
PS 9/07 Reguleringsplan for del av Østre Odden – offentlig høring
20.02.2007 Møteprotokoll (PDF, 358 kB) PS 10/07 Klagesak. Oppføring av anneks og sjøbod 79/91, Lamholmen. Fylkesmannen er klager
PS 11/07 Klagesak - Oppføring av uthus Hanto. Tiltakshaver klage
PS 12/07 Klagesak - Søknad om utvidelse av renseanlegget i Prestegårdskogen. Tiltakshaver er klager
PS 13/07 Klagesak. Tilbygg til fritidsbolig på 77/54 Kilen, vestre Sandøya. Tiltakshaver er klager
PS 14/07 Klage på vedtak, brygge og parkeringsplass i Sagesund
PS 15/07 Reguleringsplan for GS-veg Bergendal-Gjeving - egengodkjenning
PS 16/07 Anleggsvei fram til 88/37 Dypvåg prestegårdskog. Godkjenning av avtale med tiltakshaver
PS 17/07 Søknad om anleggsvei mm i Dypvåg prestegårdskog. Vedtak i plautvalget10.08.06. Klage fra nabo
PS 18/07 Søknad om dispensasjon for tilbygg hytte, Vestre Løktene. Nedlegging av bygge og deleforbud for Vestre Løktene
17.04.2007 Møteprotokoll (PDF, 646 kB) PS 19/07 BYGGESAK FRITIDSBOLIG HANTHO - GODKJENNING AV ØKONOMISK OPPLEGG ETTER MEKLINGSMØTE
PS 20/07 BRUKSENDRING FRA BOLIG TIL FRITIDSBOLIG I REGULERTE BOLIGOMRÅDER OPPFØLGNING
PS 21/07 Klagesak- Søknad om riving av eksisterende fritidsbolig og oppføring av ny på endret plassering, Steinsøya Lyngør. Fylkesmann er klager
PS 22/07 Klagesak - Riving bolighus og oppføring ny enebolig. Ansvarlig søker er klager
PS 23/07 Oppføring av fritidsbolig med anneks på 88/36, Dypvåg prestegårdskog
PS 24/07 Oppgradering av sti over Sandsheia, Dypvåg
PS 25/07 Klage - Dispensasjon for fradeling av 3 parseller fra 79/8, Lamholmen. Søker er klager
PS 26/07 Søknad om dispensasjon fra plankravet for oppføring av bolig og garasje på parsell av 69/3
PS 27/07 Dispensasjon fra PBL 17.2 for oppføring av utebod, heving av brygge og terrasseutvidelse på GBF 78/40/2 - Sandøya
PS 28/07 Klage – Innsetting 2 vinduer, samt forlengelse av veranda, Bergsmyr Terrasse – Nabo er klager
15.05.2007 Møteprotokoll (PDF, 200 kB) PS 29/07 Klage - Gjennoppføring av båtbu på 94/4. Endring av tillatelse. Tiltakshaver er klager
PS 30/07 Klage - Søknad om ettergodkjenning av ulovlig byggearbeid i sjøen på 94/4, Apallen. Tiltakshaver er klager
PS 31/07 Endring av reguleringsplan Bakkeskåt – Offentlig høring
PS 32/07 Søknad om erverv av kommunal grunn til Willy Sjaavåg
12.06.2007 Møteprotokoll (PDF, 220 kB) PS 33/07 Ettergodkjenning av ulovlig oppført brygge på 80/52, Vakil
PS 34/07 Endring av damkonstruksjon. Søknad om endring av tillatelse.
PS 35/07 Bruksendring til bolig. Blå Lanterne Lyngør
28.08.2007 Møteprotokoll (PDF, 218 kB) PS 36/07 Klage på vedtak ang. oppføring av gangatkomst - GB 75/336
PS 37/07 Erstatning for sakskostnader - Garasjesak Valbergheia 18- klage på avgjørelse
PS 38/07 Endret reguleringsplan for Bakkeskåt - egengodkjenning
14.09.2007 Møteprotokoll (PDF, 2 MB) PS 39/07 Kommuneplan 2007-2019. Behandling etter 2 gangs høring
09.10.2007 Møteprotokoll (PDF, 703 kB) PS 40/07 Klage på vedtak ang. oppføring av redskapsbod - GB 77/15 - Fugløy
PS 41/07 Ettergodkjenning av platting på 94/56, Danielsnes
PS 42/07 Igangsatte arbeider i fjæra på 89/2, Halsen
PS 43/07 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Valbergheia for tillegging av tilleggsareal og ettergodkjenning av planering, samt tillatelse til utomhusarbeider på 2/193, Valbergheia
PS 44/07 Fradeling av boligtomt på 61/45, Hagane Valle. Behandling etter plan og bygningsloven
PS 45/07 Klage - Utvidelse av brygge og parkeringsplass på 97/104, Sagesund. Tiltakshaver er klager
PS 46/07 Fornyet behandling i planutvalg - gnr/bnr 79/77, Vestre Askøy
PS 47/07 Ettergodkjenning av riving - uthus i Ole Henriksgate 7 - GB 74/232
PS 48/07 Dispensasjon fra plankravet for ettergodkjenning av trapp og tillatelse til utomhusarbeidene på 1/6, Epleviktangen
PS 49/07 Kommuneplanen 2007-19 - Avsluttende behandling
PS 50/07 Ettergodkjenning av lagerbygg på 59/180 Søsterdalen