Møteprotokoller fra Formannskapet - 2008

Møteprotokoller Formannskapet 2008
Møtedato Dokument Saksliste
22.01.2008 Møteprotokoll (PDF, 339 kB) PS 1/08 Salg Helsehuset
PS 2/08 Opprettelse av Stiftelsen Furøya
PS 3/08 Barnas representant i plansaker - Oppnevning
PS 4/08 Oppnevning av møtefullmektiger, Forliksrådet
PS 5/08 Sentrumsutvikling oppnevning av utvalg
12.02.2008 Møteprotokoll (PDF, 442 kB) PS 6/08 Oppnevning av brukerråd
PS 7/08 Etablering av konsern for kommunens aksjeselskaper
PS 8/08 Økning i festeavgiftene for gravplasser fra 01.01.2008
PS 9/08 Søknad fra Sandøya Vel om tilskudd til anskaffelse av traktor
PS 10/08 Fullmakter vedr. oppstart av miljøgate gjennom Tvedestrand sentrum.
PS 11/08 Årsplan for 2008 - Kontrollutvalget
PS 12/08 Forvaltningsrevisjonsrapprt om oppfølging av politiske vedtak
11.03.2008 Møteprotokoll (PDF, 29 kB) PS 13/08 Opsjonsavtale - Helsehuset
PS 14/08 Søknad om festeavtale - Fritz Smiths gt. gnr. 74 bnr. 226 fnr. 1
PS 15/08 Valg av anbyder, Miljøgate Tvedestrand sentrum.
PS 16/08 Valg av styremedlemmer til Stiftelsen Furøya
PS 17/08 Søknad om å benytte offentlig brygge og offentlig jorde til å opparbeide båt- og parkeringsplasser for videreutleie
PS 18/08 Utvidelse av opsjonsavtale - Bergsmyr Vest/Lauvåsen
PS 19/08 Felles skatteoppkrever for Tvedestrand, Åmli og Risør - Utvidelse av eksisterende interkommunal samarbeidsavtale
PS 20/08 Suppleringsvalg - Samarbeidsutvalg Knatten barnehage
PS 21/08 Suppleringsvalg - Eldrerådet
28.03.2008 Møteprotokoll (PDF, 19 kB) PS 22/08 Valg av anbyder, Miljøgate Tvedestrand sentrum.
PS 23/08 Valg av styremedlemmer til Stiftelsen Furøya
22.04.2008 Møteprotokoll (PDF, 363 kB) PS 24/08 Årsmelding for 2007 - Tvedestrand kommune
PS 25/08 Regnskap for 2007 - Tvedestrand kommune
PS 26/08 Disponering av overskudd for 2007
PS 27/08 Helsehuset - valg mellom opsjon på salg, eller salg med opsjon på tilbakekjøp
PS 28/08 Uttale om Heimevernets framtid
PS 29/08 Tvedestrand kommunes eierskap i Agder Energi - Viljeserklæring for 5 nye år
20.05.2008 Møteprotokoll (PDF, 423 kB) PS 30/08 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008
PS 31/08 Omstilling - Omorganisering av renholdstjenesten.
PS 32/08 Omstillingstiltak for 2008 - Tilbakemelding
PS 33/08 Innløsing av festeforhold til Nils Tveite.
PS 34/08 Oppnevning av kommunalt kulturprisutvalg
PS 35/08 Oppnevning av kommunalt utsmykkingsutvalg 2008-2012
PS 36/08 Søknad om fritak som meddommer i Aust-Agder tingrett
10.06.2008 Møteprotokoll (PDF, 276 kB) PS 37/08 Økonomiplan 2009-2012 - Foreløpige prioriteringer, valg av fokusområder og videre prosess
PS 38/08 Videreutvikling av Hagefjord Brygge
PS 39/08 Søknad om erverv av kommunal eiendom gnr.2,bnr.127 til industriformål
PS 40/08 Tariffrevisjonen pr. 1.5.08 - uravstemning
17.06.2008 Møteprotokoll (PDF, 158 kB) PS 41/08 Salg av kommunens aksjer i RTB AS til Nettbuss Sør AS
PS 42/08 Utbygging av Holt skole
02.09.2008 Møteprotokoll (PDF, 763 kB) PS 43/08 Økonomiplan 2009-2012 og budsjett 2009 - foreløpige økonomiske rammer
PS 44/08 Budsjettkontroll pr. 2. kvartal 2008
PS 45/08 Videre arbeid med lokaler for Ressurssenter for barn og unge, bibliotek, flerbrukssal mv.
PS 46/08 Høring og endringer i valglov og kommunelov
PS 47/08 Stemmerett for 16-åringer - forsøksordning
PS 48/08 Vennskapskommunesamarbeidet videre
PS 49/08 Aktivitetshuset AS - salg av kommunens aksjer
14.10.2008 Møteprotokoll (PDF, 345 kB) PS 50/08 Økt låneramme startlån (formidlingslån)
PS 51/08 Fritak fra politisk verv
PS 52/08 Søknad om fritak fra politisk verv som leder/medlem av forhandlingsutvalg for grunnerhverv - Magne Tolleshaug
PS 53/08 Møteplan - politiske møter 2009
11.11.2008 Møteprotokoll (PDF, 308 kB) PS 54/08 Budsjettrapport pr. 3. kvartal 2008
PS 55/08 Godkjenning av årsplan for 2009 - Kontrollutvalg
PS 56/08 Felles overformynderi i Arendal, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli kommuner
PS 57/08 Valg av overformyndere
PS 58/08 Agder energi - innspill til eierskapsmeldingen
02.12.2008 Møteprotokoll (PDF, 937 kB) PS 59/08 Budsjett 2009 - handlings- og økonomiplan 2009-2012
09.12.2008 Møteprotokoll (PDF, 488 kB) PS 60/08 Høring - forslag om grense for utskriving av eiendomsskatt i sjøområdet
PS 61/08 Søknad om fritak for helårsdrift - Brygga Mat & Øl
PS 62/08 Tilleggsbevilgning 2008 - Ansvar 275 Kirke og trossamfunn
PS 63/08 Møteplan - politiske møter 2009