Møteprotokoller fra Formannskapet - 2009

Møteprotokoller Formannskapet 2009
Møtedato Dokument Saksliste
27.01.2009 Møteprotokoll (PDF, 329 kB) PS 1/09 Ny buss til oppfølgingsenheten
PS 2/09 Videre arbeid med lokaler for RBU, bibliotek mv. - endret framdrift
PS 3/09 Etablering av konsern for kommunens aksjeselskaper
PS 4/09 Tiltredelse av viljeserklæring for kommunesamarbeidet Østre Agder
PS 5/09 Sentrumsutviklingsprosjektet - fritak fra verv og oppnevning av nye medlemmer
17.03.2009 Møteprotokoll (PDF, 174 kB) PS 6/09 Planstrategi for Tvedestrand kommune - drøfting av videre prosess
PS 7/09 Referat- og drøftingssaker
21.04.2009 Møteprotokoll (PDF, 16 kB) PS 8/09 Reklamasjon i forbindelse med aksjekjøp - RTB
PS 9/09 Referat- og drøftingssaker
19.05.2009 Møteprotokoll (PDF, 37 kB) PS 10/09 Regnskap for 2008 - Tvedestrand kommune
PS 11/09 Årsmelding for 2008 - Tvedestrand kommune
PS 12/09 Endringer i budsjett 2009
PS 13/09 Godkjenning av vedtekter for Østre Agder interkommunale samarbeid
PS 14/09 Politisk organisering av plan og byggesaker etter ny plan og bygningslov.
PS 15/09 Stortingsvalget 2009
PS 16/09 Eldreråd
PS 17/09 Komité for grunnlovsjubileet i 2014 - oppnevning av representant
PS 18/09 Referat- og drøftingssaker
11.06.2009 Møteprotokoll (PDF, 36 kB) PS 19/09 Budsjettkontroll pr. 1. tertial 2009
PS 20/09 Økonomiplan 2010-2013; oppstart av økonomiplanarbeid og verdivalg
PS 21/09 Referat- og drøftingssaker
08.09.2009 Møteprotokoll (PDF, 301 kB) PS 22/09 Dypvåg kirke - Opprusting - Kostnadsramme med finansiering
PS 23/09 IKT-samarbeidet i Østregionen - Delegering av myndighet
PS 24/09 Bankgaranti Glastadheia I - Søknad om bortfall
PS 25/09 Endring av minsteareal for hjort- behandling etter offentlig høring
PS 26/09 Referat- og drøftingssaker
13.10.2009 Møteprotokoll (PDF, 39 kB) PS 27/09 Budsjettkontroll pr. 2. tertial 2009
PS 28/09 Kommunestyrereglementet - protokollering av navn ved avstemminger
PS 29/09 Medlemskap i Nettverk for Kystkommuner (NFK)
PS 30/09 Planstrategi for Tvedestrand kommune
PS 31/09 Referat- og drøftingssaker
10.11.2009 Møteprotokoll (PDF, 22 kB) PS 32/09 Tilbud om frikjøp av kommunale festetomter Brunåsen.
PS 33/09 Iverksetting av vedtak gjort av kommunestyret i 2008/2009
PS 34/09 17. mai-komiteen 2010
PS 35/09 Referat- og drøftingssaker
01.12.2009 Møteprotokoll (PDF, 65 kB) PS 36/09 Budsjett 2010 - handlings- og økonomiplan 2010-2013
PS 37/09 Referat- og drøftingssaker
08.12.2009 Møteprotokoll (PDF, 63 kB) PS 38/09 Evaluering av omstillingsprosessen
PS 39/09 Diverse endringer i budsjett 2009
PS 40/09 Tvedestrand Vekst AS - Kjøp av areal Valbergheia 3.
PS 41/09 Knatten barnehage - Søknad om byggelån i forbindelse med barnehageutvidelse
PS 42/09 Økning av festeavgiften for graver i Tvedestrand kommune fra 01.01.2010
PS 43/09 Agderrådet - vedtektsendring
PS 44/09 Regionplan Agder 2020 - høringsuttale fra Tvedestrand kommune
PS 45/09 Møteplan - politiske møter 2010
PS 46/09 Oppnevning av brukerråd 2010-2011
PS 47/09 Oppnevning av nytt medlem i Eldrerådet
PS 48/09 Referat- og drøftingssaker
PS 49/09 Utbygging av nye biblioteklokaler m.m. i administrasjonsbygget og ombygging av lokaler i Helsehuset til ressursenter for barn og unge
PS 50/09 Avklaring av kommunal forkjøpsrett for Arrestbakken 2