Møteprotokoller fra Formannskapet - 2010

Møteprotokoller Formannskapet 2010
Møtedato Dokument Saksliste
26.01.2010 Møteprotokoll (PDF, 36 kB) PS 1/10 Valg av ny varaordfører
PS 2/10 Evaluering av den politiske organiseringen i Tvedestrand - oppnevning av arbeidsgruppe og mandat for arbeidet
PS 3/10 Invitasjon til å foreslå kandidater ved oppnevning av nye styrer i helseforetakene i Helse Sør-Øst
PS 4/10 Revidert møteplan 2010
PS 5/10 Fritak politiske verv
PS 6/10 Referat- og drøftingssaker
09.03.2010 Møteprotokoll (PDF, 22 kB) PS 7/10 Søknad fra Risør-og Tvedestrandsregiones Avfallsselskap as (RTA) om kommunal lånegaranti
PS 8/10 Lokalisering av ressurssenter for barn og unge (RBU)
PS 9/10 Referat- og drøftingssaker Orientering om regnskapsresultat i 2009 og utfordringer i 2010
13.04.2010 Møteprotokoll (PDF, 19 kB) PS 10/10 Nytt avvanningsanlegg, Tvedestrand renseanlegg.
PS 11/10 Fullmakt til ordfører - endring av Politiske reglementer pkt. 5.6
PS 12/10 Ekstrabevilgning til utbedringer av frosne sjøledninger.
PS 13/10 Referat- og drøftingssaker -Videre arbeid for samfunnsdelen av kommuneplanen
18.05.2010 Møteprotokoll (PDF, 36 kB) PS 14/10 Regnskap for 2009 - Tvedestrand kommune
PS 15/10 Årsmelding for 2009 - Tvedestrand kommune
PS 16/10 Endringer i budsjett 2010 - regnskapsresultat 2009
PS 17/10 Endring i avdragstid på kommunens startlån i Husbanken
PS 18/10 Eventuell sammenslutning av Vest-Agder og Aust-Agder - Høringsuttale
PS 19/10 Forslag til planprogram - Forenkla rullering av kommuneplan
PS 20/10 Knatten barnehage - Søknad om kommunal garanti for byggelån og investeringslån
PS 21/10 Søknad om garanti for låneopptak - Næs Jernverksmuseum
PS 22/10 Referat- og drøftingssaker
15.06.2010 Møteprotokoll (PDF, 30 kB) PS 23/10 Budsjettkontroll pr. 1. tertial 2010
PS 24/10 Økonomiplan 2011-2014 - oppstart av økonomiplanarbeid
PS 25/10 Ad eventuell ny avtale med Sørlandet Maritime AS
PS 26/10 Forslag om ny tjenestestedstruktur i agder politidistrikt - høringsuttale fra Tvedestrand kommune
PS 27/10 Referat- og drøftingssaker
PS 28/10 Tariffrevisjon pr. 01.05.2010 - Uravstemming
17.08.2010 Møteprotokoll (PDF, 21 kB) PS 29/10 Fastsetting av planprogram etter høring - forenkla rullering av kommuneplan
PS 30/10 Forslag til justering av bompengeinnkrevingen på E-18 - høringsuttale fra Tvedestrand kommune
PS 31/10 Referat- og drøftingssaker
07.09.2010 Møteprotokoll (PDF, 17 kB) PS 32/10 Finansreglement
PS 33/10 Fritak politiske verv
PS 34/10 Referat- og drøftingssaker
12.10.2010 Møteprotokoll (PDF, 30 kB) PS 35/10 Forprosjekt - Omdømmebygging
PS 36/10 Budsjettkontroll pr. 2. tertial 2010
PS 37/10 Høring - forslag til endringer i kommuneloven
PS 38/10 Østre Agder overformynderi - valg av vararepresentant
PS 39/10 Referat- og drøftingssaker
26.10.2010 Møteprotokoll (PDF, 13 kB) PS 40/10 Referat- og drøftingssaker Kommuneplandrøfting - Barnehager og skoler som sentrale byggesteiner for
09.11.2010 Møteprotokoll (PDF, 31 kB) PS 41/10 Evaluering av den politiske organisering i Tvedestrand
PS 42/10 Møteplan - politiske møter 2011
PS 43/10 Kjøp og utvikling av gnr. 59, bnr.239
PS 44/10 Referat- og drøftingssaker
23.11.2010 Møteprotokoll (PDF, 13 kB) Referat og drøftingssaker
Kommuneplanens samfunnsdel – drøfting av notat vedr. omdømme og
30.11.2010 Møteprotokoll (PDF, 58 kB) PS 45/10 Budsjett 2011 - handlings- og økonomiplan 2011-2014
PS 46/10 Referat- og drøftingssaker
07.12.2010 Møteprotokoll (PDF, 28 kB) PS 47/10 Diverse endringer i budsjett 2010
PS 48/10 Utvidelse av Utsikten bofellesskap med nye psykiatriboliger i Lyngmyrveien 39
PS 49/10 Innkjøpssamarbeidet (OFA) - utfyllende retningslinjer
PS 50/10 Ny høring - forslag til ny organisering av polititjenesten i Agder politidistrikt
PS 51/10 Referat- og drøftingssaker