Møteprotokoller fra Formannskapet - 2011

Møteprotokoller Formannskapet 2011 (periode 2007-2011)
Møtedato Dokument Saksliste
18.01.2011 Møteprotokoll (PDF, 16 kB) PS 1/11 Iverksetting av vedtak gjort av kommunestyret i 2009/2010
PS 2/11 Fritak verv
PS 3/11 Referat- og drøftingssaker
25.01.2011 Møteprotokoll (PDF, 21 kB) PS 4/11 Kommuneplanens samfunnsdel - drøfting av 1. utkast
PS 5/11 Referat- og drøftingssaker
15.02.2011 Møteprotokoll (PDF, 24 kB) PS 6/11 Bakkeskåt - opprettelse av ad-hoc gruppe for utarbeidelse av videre strategi
PS 7/11 Eventuell oppløsning av Agderrådet
PS 8/11 Det Digitale Agder - tilslutning til prosjektopplegg for innkjøp av mobildekning, bredbåndskapasitet og telefoni
PS 9/11 Kommuneplanens samfunnsdel - vedtak om høring av planforslag
PS 10/11 Referat- og drøftingssaker
22.03.2011 Møteprotokoll (PDF, 15 kB) PS 11/11 Videre permisjon fra verv i kommunestyret
PS 12/11 Referat- og drøftingssaker
03.05.2011 Møteprotokoll (PDF, 51 kB) PS 13/11 Regnskap for 2010 - Tvedestrand kommune
PS 14/11 Årsmelding for 2010 - Tvedestrand kommune
PS 15/11 Endring i budsjett 2011 - regnskapsresultat 2010
PS 16/11 Endringer i investeringsbudsjettet for 2011 - ubrukte midler fra 2010
PS 17/11 Kommunal lånegaranti til Tvedestrand Rutebilstasjonsbygg AS i forbindelse med utbygging av nytt bibliotek m.m. i administrasjonsbygget
PS 18/11 Videre strategi for kommunens eiendom i Bakkeskåt - tilråding fra ad-hocutvalg
PS 19/11 Referat- og drøftingssaker * Høringsuttaler til kommuneplanens samfunnsdel * Utkast strategidokument - Østre Agder samarbeidet * Drøfting av innhold i utbyggingsavtale om Hagefjordområdet - Tvedestrand
14.06.2011 Møteprotokoll (PDF, 33 kB) PS 20/11 Økonomiplan 2012-2015 - oppstart av økonomiplanarbeid
PS 21/11 Budsjettkontroll pr. 1. tertial 2011
PS 22/11 Kommuneplan 2011-2023 - Behandling av samfunnsdel etter høring
PS 23/11 Anmodning om garantistillelse for Returkraft AS
PS 24/11 Utbyggingsavtale for fremføring av VA-anlegg til Slotta industriområde m.m.
PS 25/11 Referat- og drøftingssaker
30.08.2011 Møteprotokoll (PDF, 93 kB) PS 26/11 Søknad fra Kystkulturuka om lån
PS 27/11 Strategidokument for utvikling av Østre-Agder samarbeidet
PS 28/11 Kommuneplanens samfunnsdel 2011-2023 - Sluttbehandling
PS 29/11 Referat- og drøftingssaker
PS 30/11 Rammeavtale mellom Tvedestrand Vekst AS og Tvedestrand kommune vedrørende utbygging av Hagefjorden
11.10.2011 Møteprotokoll (PDF, 87 kB) PS 31/11 Budsjettkontroll pr. 2. tertial 2011
PS 32/11 Referat- og drøftingssaker