Møteprotokoller for Klageutvalg for teknikkområdet - 2009

Møteprotokoller Klageutvalg for teknikkområdet - 2009
Møtedato Dokument Saksliste
21.04.2009 Møteprotokoll (PDF, 12 kB) PS 1/09 Klage på søknad om å fjerne vannmåler.
PS 2/09 Referat- og drøftingssaker
19.05.2009 Møteprotokoll (PDF, 14 kB) PS 3/09 Klage på skadefellingsløyve på ærfugl
PS 4/09 Klagesak renovasjon - Seilmakerfruens kro v/Fredrik Brodersen