Møteprotokoller fra Kommunestyret - 2007

Møteprotokoller Kommunestyret 2007 (periode 2007-2011)
Møtedato Dokument Saksliste
23.10.2007 Møteprotokoll (PDF, 496 kB) PS 116/07 Godkjenning av kommunestyrevalget 2007
PS 117/07 Valg av Formannskap
PS 118/07 Valg av Ordfører
PS 119/07 Valg av Varaordfører
PS 120/07 Valg av Kontrollutvalg
PS 121/07 Valg av medlem og varamedlem til representantskapet for Arendal revisjonsdistrikt IKS
PS 122/07 Valg av Livsløpskomité
PS 123/07 Valg av Teknikk-, plan- og naturkomité
PS 124/07 Valg av fast utvalg for plansaker
PS 125/07 Valg av representant til eiermøtet i Agder Energi
PS 126/07 Valg til Kommunenes Sentralforbund
PS 127/07 Valg av Valgkomité
20.11.2007 Møteprotokoll (PDF, 2 MB) PS 128/07 Skatteplikt for tilleggsvederlag ved salg av aksjer i Agder Energi AS - Rettslig overprøving av ligningsnemndas avgjørelse
PS 129/07 Interkommunalt felles brannvesen - Brannordning, samarbeidsavtale, delegasjonsinstruks og navn
PS 130/07 Søknad om konsesjon- Solberg gnr. 31 bnr. 3 og 61. Søker: Marie Skjevrak
PS 131/07 Lokal forskrift vedr. fartsbegrensing i sjø - Tvedestrand Havnedistrikt
PS 132/07 Miljø- og næringstiltak i jord- og skogbruk 2008-2011
PS 133/07 Konsesjon - gnr. 93 bnr. 11,13 Gjesøen
PS 134/07 Anbudsinnstilling, VA Sandøya og Eidbo-Krokvåg.
PS 135/07 Søknad om utvidet skjenketid ute - Bakgaarden Pub & Losji
PS 136/07 Brygga Mat & øl - Klage på vedtak ang. salgsbevilling
PS 137/07 Evt. salg av kommunens aksjer i RTB AS - videre prosess
PS 138/07 Valg av medlemmer til styret for Lyngmyr sentralidrettsanlegg
PS 139/07 Valg av medlem til Tilsynsrådet for Skjærgårdsparken
PS 140/07 Valg av Eldreråd
PS 141/07 Valg av representant til Friluftsstyret sør
PS 142/07 Valg av arbeidstakerrepresentanter til Arbeidsmiljøutvalg
PS 143/07 Valg av arbeidsgiverrepresentanter til Administrasjonsutvalg
PS 144/07 Valg av representant med vara til Aust-Agder Arkivets representantskap
PS 145/07 Valg av medlem og varamedlem til styret i Næs Jernverksmuseum
PS 146/07 Valg av Klageutvalg utgått fra Teknikk, plan - og natur komiteen
PS 147/07 Valg av representanter til Samarbeidsutvalgene - Skolene
PS 148/07 Valg av representanter til Samarbeidsutvalgene - Barnehagene
PS 149/07 Valg av representant til styret for Forvaltergården
PS 150/07 Valg til styret for Tvedestrand kommunale boligstiftelse
PS 151/07 Valg av styremedlem til K. A. Kristiffersens legat
PS 152/07 Valg av styre til Alf Thorvildsen og hustrus legat
PS 153/07 Valg av styret for Ole O. Langan legat
PS 154/07 Valg av forhandlingsutvalg, grunnerverv
PS 155/07 Oppnevning av representanter til Agderrådet 2008-2011
PS 156/07 Valg av forhandlingsutvalg, lønn
PS 157/07 Valg av Forliksrådsmedlemmer
PS 158/07 Valg til styret for Tvedestrand vel legat
PS 159/07 Ramsdalen Borettslag - Valg av styremedlem og utsending til generalforsamling
PS 160/07 Valg av kommunens representant til Kirkelig fellesråd
PS 161/07 Valg av representant og vararepresentant til felles legevakt
PS 162/07 Valg av Råd for funksjonshemmede
PS 163/07 Valg av medlemmer til heimevernsnemnd
PS 164/07 Valg av Fast byggekomite
PS 165/07 Valg av medlemmer til Klageutvalg utgått fra Livsløpskomiteen
PS 166/07 Valg av representant og vararepresentant til styret for Interkommunalt barnevern i østregionen
PS 167/07 Valg av representant og vararepresentant til styret og utsending til generalforsamling - Lisand Industrier AS
PS 168/07 Søknad om gratis parkering i sentrum - desember 2007
11.12.2007 Møteprotokoll (PDF, 3 MB) PS 169/07 Årsbudsjett 2008 - Handlingsplan-og Økonomiplan 2008-2011
PS 170/07 Avtale mellom Tvedestrand kommune og Østerå vannverk om kommunal overtagelse av vannverket.
PS 171/07 Feietjenesten - oppsigelse av feieavtalen med feiemester Haveland, samt endret feiehyppighet.
PS 172/07 Spillemidler til idretts- og friluftsanlegg i 2008
PS 173/07 Bosetting av flyktninger i 2008
PS 174/07 UTBYGGING7OMBYGGING AV AUST-AGDER KULTURHISTORISKE SENTER - NY BEHANDLING
PS 175/07 Høring om endringer i barnehageloven
PS 176/07 Søknad om erverv av kommunal grunn - del av gnr.59, bnr. 128
PS 177/07 17. mai-komiteen 2008 og partias ansvar for 17. mai-komiteene 2009-2011
PS 178/07 Avtale om overtagelse av nytt kloakkanlegg i Vakil, Askerøya.
PS 179/07 Oppnevning av faste møtefullmektiger til Forliksrådet
PS 180/07 Møteplan - Politiske møter Tvedestrand kommune 2008
PS 181/07 Valg av overformyndere
PS 182/07 Valg av lagrettsmedlemmer og meddommere for Agder lagmannsrett
PS 183/07 Valg av meddommere for perioden 01.05.08.-01.01.13, Aust-Agder tingrett
PS 184/07 Valg av skjønnsmenn 2008-2012
PS 185/07 Valg av medlemmer til særskilt utvalg for jordskiftesaker
PS 186/07 Valg av medlem til oppnevningsutvalg i Konfliktrådet i Agder
PS 187/07 Suppleringsvalg Forliksrådet