Møteprotokoller fra Kommunestyret - 2008

Møteprotokoller Kommunestyret 2008
Møtedato Dokument Saksliste
29.01.2008 Møteprotokoll (PDF, 2 MB) PS 1/08 Reguleringsplan for del av Østre Odden - egengodkjenning
PS 2/08 Ny behandling for del av kommuneplan - område Hyt05 - Langesand, Dypvåg
PS 3/08 Bygging av samlokaliserte boliger med døgnbemanning til mennesker med dobbeltdiagnose rus/psykiatri
PS 4/08 Opprettelse av Stiftelsen Furøya
PS 5/08 Salg Helsehuset
PS 6/08 Barnas representant i plansaker - Oppnevning
PS 7/08 Valg av meddommere Aust-Agder tingrett
PS 8/08 Valg av medlemmer til særskilt utvalg for jordskiftesaker
PS 9/08 Valg av lagrettsmedlemmer og meddommere for Agder lagmannsrett
PS 10/08 Oppnevning av møtefullmektiger, Forliksrådet
PS 11/08 Fordeling av oppgaver i lokal viltforvaltning
PS 12/08 Konsesjon gnr. 72, gnr. 6 og 7, gnr. 71, bnr. 2 og 6 i Tvedestrand kommune. Søker: Rune Stea Christiansen og Grethe Andersen
PS 13/08 Konsesjon gnr. 84 bnr. 622 Tvedestrand kommune. Søker: Bente Marcussen
PS 14/08 Kommunalt ansvar for tilgang på veterinærtjenester herunder klinisk veterinærvakt, fra 01.01.08. Kommunesamarbeid mellom Åmli, Gjerstad, Risør, Vegårshei, Tvedestrand, Froland, Arendal og Grimstad
26.02.2008 Møteprotokoll (PDF, 63 kB) PS 15/08 Oppfylling av boplikten ved å benytte boligen som pendlerbolig- Østerkleiv 49, Tvedestrand kommune
PS 16/08 Fordeling av oppgaver og ansvar i lokal viltforvaltning.
PS 17/08 Klagesak - Oppføring av bolighus på 59/23 ved Tveite. Tiltakshaver er klager.
PS 18/08 Fullmakter vedr. oppstart av miljøgate gjennom Tvedestrand sentrum.
PS 19/08 Kommunal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner
PS 20/08 Lokal forskrift vedr fartsbegrensning i sjø - Tvedestrand Havnedistrikt
PS 21/08 Energi- og klimaplan for Tvedestrand kommune
PS 22/08 Reguleringsplan for parkeringsplasser, Hagefjord brygger - egengodkjenning
PS 23/08 Planlegging av ny E18 - videre strategi
PS 24/08 Etablering av konsern for kommunens aksjeselskaper
PS 25/08 Høringsuttalelse - forslag til endring i opplæringsloven
PS 26/08 Årsplan for 2008 - Kontrollutvalget
PS 27/08 Forvaltningsrevisjonsrapport om oppfølging av politiske vedtak
PS 28/08 Godkjenning av samarbeidsavtale om Pedagogisk psykologisk rådgivingstjeneste - Vegårshei, Risør og Tvedestrand
PS 29/08 Europeisk Charter for likestilling mellom kvinner og menn i lokalsamfunnet
PS 30/08 Økning i festeavgiftene for gravplasser fra 01.01.2008
PS 31/08 Søknad fra Sandøya Vel om tilskudd til anskaffelse av traktor
PS 32/08 Søknad om midler til etablering av Frivillighetssentral
25.03.2008 Møteprotokoll (PDF, 72 kB) PS 33/08 Årsrapport 2007. Arbeidsmiljøutvalget.
PS 34/08 Avtale mellom Tvedestrand fotballklubb og Tvedestrand kommune om bruk av kunstgrasbanen
PS 35/08 Utsettelse med boplikt gnr. 74 bnr. 116 - Audny Simonsen og Bjørn Nordgaard
PS 36/08 Etablering av oppfølgingstjenester for brukere med rusproblemer/dobbeldiagnose rus-psykiatri
PS 37/08 Søknad om fornyelse av bevilling til salg av alkohol med lavere alkoholprosent enn 4,76 volumprosent
PS 38/08 Søknad om fornyelse av vinmonoplets salgsbevilling
PS 39/08 Skjenkebevillinger - Midlertidig forlengelse av bevillingsperioden
PS 40/08 Søknad om overdragelse av skjenkebevilling - Mays kafe'
PS 41/08 Søknad om overdragelse av skjenkebevilling - Mama Mia Moulod
PS 42/08 Suppleringsvalg - Samarbeidsutvalg Knatten barnehage
PS 43/08 Suppleringsvalg - Eldrerådet
PS 44/08 Oppføring av midlertidig telt (9 x 30 m) på havneområdet sommeren 2008
PS 45/08 Leieavtale mellom Tvedestrand kommune og Sandøya Vel om leie av areal ved Persøygard til parkering.
PS 46/08 Søknad om festeavtale - Fritz Smiths gt. gnr. 74 bnr. 226 fnr. 1
PS 47/08 Utvidelse av opsjonsavtale - Bergsmyr Vest/Lauvåsen
PS 48/08 Tillatelse til fradeling av tilleggsareal til 6/32, Hantho
PS 49/08 Fradeling av grunneiendom- gnr. 21 bnr. 1, Jordkjenn
PS 50/08 Felles skatteoppkrever for Tvedestrand, Åmli og Risør - Utvidelse av eksisterende interkommunal samarbeidsavtale
PS 51/08 Søknad om å benytte offentlig brygge og offentlig jorde til å opparbeide båt- og
29.04.2008 Møteprotokoll (PDF, 2 MB) PS 51/08 Årsmelding for 2007 - Tvedestrand kommune
PS 52/08 Regnskap for 2007 - Tvedestrand kommune
PS 53/08 Disponering av overskudd for 2007
PS 54/08 Årsmelding for 2007 for kontrollutvalget
PS 55/08 Fjerning av all slam/kompost/siv - Planting av nytt sivbedd, Tvedestrand RA
PS 56/08 Forslag til nye parkeringstider på Gjeving og Hagefjordbrygga.
PS 57/08 Fradeling av grunneiendom- gnr. 21 bnr. 1, Jordkjenn
PS 58/08 Fradeling av bolig på eiendommen Stornes, gnr. 32, bnr. 6,7,10,11,20 og gnr. 27, bnr. 3 i Tvedestrand kommune
PS 59/08 Høring -endring i odelsloven, konsesjonsloven og jordloven -bestemmelser om bo- og driveplikt
PS 60/08 Forslag til Nasjonal Transportplan 2010-19 - Høringsuttalelse.
PS 61/08 Endring av kommuneplan for område HYT05 Dypvåg - behandling etter høring
PS 62/08 Reguleringsplan for gnr.92, bnr. 7, 8 Ulevåg - avsluttende behandling etter høring og mekling
PS 63/08 Reguleringsplan for Odden - uteglemt vilkår i reguleringsvedtak
PS 64/08 Prinsippvedtak på utbygging av fortau Albukjær - Plankedalen.
PS 65/08 Bygging av samlokaliserte boliger med døgnbemanning til mennesker med dobbeltdiagnose rus og psykiatri - Avklaring
PS 66/08 Alkoholpolitiske retningslinjer, Tvedestrand kommune 29.04.08.-30.03.12
PS 67/08 Klage på kontroll med bruk av skjønnsmidler for barnehager for 2006
PS 68/08 Lokaler for bibliotek, ressurssenter for barn og unge mm - videre prosess
PS 69/08 Helsehuset - valg mellom opsjon på salg, eller salg med opsjon på tilbakekjøp
PS 70/08 Forslag til etiske retningslinjer og varslingsrutiner i Tvedestrand kommune
PS 71/08 Tvedestrand kommunes eierskap i Agder Energi - Viljeserklæring for 5 nye år
PS 72/08 Uttale om Heimevernets framtid
27.05.2008 Møteprotokoll (PDF, 2 MB) PS 73/08 Omstillingstiltak for 2008 - Tilbakemelding
PS 74/08 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008
PS 75/08 Alkoholpolitiske retningslinjer, Tvedestrand kommune 28.05.08.-31.03.12
PS 76/08 Søknader om skjenkebevillinger
PS 77/08 Søknader om bevilling til salg av alkohol med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent
PS 78/08 Omstilling - Omorganisering av renholdstjenesten.
PS 79/08 Innløsing av festeforhold til Nils Tveite.
PS 80/08 Kulturmidler 2008: Kultur-og fritidsforeninger for voksne
PS 81/08 Kulturmidler til barn og unge - fordeling 2008
PS 82/08 Kompetanse for utvikling - strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005-2008
PS 83/08 Oppnevning av kommunalt utsmykkingsutvalg 2008-2012
PS 84/08 Oppnevning av kommunalt kulturprisutvalg
PS 85/08 Søknad om fritak som meddommer i Aust-Agder tingrett
PS 86/08 Telt på brygga sommeren 2008
17.06.2008 Møteprotokoll (PDF, 2 MB) PS 87/08 Økonomiplan 2009-2012 - Foreløpige prioriteringer, valg av fokusområder og videre prosess
PS 88/08 Videreutvikling av Hagefjord Brygge
PS 89/08 Reguleringsplan for gnr.92, bnr. 7, 8 Ulevåg - avsluttende behandling etter høring og mekling
PS 90/08 Reguleringsplan for Rørkil- utvidelse av eksisterende felt - egengodkjenning
PS 91/08 Søknad om erverv av kommunal eiendom gnr.2, bnr.127 til industriformål
PS 92/08 Bygging av samlokaliserte boliger med bemanning til mennesker med dobbeltdiagnose rus og psykiatri - Driftsopplegg - Bemanning og ambisjonsnivå - Prioritering
PS 93/08 Meny Tvedestrand, søknad om overdragelse av salgsbevilling
PS 94/08 Søknad om utvidelse av skjenkeareal 28.06.08.-15.08.08., Tvedestrand Fjordhotell/Garasjen
PS 95/08 Stranna Eiendom AS, søknad om skjenkebevilling
PS 96/08 Nytt sanitæranlegg Holt skolemuseum
PS 97/08 Kulturskolen Øst i Agder - handlingsplan 2008 - 2015
PS 98/08 Høring - Likelønnskommisjonens forslag til tiltak for likelønn mellom kvinner og menn
PS 99/08 Godkjenning av læreplan i faget Utdanningsvalg
PS 100/08 Interkommunalt samarbeid om kompetanse i øst-regionen
PS 101/08 Salg av kommunens aksjer i RTB As til Nettbuss Sør AS
PS 102/08 Utbygging av Holt skole
09.09.2008 Møteprotokoll (PDF, 2 MB) PS 103/08 Økonomiplan 2009-2012 og budsjett 2009 - foreløpige økonomiske rammer
PS 104/08 Budsjettkontroll pr. 2. kvartal 2008
PS 105/08 Videre arbeid med lokaler for Ressurssenter for barn og unge, bibliotek, flerbrukssal mv.
PS 106/08 Høring og endringer i valglov og kommunelov
PS 107/08 Stemmerett for 16-åringer - forsøksordning
PS 108/08 Vennskapskommunesamarbeidet videre
PS 109/08 Aktivitetshuset AS - salg av kommunens aksjer
PS 110/08 Valg av anbyder - fortau Bergendal - Gjeving.
PS 111/08 Forespørsel om å regulere eiendommen gnr.6, bnr. 43 på Hantho til hytteformål
PS 112/08 Reguleringsplan for Tvedestrand Fjordhotell - egengodkjenning
PS 113/08 Reguleringsplan for Vinterstøbukta - behandling etter offentlig høring
PS 114/08 Revisjon for del av reguleringsplan Barlinddalen - behandling etter offentlig høring
PS 115/08 Spilleautomater - videre arbeid
21.10.2008 Møteprotokoll (PDF, 2 MB) PS 116/08 Stemmerett for 16-åringer - forsøksordning
PS 117/08 Motorisert ferdsel på Sandøya.
PS 118/08 Reguleringsplan for boligområde Ulevåg, gnr. 92, bnr. 7,8 - Avsluttende behandling etter høring, mekling og befaring med fylkesmannen
PS 119/08 Arendal og omegn kunstisbane AS - selskapets framtid - spørsmål om evt. deltakelse i nye regionale idrettsanlegg
PS 120/08 Tilbud om vedlikehold av Lyngmyr idrettsanlegg i 2009 - 2011.
PS 121/08 Valg av anbyder, Fortau Albukjær - Plankedalen
PS 122/08 Reguleringsplan for Vinterstøbukta - behandling etter offentlig høring
PS 123/08 Revisjon for del av reguleringsplan Barlinddalen - behandling etter offentlig høring
PS 124/08 Møteplan - politiske møter 2009
PS 125/08 Gjennomgang av den fremtidige organiseringen av skoler og barnehager. Forslag til mandat, arbeidsgruppe og prosess
PS 126/08 Valg av dyrevernsnemd for Aust- Agder- forslag til medlemmer og vurdering av geografisk område
PS 127/08 Økt låneramme startlån (formidlingslån)
PS 128/08 Søknad om fritak fra politisk verv som leder/medlem av forhandlingsutvalg for grunnerhverv - Magne Tolleshaug
PS 129/08 Fritak fra politisk verv
18.11.2008 Møteprotokoll (PDF, 732 kB) PS 130/08 Revisjon for del av reguleringsplan Barlinddalen
PS 131/08 Søknad om gratis parkering i desember 2008 - Tvedestrand næringsforening
PS 132/08 Søknad om konsesjon gnr. 38 bnr. 1 - Rostøl i Tvedestrand kommune.
PS 133/08 Budsjettrapport pr. 3. kvartal 2008
PS 134/08 Godkjenning av årsplan for 2009 - Kontrollutvalg
PS 135/08 Felles overformynderi i Arendal, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli kommuner
PS 136/08 Valg av overformyndere
PS 137/08 Agder energi - innspill til eierskapsmeldingen
PS 138/08 Høring - strategiplan for Sørlandet Sykehus HF for perioden 2009 - 2013
PS 139/08 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2009
16.12.2008 Møteprotokoll (PDF, 3 MB) PS 140/08 Høring - forslag om grense for utskriving av eiendomsskatt i sjøområdet
PS 141/08 Kunnskapsbasert samfunnsutvikling - aktiv forvaltning av marine naturverdier i sjø. Et pilotprosjekt
PS 142/08 Høring - endring i opplæringsloven §2-2a, §8-2, § 13-10, §13-3d, § 2-3
PS 143/08 Innføring av årsavgift på kommunale P-plasser som ikke er avgiftsbelagt.
PS 144/08 Retningslinjer for uønsket deltid - Tvedestrand kommune
PS 145/08 Budsjett 2009 - handlings- og økonomiplan 2009-2012
PS 146/08 Tilleggsbevilgning 2008 - Ansvar 275 Kirke og trossamfunn
PS 147/08 Farlig skolevei - Skjerkholt
PS 148/08 Påklage av vedtak 2007/198-3/ Utv. nr. 39/07- Fritak for boplikt gnr. 69 bnr. 6- Ingar Olav Johannessen
PS 149/08 Gebyrregulativ for plan,byggesak og kart/oppmåling 2009
PS 150/08 Reguleringsplan for Ulevåg - avsluttende behandling etter mekling
PS 151/08 Reguleringsplan Del av Tvedestrand sentrum - Hovedgaten 1 - 18
PS 152/08 Reguleringsplan for del av Labakken - egengodkjenning
PS 153/08 Søknad om fritak for helårsdrift - Brygga Mat & Øl
PS 154/08 Innkreving av gebyrer for renovasjon og slam.
PS 155/08 Orientering om energi- og klimaplan
PS 156/08 Spillemidler til idretts- og friluftsanlegg i 2009
PS 157/08 Regler for fravær i Tvedestrandsskolene
PS 158/08 Iverksetting av vedtak gjort av kommunestyret i 2008
PS 159/08 Møteplan - politiske møter 2009
PS 160/08 Deltakelse i EØS prosjekt om likestilling – fokus på tiltak som gjør det mulig å forene familie- og yrkesliv
PS 161/08 Valg av nytt medlem i forhandlingsutvalget for grunnerverv