Møteprotokoller for Kommunestyret - 2009

Møteprotokoller Kommunestyret 2009
Møtedato Dokument Saksliste
03.02.2009 Møteprotokoll (PDF, 835 kB) PS 1/09 17. mai-komiteen 2009
PS 2/09 Ny buss til oppfølgingsenheten
PS 3/09 Videre arbeid med lokaler for RBU, bibliotek mv. - endret framdrift
PS 4/09 Innføring av årsavgift på kommunale P- plasser som ikke er avgiftsbelagt - Konsekvenser og andre mulige virkemidler.
PS 5/09 Konseptvalgutredning E-18 Langangen - Grimstad - Høring
PS 6/09 Reguleringsplan for Solfjeld næringsområde - egengodkjenning
PS 7/09 Behandling av klage på kloakkrenseanlegg Skålandsveien
PS 8/09 Anodning om fornyet reguleringsvurdering for gnr. 6, bnr.43
PS 9/09 Etablering av konsern for kommunens aksjeselskaper
PS 10/09 Tiltredelse av viljeserklæring for kommunesamarbeidet Østre Agder
PS 11/09 Søknad om prosjektmidler, LAR pasienter
PS 12/09 Midler til oppfølgingstjenester for rusmisbrukere
PS 13/09 Sentrumsutviklingsprosjektet - fritak fra verv og oppnevning av nye medlemmer
24.03.2009 Møteprotokoll (PDF, 2 MB) PS 14/09 Høring - endring av opplæringslovens kapittel 3 og 4 - vurdering
PS 15/09 Høringsuttalelse - Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
PS 16/09 Endring av vedtekter for kommunale barnehager i Tvedestrand
PS 17/09 Planstrategi for Tvedestrand kommune - drøfting av videre prosess
PS 18/09 Årsmelding fra kontrollutvalget for 2008
PS 19/09 Årsrapport 2008 - Arbeidsmiljøutvalget
PS 20/09 Statlig tiltakspakke
PS 21/09 Søknad om omlegging av trafikken i Hovedgata/Hulgata.
PS 22/09 Søknad om fritak for kommunale avgifter for badehuset ved Einarsvika.
PS 23/09 Reguleringsplan del av gnr 96 bnr 1 - egengodkjenning
PS 24/09 Reguleringsplan for Vinterstøbukta - behandling etter offentlig høring
PS 25/09 Utsettelse med boplikt gnr. 77 bnr. 22, 165 og 322- Jan Eyvind Rekvig
PS 26/09 Brudd på skjenkebestemmelsene
PS 27/09 Forvaltningsrevisjonsrapport om kvaliteten i hjemmetjenestene
PS 28/09 Reguleringsplan for Glastadheia II, behandling etter offentlig høring
28.04.2009 Møteprotokoll (PDF, 42 kB) PS 29/09 Kompetanseplan for grunnskolen 2009 - 2012
PS 30/09 Renovasjon i kystsonen, ansvarsområder/samarbeid mellom RTA og Tvedestrand kommune.
PS 31/09 Reklamasjon i forbindelse med aksjekjøp - RTB
PS 32/09 Status for opptak til barnehagene 2009/2010 - Utvidelse av kapasitet
PS 33/09 Reguleringsplan for del av Hantho hyttefelt - egengodkjenning
PS 34/09 Fritak for boplikt- Leilighet hovedgt. 10, Tvedestrand kommune
PS 35/09 Midlertidig plassering av Parkveien
PS 36/09 Søknad om skjenkebevilling - Tollboden
PS 37/09 Søknad fra Amtmannsvingen Eiendom AS om ettergivelse av refusjonskrav.
PS 38/09 Valg av vara til viltkontakt
PS 39/09 Referat- og drøftingssaker 1. Referat fra møte i eldreråd 2. Referat fra møte i ungdomsråd
26.05.2009 Møteprotokoll (PDF, 84 kB) PS 40/09 Årsmelding for 2008 - Tvedestrand kommune
PS 41/09 Regnskap for 2008 - Tvedestrand kommune
PS 42/09 Endringer i budsjett 2009
PS 43/09 Framtidig lokalisering av ressurssenter for barn og (RBU) og bibliotek
PS 44/09 Søknad om utsettelse av boplikt, gnr. 45 bnr. 3 og 4
PS 45/09 Stortingsvalget 2009
PS 46/09 Hovedgate 1 -18 - klage på kunngjøring av reguleringsplan
PS 47/09 Godkjenning av vedtekter for Østre Agder interkommunale samarbeid
PS 48/09 Søknad om skjenkebevilling, Loggen
PS 49/09 Overskridelser vedr. kloakkutbygginger til Sandøya og området Eidbo - Dypvåg.
PS 50/09 Godkjenning av utbyggingsavtale mellom Tvedestrand kommune og Glastadheia utbyggingsselskap AS vedr. Glastadheia II.
PS 51/09 Kommunal deltagelse og finansiering ved utvidelse av kommunal trykkøkningsstasjon for vann til boligfelt som følge av nye og/eller utvidelse av disse – Prinsippsak.
PS 52/09 Politisk organisering av plan og byggesaker etter ny plan og bygningslov.
PS 53/09 Komité for grunnlovsjubileet i 2014 - oppnevning av representant
PS 54/09 Fritak fra politiske verv
PS 55/09 Referatsaker
PS 56/09 Nytt navn på Mølledammen/bankplassen
16.06.2009 Møteprotokoll (PDF, 80 kB) PS 57/09 Budsjettkontroll pr. 1. tertial 2009
PS 58/09 Økonomiplan 2010-2013; oppstart av økonomiplanarbeid og verdivalg
PS 59/09 Godkjenning av Klima- og energiplan for Tvedestrand kommune
PS 60/09 Mål for Tvedestrandsskolene 2009 - 2012
PS 61/09 Behov for nye mottaksplasser for asylsøkere
PS 62/09 Rehabilitering
PS 63/09 Forlengelse av fortau/busslommer Bergendal - Gjeving.
PS 64/09 Mulighetsstudie for delvis brukerfinansiering av E-18 Tvedestrand - Arendal
PS 65/09 Endring av minsteareal for hjort- Høringsforslag
PS 66/09 Søknad om skjenkebevilling - Maries gjestehus
PS 67/09 Søknad om skjenke og serveringsbevilling, Mama Mia (brygga).
PS 68/09 Søknad om salgsbevilling - Brygga kiosk
PS 69/09 Referatsaker: 1. Referat fra møte i Eldreråd 11. juni 2. Referat fra møtet i Ungdomsråd 2. juni
15.09.2009 Møteprotokoll (PDF, 79 kB) PS 71/09 Brudd på skjenkebestemmelsene, Resort Lyngørporten
PS 72/09 Brudd på skjenkebestemmelsene, Bakgaarden pub og losji AS
PS 73/09 Søknad om skjenkebevilling, Eldhuset
PS 74/09 Leie av gårdsfasiliteter ved Dalene gård
PS 75/09 Bankgaranti Glastadheia I - Søknad om bortfall.
PS 76/09 søknad om konsesjon, Øvre Lommavei 7 i Tvedestrand kommune, gnr. 74/59 og bnr. 6/240
PS 77/09 Søknad om konsesjon, gnr. 93 bnr. 4,- Gjesøen
PS 78/09 Søknad om deling av grunneiendom. Gnr. 97 bnr. 3
PS 79/09 Høringsuttalelse: Statlige planretningslinjer for differensiert foraltning av strandsonen langs sjøen
PS 80/09 Valg av anbyder, Ny vannledning Fjærekleivene.
PS 81/09 Justering av budsjettrammen for kloakkutbyggingen på V-Sandøya og Eidbo- Dåpvåg-Krokvåg
PS 82/09 Dypvåg kirke - Opprusting - Kostnadsramme med finansiering
PS 83/09 IKT-samarbeidet i Østregionen - Delegering av myndighet
PS 84/09 Referatsaker
20.10.2009 Møteprotokoll (PDF, 85 kB) PS 85/09 Forslag til fornya avtale om tilskudd til Næs Jernverksmuseum
PS 86/09 Planstrategi for Tvedestrand kommune
PS 87/09 Budsjettkontroll pr. 2. tertial 2009
PS 88/09 Kommunestyrereglementet - protokollering av navn ved avstemminger
PS 89/09 Medlemskap i Nettverk for Kystkommuner (NFK)
PS 90/09 Kommunal overtagelse av private kloakkpumpestasjoner.
PS 91/09 Tilkobling av Gloppe hyttefelt (Risør) til Gjeving avløpsanlegg/renseanlegg.
PS 92/09 Serveringsbevilling - Søgnebrygga Spiseri - klage på vedtak
PS 93/09 Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 23 bnr 1, Tvedestrand kommune
PS 94/09 Reguleringsplan Størrfjell - egengodkjenning
PS 95/09 Reguleringsplan for del av Valbergheia II - Egengodkjenning
PS 96/09 Reguleringsplan for Svabukta II - egengodkjenning
PS 97/09 Reguleringsplan Kalven - egengodkjenning
PS 98/09 Referatsaker
PS 99/09 Utbyggingsavtale for del av Gjevingpynten/ Vinterstøbukta datert 18.10.2009
17.11.2009 Møteprotokoll (PDF, 52 kB) PS 100/09 Organisering av skoler og barnehager i Tvedestrand kommune - Verdi og prinsippvalg vedrørende skole
PS 101/09 Tilbud om frikjøp av kommunale festetomter Brunåsen.
PS 102/09 Nedklassifisering av kommunale veier.
PS 103/09 17. mai-komiteen 2010
PS 104/09 Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 23 bnr. 1 i Tvedestrand kommune
PS 105/09 Iverksetting av vedtak gjort av kommunestyret i 2008/2009
PS 106/09 Konsesjonssøknad på erverv av gnr. 65 bnr. 7, Nævestad
PS 107/09 Søknad om konsesjon ved erverv av gnr. 78 bnr. 144, Vestre Sandøya
PS 108/09 Referatsaker
15.12.2009 Møteprotokoll (PDF, 179 kB) PS 109/09 Møteplan - politiske møter 2010
PS 110/09 Økning av festeavgiften for graver i Tvedestrand kommune fra 01.01.2010
PS 111/09 Utbygging av nye biblioteklokaler m.m. i admininstrasjonsbygget og ombygging av lokaler i Helsehuset til ressursenter for barn og unge
PS 112/09 Diverse endringer i budsjett 2009
PS 113/09 Gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven (kart og deling)
PS 114/09 Budsjett 2010 - handlings- og økonomiplan 2010-2013
PS 115/09 Avklaring av kommunal forkjøpsrett for Arrestbakken 2
PS 116/09 Pålegg om fjerning av båt
PS 117/09 Klage på utbyggingsavtale for bryggeanlegg i område SS8 - Vinterstøbukta
PS 118/09 Tvedestrand Vekst AS - Kjøp av areal Valbergheia 3.
PS 119/09 Knatten barnehage - Søknad om byggelån i forbindelse med barnehageutvidelse
PS 120/09 Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 84 bnr.og bnr. 21 , gnr. 86 bnr 58 mfl. og gnr. 79 og bnr. 92
PS 121/09 Krav om lovlighetskontroll med hjemmel i kommunelovens § 59 - Konsesjonssøknad på erverv av gnr. 23 bnr. 1 i Tvedestrand kommune
PS 122/09 Krav om lovlighetskontroll med hjemmel i kommunelovens § 59 - Konsesjonssøknad på erverv av gnr. 65 bnr. 7, Nævestad
PS 123/09 Evaluering av omstillingsprosessen
PS 124/09 Frivilligsentral i Tvedestrand - godkjenning av vedtekter
PS 125/09 Spillemidler til idretts- og friluftsanlegg i 2010
PS 126/09 Regionplan Agder 2020 - høringsuttale fra Tvedestrand kommune
PS 127/09 Høring om forslag til endringer i opplæringsloven - Leksehjelp
PS 128/09 Høring - nye fylkesveger i Aust-Agder. Forslag til handlingsprogram nye fylkesveger 2010 - 2013.
PS 129/09 Forslag til endring i alkohollovgivningen - høring
PS 130/09 Agderrådet - vedtektsendring
PS 131/09 E-18 Arendal - Tvedestrand - oppnevning av politiske representanter til samarbeidsgruppe
PS 132/09 Oppnevning av brukerråd 2010-2011
PS 133/09 Oppnevning av nytt medlem i Eldrerådet