Møteprotokoller for Kommunestyret - 2010

Møteprotokoller Kommunestyret 2010
Møtedato Dokument Saksliste
02.02.2010 Møteprotokoll (PDF, 56 kB) PS 1/10 Valg av ny varaordfører
PS 2/10 Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 97 bnr. 1 og gnr. 97 bnr. 3
PS 3/10 Invitasjon til å foreslå kandidater ved oppnevning av nye styrer i helseforetakene i Helse Sør-Øst
PS 4/10 Minnemarkeringen i Lyngør 2012
PS 5/10 Evaluering av den politiske organiseringen i Tvedestrand - oppnevning av arbeidsgruppe og mandat for arbeidet
PS 6/10 Samhandlingsreformen - samarbeid med Østre Agder
PS 7/10 Revidert møteplan 2010
PS 8/10 Fritak politiske verv
PS 9/10 Referatsaker
PS 10/10 Kommunal støtte til Røde kors sitt arbeid på Haiti
PS 11/10 Årsplan 2010 for Kontrollutvalget
PS 12/10 Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget etter 2009
16.03.2010 Møteprotokoll (PDF, 53 kB) PS 13/10 Søknad fra Risør-og Tvedestrandsregiones Avfallsselskap as (RTA) om kommunal lånegaranti
PS 14/10 Deltakelse i VisitSørlandet AS. Aksjekapital og driftstilskudd
PS 15/10 Klage på kommunestyrevedtak av 17.11. 2009- Boplikt 78/144
PS 16/10 Reglement for kommunale båtplasser
PS 17/10 Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 24 bnr. 2 og 5, Hagestad
PS 18/10 Lokalisering av ressurssenter for barn og unge (RBU)
PS 19/10 Evt. nedklassifisering av kommunale veier i Tvedestrand kommune
PS 20/10 Årsrapport 2009 - Arbeidsmiljøutvalget
PS 21/10 Referatsaker - Eldrerådet - Earth hour, forespørsel om deltakelse - Lokalisering politiet - Konsesjonssøknad gnr 65, bnr 7, Nævestad – lovlighetskontroll - Konsesjonssøknad gnr 23 bnr 1, Gåskjenn – lovlighetskontroll
PS 22/10 Etablering av ny offentlig godsbrygge ved Hagefjorden
PS 23/10 Tvedestrand fjordhotell – avvik i forhold til alkohollovgivningen
20.04.2010 Møteprotokoll (PDF, 63 kB) PS 24/10 Barnehagestruktur i Tvedestrand kommune
PS 25/10 Prosjektmidler, Inn på tunet-løftet
PS 26/10 Skolerute 2010 - 2011
PS 27/10 17. Maifeiring 2010
PS 28/10 Ny behandling av konsesjon på gnr 65 bnr 7 - Nævestad
PS 29/10 Søknad om omlegging av trafikken i Hovedgata/Hulgata 2010
PS 30/10 Nytt avvanningsanlegg, Tvedestrand renseanlegg.
PS 31/10 Kompensasjon til abonnenter som har mistet vann/kloakk i vinter som følge av frosne kommunale ledninger.
PS 32/10 Ekstrabevilgning til utbedringer av frosne sjøledninger.
PS 33/10 JUNI-DIALOGER 2010. Søknad om støtte
PS 34/10 Fullmakt til ordfører - endring av Politiske reglementer pkt. 5.6
PS 35/10 Reguleringsplan Kalven - egengodkjenning
PS 36/10 Søknad om salgsbevilling - Brygga kiosk
PS 37/10 Tvedestrand Fjordhotell
PS 38/10 Referatsaker
25.05.2010 Møteprotokoll (PDF, 85 kB) PS 39/10 Søknad om skjenkebevilling, Søgnebrygga spiseri
PS 40/10 Reguleringsplan Kalven - egengodkjenning
PS 41/10 Regnskap for 2009 - Tvedestrand kommune
PS 42/10 Årsmelding for 2009 - Tvedestrand kommune
PS 43/10 Endringer i budsjett 2010 - regnskapsresultat 2009
PS 44/10 Handlingsplan for Klippeblåvinge - høringsuttalelse
PS 45/10 Endring i avdragstid på kommunens startlån i Husbanken
PS 46/10 Søknad om garanti for låneopptak - Næs Jernverksmuseum
PS 47/10 Knatten barnehage - Søknad om kommunal garanti for byggelån og investeringslån
PS 48/10 Eventuell sammenslutning av Vest-Agder og Aust-Agder - Høringsuttale
PS 49/10 Behandling av klage på vedtak om konsesjon Arne Bjørn Mildal.
PS 50/10 Forslag til planprogram - Forenkla rullering av kommuneplan
PS 51/10 Organisering av arbeid med plassering av eventuell ny barneskole og nye barnehager i sentrum
PS 52/10 Referatsaker
22.06.2010 Møteprotokoll (PDF, 73 kB) PS 53/10 Høringsuttalelse til DN's forslag til forskrifter for prioriterte arter
PS 54/10 Høringsuttalelse til DN's forslag tilo forskrift for utvalgte naturtyper
PS 55/10 Klage på adressetildeling - Paddetjennveien på Gjeving
PS 56/10 Felles teknisk norm for vann- og avløpsanlegg i kommunene Åmli, Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand.
PS 57/10 Avtale mellom Tvedestrand kommune og RTA AS om lukking av Grendstøl avfallsplass - Fordeling av kostnader.
PS 58/10 Budsjettkontroll pr. 1. tertial 2010
PS 59/10 Økonomiplan 2011-2014 - oppstart av økonomiplanarbeid
PS 60/10 Ad eventuell ny avtale med Sørlandet Maritime AS
PS 61/10 Forslag om ny tjenestestedstruktur i agder politidistrikt - høringsuttale fra Tvedestrand kommune
PS 62/10 Tariffrevisjon pr. 01.05.2010 - Uravstemning
PS 63/10 Retningslinjer for utsmykking av kommuneale bygg
PS 64/10 Retningslinjer for sanksjoner ved brudd på alkohollovgivningen og retningslinjer for åpningstider til serveringssteder.
PS 65/10 Gebyrregulativ for plan og byggesak gjeldende fra 1.7.2010
PS 66/10 Reguleringsplan for Spillemannsbekken - behandling etter offentlig høring
PS 67/10 Reguleringsplan Kalven, egengodkjenning, ny behandling
PS 68/10 Referatsaker
14.09.2010 Møteprotokoll (PDF, 42 kB) PS 69/10 Godkjenning av utbyggingsavtale mellom Tvedestrand kommune og Brødrene Knutsen Maskin AS vedr. Valbergheia 2, reguleringsområdet B8
PS 70/10 Valg av anbud og entreprenør for utbygging av Østerå VA-anlegg.
PS 71/10 Finansreglement
PS 72/10 Avvik i forhold til alkohollovgivningen
PS 73/10 Søknad om utvidelse av skjenkearealet som transportsone, Lyngørporten
PS 74/10 Søknad om utvidelse av skjenkeareal, Vertshuset
PS 75/10 Søknad om endring av salgsbevilling og avvik i hht alkohollovgivningen - Brygga kiosk
PS 76/10 Søknad om konsesjon gnr. 66 bnr. 9 - Hofsdal Søndre
PS 77/10 Egnede livssynsnøytrale seremonilokaler for gravferd - Eventuell opprettelse av arbeidsgruppe
PS 78/10 Fritak politiske verv
PS 79/10 Referatsaker
19.10.2010 Møteprotokoll (PDF, 62 kB) PS 80/10 Budsjettkontroll pr. 2. tertial 2010
PS 81/10 Forslag til fordeling av kulturmidler Musikk
PS 82/10 Forslag til fordeling av kulturmidler Barn og unge
PS 83/10 Forprosjekt - Omdømmebygging
PS 84/10 Søknad om konsesjon for erverv av gnr 45 bnr 2 i Tvedestrand kommune.
PS 85/10 Søknad om konsesjon for erverv av eierandeler til gnr 78 bnr 369 i Tvedestrand kommune
PS 86/10 Klage på tildeling av adressenavnet Hageveien på Gjeving
PS 87/10 Egengodkjenning av reguleringsplan for fylkesveg 415 Stormo - Tollbakken
PS 88/10 Reguleringsplan for hytteområdet Lille Løktene - egengodkjenning
PS 89/10 Østre Agder overformynderi - valg av vararepresentant
PS 90/10 Høring - forslag til endringer i kommuneloven
PS 91/10 Eventuell utvidelse av mandat for nedsatt arbeidsgruppe - Plassering av eventuell ny barneskole og nye barnehager i sentrum
PS 92/10 Referatsaker
16.11.2010 Møteprotokoll (PDF, 4 MB) PS 93/10 Ny E18 Tvedestrand Arendal - fastsetting av planprogram
PS 94/10 Forslag til ny fordelingsnøkkel for Kunst i Kulturskolen øst i Agder
PS 95/10 Arendal kommune som vertskommune for Lørdagsskolen
PS 96/10 Organisering av krisesenter fra 2011
PS 97/10 Søknad fra stiftelsen Den flyvende Hollender i Tvedestrand om midler til forprosjekt
PS 98/10 Utsatt sak: Søknad om utvidelse av skjenkearealet som transportsone, Lyngørporten
PS 99/10 Kjøp og utvikling av gnr. 59, bnr.239
PS 100/10 Godkjenning av renovasjon i kystsonen, ansvarsområder/samarbeid mellom RTA og Tvedestrand kommune.
PS 101/10 Evaluering av den politiske organisering i Tvedestrand
PS 102/10 Møteplan - politiske møter 2011
PS 103/10 Referatsaker
PS 104/10 Forvaltningsplan for klippeblåvinge - oppretting av
14.12.2010 Møteprotokoll (PDF, 141 kB) PS 105/10 Diverse endringer i budsjett 2010
PS 106/10 Budsjett 2011 - handlings- og økonomiplan 2011-2014
PS 107/10 Utredning av felles barneverntjeneste - eventuell deltakelse fra Tvedestrand kommune
PS 108/10 Risørs ønske om deltakelse i Barnevernsamarbeidet i øst-regionen(Biø)
PS 109/10 Boligbehov til utviklingshemmede - Prinsippvedtak - Fremdriftsplan
PS 110/10 Utvidelse av Utsikten bofellesskap med nye psykiatriboliger i Lyngmyrveien 39
PS 111/10 Plan for tidlig innsatsForebygging og rehabilitering som overordnede strategier
PS 112/10 Skjenkebevilling - Tvedestrand Fjordhotell
PS 113/10 Søknad om utvidelse av salgstiden for alkoholholdig drikk ved Meny Tvedestrand
PS 114/10 Høringsuttalelse til Stoltenbergsutvalgets rapport om narkotika
PS 115/10 Etablering av arbeidsgruppe - planlegging veikryss E 18
PS 116/10 Forespørsel om endring av utbyggingsavtale for del av Gjevingpynten
PS 117/10 Motorferdsel i utmark - søknad om tillatelse fra Per J. Songedal
PS 118/10 Spillemidler til idretts- og friluftsanlegg 2011
PS 119/10 Innkjøpssamarbeidet (OFA) - utfyllende retningslinjer
PS 121/10 Ny høring - forslag til ny organisering av polititjenesten i Agder politidistrikt
PS 122/10 Referatsaker · Togtaxi, fra Risøy folkehøyskole · Protokoll fra møte i samarbeidsutvalget 10.11.2010 · Referat møte i Eldrerådet 7.12.2010