Møteprotokoller for Kommunestyret - 2011

Møteprotokoller Kommunestyret 2011(periode 2007-2011)
Møtedato Dokument Saksliste
25.01.2011 Møteprotokoll (PDF, 42 kB) PS 1/11 Søknad om midler - Styrking av kommunalt barnevern 2011
PS 2/11 Samarbeid mellom Tvedestrandsmuseene
PS 3/11 Lyngør Kulturhistoriske Samlinger
PS 4/11 Iverksetting av vedtak gjort av kommunestyret i 2009/2010
PS 5/11 17. Mai 2011
PS 6/11 Reetablering av Tvedestrand Ungdomsråd
PS 7/11 Årsplan 2011 for Kontrollutvalget
PS 8/11 Elsertifikatordningen for småkraftverk - høringsuttalelse
PS 9/11 Høringsuttalelse samhandlingsreformen
PS 10/11 Fritak verv
PS 11/11 Referatsaker * Innspill til ny strategiplan for Sørlandet sykehus HF * Møteprotokoll kontrollutvalget * Referat, møte eldrerådet 18.1.2011
22.02.2011 Møteprotokoll (PDF, 53 kB) PS 12/11 Kunnskapsbasert strandsoneforvaltning - deltakelse i fellesprosjekt.
PS 13/11 Godkjenning av planprogram for GS-veg E18 Bjørkenes - Lillevåje
PS 14/11 Bakkeskåt - opprettelse av ad-hoc gruppe for utarbeidelse av videre strategi
PS 15/11 Reguleringsplan for Vestre Løktene - klage på reguleringsvedtak
PS 16/11 Ungdomsråd for skoleåret 2010/2011
PS 17/11 Rapporten Kulturskoleløftet - kulturskole for alle - høring
PS 18/11 Eventuell oppløsning av Agderrådet
PS 19/11 Endring i valgkretser
PS 20/11 Det Digitale Agder - tilslutning til prosjektopplegg for innkjøp av mobildekning, bredbåndskapasitet og telefoni
PS 21/11 Skolerute 2011 - 2012
PS 22/11 Kommuneplanens samfunnsdel - vedtak om høring av planforslag
PS 23/11 Referatsaker
29.03.2011 Møteprotokoll (PDF, 43 kB) PS 23/11 Videre permisjon fra verv i kommunestyret
PS 24/11 Årsrapport 2010 - Arbeidsmiljøutvalget
PS 25/11 Utsatt sak - Skolerute 2011 - 2012
PS 26/11 Høringsuttalelse vedrørende forslag til områdeplan for rehabilitering 2011-2010
PS 27/11 Godkjenning av utbyggingsavtale mellom Tvedestrand kommune og Glastadheia Utbyggingsselskap AS vedrørende Glastadheia III
PS 28/11 Årsmelding for 2010 for Kontrollutvalget
PS 29/11 Forvaltningsrevisjon - NAV - En ny forvaltningsreform
PS 30/11 Revidert tilleggsreglement for Kontrollutvalget
PS 31/11 Rapport om utført selskapskontroll i Lisand Industrier AS
PS 32/11 Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv
PS 33/11 Referatsaker
PS 34/11 Rapport om utført selskapsprotokoll i RTA AS
10.05.2011 Møteprotokoll (PDF, 139 kB) PS 35/11 Regnskap for 2010 - Tvedestrand kommune
PS 36/11 Årsmelding for 2010 - Tvedestrand kommune
PS 37/11 Endring i budsjett 2011 - regnskapsresultat 2010
PS 38/11 Endringer i investeringsbudsjettet for 2011 - ubrukte midler fra 2010
PS 39/11 Kommunal lånegaranti til Tvedestrand Rutebilstasjonsbygg AS i forbindelse med utbygging av nytt bibliotek m.m. i administrasjonsbygget
PS 40/11 Forlengelse av Miljøgata, byggetrinn 2 - Bevilgning og finansiering
PS 41/11 Utskifting av gammel veibelysning på Østerå - Ekstrabevilgning
PS 42/11 Videre strategi for kommunens eiendom i Bakkeskåt - tilråding fra ad-hocutvalg
PS 43/11 Søknad om bevilgning til snørydding på Lyngør.
PS 44/11 Ekstra midler til frostsikring av VA-ledninger i sjøen
PS 45/11 Parkeringsordning i Tvedestrand sentrum
PS 46/11 Etablering av barnehageplasser
PS 47/11 Reguleringsplan for Dypvåg brygge - egengodkjenning
PS 48/11 Aktiv forvaltning av marine naturverdier i kystsonen
PS 49/11 Forslag om endring av diverse veinavn
PS 50/11 Kompensasjon til abonnenter som har mistet vann/kloakk som følge av frosne kommunale ledninger vinteren 2010/11
PS 51/11 Nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonslovens §7 (bopliktforskriften) - endring av forskrift
PS 52/11 Museumstilskudd. Feragen skole
PS 53/11 Samarbeidsavtale vedr. drift av Forvaltergården - Tvedestrand museum.
PS 54/11 Samarbeidsavtale mellom Kriminalomsorgen region sørvest og Tvedestrand kommune for å forebygge og bekjempe bostedsløshet
PS 55/11 Høring - strategiplan for Sørlandet sykehus (SSHF) for perioden 2012 - 2014
PS 56/11 Søknad om skjenkebevilling for alkoholgruppe 3 ved Vertshuset avdeling Sandøya
PS 57/11 Søknad om utvidelse av skjenkearealet ved Bokhotellet Lyngørporten
PS 58/11 Søknad om salgsbevilling - Agder Marina AS
PS 59/11 Referatsaker
21.06.2011 Møteprotokoll (PDF, 170 kB) PS 60/11 Tilskudd til private veier.
PS 61/11 Private barnehager - retningslinjer og modell for beregning av tilskudd fra 2011
PS 62/11 Budsjettkontroll pr. 1. tertial 2011
PS 63/11 Kommuneplan 2011-2023 - Behandling av samfunnsdel etter høring
PS 64/11 Økonomiplan 2012-2015 - oppstart av økonomiplanarbeid
PS 65/11 Rapport fra ad-hoc utvalg for tomtevalg i sentrum - Prinsippvedtak og videre fremdrift.
PS 66/11 Anmodning om garantistillelse for Returkraft AS
PS 67/11 Samhandlingsreformen - ansettelse av samfunnsmedisiner i tre-årig prosjekt i Østre Agder
PS 68/11 Utbyggingsavtale for fremføring av VA-anlegg til Slotta industriområde m.m.
PS 69/11 Endringer i selskapsavtalen for Aust-Agder kulturhistoriske senter
PS 70/11 Prosjektleder- Lyngør 2012
PS 71/11 Referatsaker
PS 72/11 Ekstrasak nr. 72/11 vedrørende klage på vedtak – Skjenkebevilling alkoholgruppe 3 ved Vertshuset avdeling Sandøya «Loss Bryggos»
06.09.2011 Møteprotokoll (PDF, 148 kB) PS 73/11 Strategidokument for utvikling av Østre-Agder samarbeidet
PS 74/11 Søknad fra Kystkulturuka om lån
PS 75/11 Rammeavtale mellom Tvedestrand Vekst AS og Tvedestrand kommune vedrørende utbygging av Hagefjorden
PS 76/11 Kommuneplanens samfunnsdel 2011-2023 - Sluttbehandling
PS 77/11 Tilskudd til private barnehager - reviderte satser for 2011
PS 78/11 Søknad om konsesjon på erverv av gnr 82 bnr 133 i Tvedestrand kommune
PS 79/11 2. gangs behandling og endelig vedtak av detaljregulering av gnr. 78, bnr. 46,Sandøykilen
PS 80/11 Referatsaker
18.10.2011 Møteprotokoll (PDF, 248 kB) PS 81/11 Bevaringsområder i sjø i Tvedestrand kommune
PS 82/11 2. gangs behandling og endelig vedtak av detaljregulering for del av Østeråbukta
PS 83/11 Reguleringsplan Dalheia - egengodkjenning
PS 84/11 Budsjettkontroll pr. 2. tertial 2011
PS 85/11 Utbygging av Lyngbakken barnehage
PS 86/11 Økning av kostnadsgrense ved pålegg om tilkobling til kommunalt avløpsanlegg
PS 87/11 Søknad om konsesjon på erverv av gnr 73 bnr 1 og 155
PS 88/11 Rehabilitering av vannledninger i Hovedgata og Fjærekleiv/Bergsmyr.
PS 89/11 Pålegg om tilkobling til kommunalt avløpsanlegg via private ledninger.
PS 90/11 Endring av veinavn - tildeling av nye veinavn
PS 91/11 Vedr. erverv av grunn til opparbeidet parkeringsplass ved Lyngør båtbyggeri
PS 92/11 Fordeling av oppgaver og ansvar i lokal viltforvaltning- evaluering vedrørende organisering av kommunens viltarbeid
PS 93/11 Referatsaker