Møteprotokoller for Planutvalget - 2007

Møteprotokoller Planutvalget 2007 (Periode 2007-2011)
Møtedato Dokument Saksliste
13.11.2007 Møteprotokoll (PDF, 706 kB) PS 51/07 Anleggsvei fram til 88/37 (tomt 17), Dypvåg prestegårdskog.
PS 52/07 Utvidelse av brygge
PS 53/07 Igangsatte arbeider i fjæra på 89/2, Halsen
PS 54/07 Klagesak. Overbygg uteplass samt tilbygg og ombygging av sjøhuset på 92/24, Ulevåg. Tiltakshaver er klager
PS 55/07 Behandling av klage - Sti over sandsheia Gnr 86 Bnr: 22
PS 56/07 Fullmakt til rådmannen til behandle dispensasjon fra plankrav og søknad om tillatelse til å bygge industribygg på 30/105
PS 57/07 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av bolig m.m. GB 6/11- Hantho
PS 58/07 Dispensasjon og byggetillatelse
04.12.2007 Møteprotokoll (PDF, 516 kB) PS 59/07 Igangsatte arbeider på bu på 74/34, Tvedestrand
PS 60/07 Dispensasjon fra plankrav for deling av tomt til boligformål - GB 77/48 - Vestre Sandøya
PS 61/07 Dispensasjon og byggetillatelse - gnr: 81 bnr: 29 Lyngør
PS 62/07 Reguleringsplan for østre del av Odden - behandling etter offentlig høring
PS 63/07 Reguleringsplan for Vinterstøbukta - offentlig høring
PS 64/07 Reguleringsplan for del av Hagefjord brygger - parkering - offentlig høring
PS 65/07 Ny behandling av kommuneplanen for område ved Langesand Dypvåg (HYT05)