Møteprotokoller for Planutvalget - 2008

Møteprotokoller Planutvalget 2008
Møtedato Dokument Saksliste
22.01.2008 Møteprotokoll (PDF, 788 kB) PS 1/08 Reguleringsplan for del av Østre Odden - egengodkjenning
PS 2/08 Ny behandling for del av kommuneplan - område Hyt05 - Langesand, Dypvåg
PS 3/08 Reguleringsplan for Ulevåg gnr.92, bnr.7,82 - behandling etter offentlig høring
PS 4/08 Klage på gebyr for for reguleringsplanlegging - Hagefjord brygger
PS 5/08 Dispensasjon og tillatelse til utvidelse av brygge - Sandøya 78/65
PS 6/08 Deling av 78/186. Dispensasjon og tillatelse til flere tiltak på 78/186, Sandøya.
PS 7/08 Dispensasjon og byggetillatelse - Blodkilen, Borøy 75/153
PS 8/08 Dispensasjon fra byggeforbudet og rammetillatelse til tilbygg på fritidsbolig på 78/186, Sandøya
PS 9/08 Utvidelse av bolig, riving uthus/anneks for senere gjenoppføring på 82/73, Odden Lyngør
PS 10/08 Bestilling av sak – Utbygging og dispensasjonspraksis i kystsonen
12.02.2008 Møteprotokoll (PDF, 538 kB) PS 10/08 Klage - Dispensasjon og rammevedtak
PS 11/08 Reguleringsplan for parkeringsplasser, Hagefjord brygger - egengodkjenning
PS 12/08 Reguleringsplan for Rørkil - utlegging til offentlig høring
PS 13/08 Reguleringsplan for del av Labakken - offentlig høring
PS 14/08 Reguleringsplan for Hovedgaten 10(Johnsen-eiendommen m.m.) - Offentlig høring
PS 15/08 Klagesak- Overbygg uteplass på 92/24, Ulevåg. Fylkesmannen er klager
PS 16/08 Klagesak - Oppføring av bolighus på 59/23 ved Tveite. Tiltakshaver er klager
PS 17/08 Dispensasjon og byggetiilatelse - Riving av eksisterende brygge og oppføring av ny brygge 75/93
PS 18/08 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Valbergheia for tillegging av tilleggsareal og ettergodkjenning av planering, samt tillatelse til utomhusarbeider på 2/193, Valbergheia
11.03.2008 Møteprotokoll (PDF, 32 kB) PS 19/08 Reguleringsplan for Tvedestrand Fjordhotell gnr. 74, bnr. 42, 57, 59, 60 - offentlig høring
PS 20/08 Dispensasjon og rammetillatelse - Kalven Borøy, 75/6
PS 21/08 Dispensasjon og byggetillatelse - 80/98 Løktene Lyngør
PS 22/08 Oppføring av midlertidig telt (9 x 30 m) pi havneområdet sommeren 2008
PS 23/08 Tillatelse til fradeling av tilleggsareal til 6/32, Hantho
22.04.2008 Møteprotokoll (PDF, 606 kB) PS 24/08 Dispensasjon fra plankravet for oppføring av bolig på Østerå, gnr. 2 bnr. 13
PS 25/08 Reguleringsplan for Odden - uteglemt vilkår i reguleringsvedtak
PS 26/08 Reguleringsplan for Østre Odden - klage på reguleringsvedtak
PS 27/08 Reguleringsplan for gnr.92, bnr. 7, 8 Ulevåg - avsluttende behandling etter høring og mekling
PS 28/08 Endring av kommuneplan for område HYT05 Dypvåg - behandling etter høring
PS 29/08 Oppføring av enebolig på Askerøya - tolkning av reguleringsplan
PS 30/08 Klage på planutvalgets vedtak, avslag på dispensasjon fra plankrav for oppføring av hytte på - GB 80/98 - Lyktene
PS 31/08 Klage på vilkår om ferdselrett i forbindelse med tilbygg til frtidsbolig på Sandøya, gnr.77, bnr. 54
PS 32/08 Endringer sjøbod - GB 75/27 - Kalven, dispensasjon fra pbl § 17.2 for flytting av bygg
PS 33/08 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for tilleggsareal og ettergodkjenning av planering, samt tillatelse til utenomhusarbeider på gnr. 2, bnr.193 Valbergheia - Ny behandling
20.05.2008 Møteprotokoll (PDF, 423 kB) PS 34/08 Dispensasjon fra reguleringplan vedr. størrelse på garasje - GB 30/40 - Bronsbubakken 5
PS 35/08 Igangsettingstillatelse for takoppløft og utvidelse loft på Tvedestrand Fjordhotell på 74/42.
PS 36/08 Klagesak: Utvidelse av bolig, riving uthus/anneks på 82/73, Odden Lyngør. Riksantikvaren er klager.
PS 37/08 Din tanke er fri
PS 38/08 Telt på brygga sommeren 2008 (fremlagt direkte i møte)
10.06.2008 Møteprotokoll (PDF, 924 kB) PS 38/08 Oppføring av enebolig på Askerøya - tolkning av reguleringsplan
PS 39/08 Tillatelse til å rive bod til brannpumpe. Dispensasjon fra plankrav og rammetillatelse til brukeendring fra uthus til anneks på 79/11. Vestre Askerøy.
PS 40/08 Søknad om oppføring av brygge, sjøbod og terrasse i byggeområde. Søknad om dispensasjon fra plankrav i kommuneplanens arealdel
PS 41/08 Revidert søknad for oppføring av tilleggsbrygge på GB 79/94 - Vestre Askerøy
PS 42/08 Reguleringsplan for gnr.92, bnr. 7, 8 Ulevåg - avsluttende behandling etter høring og mekling
PS 43/08 Reguleringsplan for Rørkil- utvidelse av eksisterende felt - egengodkjenning
PS 44/08 Avslag på søknad om dispensasjon og ettergodkjenning av anleggsarbeider på 79/33 Kibvika, V. Askerøy
PS 45/08 Klage vedr. avslag på dispensasjon for oppføring av båtbu - GB 1/8 Epleviktangen
PS 46/08 Din tanke er fri
02.09.2008 Møteprotokoll (PDF, 788 kB) PS 47/08 Forespørsel om å regulere eiendommen gnr.6, bnr. 43 på Hantho til hytteformål
PS 48/08 Reguleringsplan for Tvedestrand Fjordhotell - egengodkjenning
PS 49/08 Reguleringsplan for Vestre Løktene - offentlig høring
PS 50/08 Reguleringsplan for Vinterstøbukta - behandling etter offentlig høring
PS 51/08 Reguleringsplan for del av Gjeving, gnr. 84, bnr. 131, Saltrø
PS 52/08 Bryggeanlegg Holmen - Nipholmen- oppfølgning av tidligere sak.
PS 53/08 Revisjon for del av reguleringsplan Barlinddalen - behandling etter offentlig høring
PS 54/08 Rammetillatelse for studentboliger og parkeringsanlegg i fjell på 74/312, Bakkeskott 11
PS 55/08 Riving av ulovlig oppført tilbygg på 81/123, Sandbukta Lyngør
PS 56/08 Klagesak-Riving og gjenoppbygging av sjøbu på 79/1, Vestre Askerøy. Tiltakshaver er klager
PS 57/08 Klagesak-Rive branngarasje, to nye takoppløft, fasadeendring og søknad om bruksendring uthus på 79/11, Vestre Askerøya
PS 58/08 Klagesak - avslag på dispensasjon fra plankrav GB 1/8 - Fylkesmannen er klager
PS 59/08 Din tanke er fri
14.10.2008 Møteprotokoll (PDF, 969 kB) PS 60/08 Reguleringsplan Del av Tvedestrand sentrum - Hovedgaten 1 - 18
PS 61/08 Reguleringsplan for Vinterstøbukta - behandling etter offentlig høring
PS 62/08 Revisjon for del av reguleringsplan for Barlinddalen - behandling etter offentlig høring
PS 63/08 Reguleringsplan for boligområde Ulevåg, gnr. 92, bnr. 7,8 - Avsluttende behandling etter høring, mekling og befaring med fylkesmannen
PS 64/08 Vedtak-Rammetillatelse til oppføring av næringsbygg med leiligheter i 3. og 4. etasje på 74/136, Bakkeskåt 10/12.
PS 65/08 Dispensasjon og endring av rammetillatelse for fritidsboliger på 6/72, Hantho
PS 66/08 Klagesak- Avslag på søknad om dispensasjon og ettergodkjenning av anleggsarbeider på 79/33 Kibvika, V. Askerøy . Tiltakshaver er klager.
PS 67/08 Din tanke er fri
11.11.2008 Møteprotokoll (PDF, 507 kB) PS 68/08 Reguleringsplan for del av gnr. 96 bnr. 1 - Offentlig høring
PS 69/08 Revisjon for del av reguleringsplan Barlinddalen
PS 70/08 Riving/nybygg fritidsbolig på gnr 9 bnr 41 - Røskilen
PS 71/08 Klage på vedtak - avslag på del av søknad vedr. forlengelse av brygge - GB 82/147 Kikut - Lyngør
PS 72/08 Dispensasjon fra plankrav for rivning og gjenoppføring av fritidsbolig GB 75/130
PS 73/08 Din tanke er fri
09.12.2008 Møteprotokoll (PDF, 677 kB) PS 74/08 Klage på gebyr for tilsyn med ulovlig byggearbeid på 81/123- Lyngør. Tiltakshaver/sjølbygger er klager
PS 75/08 Saksfremlegg: Byggetiltak på GB 97/129 - Skipperheia
PS 76/08 Saksfremlegg: Søknad om dispensasjon fra byggeforbudet jfr. PV`BL § 17.2 - tilbygg til hytte på GB 78/180 - Sandøykilen
PS 77/08 Gebyrregulativ for plan,byggesak og kart/oppmåling 2009
PS 78/08 Reguleringsplan for Ulevåg - avsluttende behandling etter mekling
PS 79/08 Reguleringsplan Del av Tvedestrand sentrum - Hovedgaten 1 - 18
PS 80/08 Dispensasjon fra plankrav, rivning og bygging av ny bolig på 76/168 - Brennvika Borøy
PS 81/08 Reguleringsplan Solfjeld næringsområde - planutkast til offentlig høring
PS 82/08 Reguleringsplan for del av Labakken, egengodkjenning
PS 83/08 Din tanke er fri