Møteprotokoller for Planutvalget - 2009

Møteprotokoller Planutvalget 2009
Møtedato Dokument Saksliste
27.01.2009 Møteprotokoll (PDF, 555 kB) PS 1/09 Reguleringsplan for del av Barlinddalen - klage på egengodkjenning
PS 2/09 Reguleringsplan for del av gnr 96 bnr 1 Nes - 1. gangs behandling
PS 3/09 Anmodning om fornyet reguleringsvurdering for gnr. 6, bnr.43
PS 4/09 Reguleringsplan for Svabukta II - Offentlig høring
PS 5/09 Reguleringsplan for del av Valbergheia II - offentlig høring
PS 6/09 Dispensasjon fra plankravet i kommuneplanens arealdel for deling og oppføring av bolig pa GB 77/56 - Haven
PS 7/09 Reguleringsplan for del av Hantho hyttefelt - offentlig høring
PS 8/09 Klagesak - Dispensasjon og endring av rammetillatelse for fritidsboliger på 6/72 - Hantho. Tiltakshaver er klager
PS 9/09 Klagesak - Oppføring av fritidsbolig på 86/214- Normannvik. Tiltakshaver er klager
PS 10/09 Reguleringsplan for Solfjeld næringsområde - egengodkjenning
17.03.2009 Møteprotokoll (PDF, 987 kB) PS 11/09 Sakfremlegg: Dispensasjon fra PBl §§ 17.2,20.4 vedr. fritidsbolig på GB 94/43 - Apallen
PS 12/09 Søknad om dispensasjon fra PBL § 17.2 og Kommuneplanens arealdel for tilbygg til fritidsbolig - GB 77/128
PS 13/09 Dispensasjon fra arealdel av kommuneplan og bruksendring fra bolig til fritidsbolig på 68/10 - Laget
PS 14/09 Klage på delegert vedtak i sak D-11/09 - Utforming av garasje på Valbergheia 41
PS 15/09 Klage på vedtak i delegert sak
PS 16/09 Klagesak - Pålegg om riving av atkomst til bade og båtplasser på 75/336 - Snarsund. Tiltakshaver er klager.
PS 17/09 Klagesak - Tilbygg til fritidsbolig på 92/37 - Ulevåg. Tiltakshaver er klager
PS 18/09 Rammetillatelse til påbygg og endring av fasade på 74/196 - Hovedgt 10
PS 19/09 Rammetillatelse for oppføring av næringsbygg på 2/127 m.fl. - Tangen
PS 20/09 Reguleringsplan for Vinterstøbukta - behandling etter offentlig høring
PS 21/09 Reguleringsplan del av gnr 96 bnr 1 - egengodkjenning
PS 22/09 Reguleringsplan for Glastadheia II - behandling etter offentlig høring
PS 23/09 Referat- og drøftingssaker
21.04.2009 Møteprotokoll (PDF, 38 kB) PS 24/09 Dispensasjon fra plankrav, riving og bygging av ny bolig på 76/168 - Brennvika Borøy. Behandling av endret søknad
PS 25/09 Klagesak. Melding om oppføring av brygge på 75/74. Nabo er klager.
PS 26/09 Klagesak. Fradeling av boligtomt på 84/26 - Hagen Gjeving. Rekvirent er klager.
PS 27/09 Reguleringsplan for Svabukta II, behandling etter offentlig høring
PS 28/09 Reguleringsplan for Dypvåg brygg mm. - offentlig høring
PS 29/09 Reguleringsplan for del av Hantho hyttefelt - egengodkjenning
PS 30/09 Referat- og drøftingssaker
29.04.2009 Møteprotokoll (PDF, 20 kB) PS 31/09 Hovedgate 1 -18 - klage på kunngjøring av reguleringsplan
PS 32/09 Saksfremlegg: Dispensasjon fra plankrav for oppføring av bolig - parsell av GB 84/126 - Rota
PS 33/09 Klagesak Påbygg og endring av fasade på 74/196 - Hovedgt 10 - Naboer er klagere
PS 34/09 Referat- og drøftingssaker
19.05.2009 Møteprotokoll (PDF, 51 kB) PS 35/09 Klagesak- Dispensasjon og tillatelse til grunnarbeid på 59/341-Svartkjennnveien 39. Nabo er klager.
PS 36/09 Klagesak-Bruksendring til fritidsbolig på 78/286-V. Sandøya. Tiltakshaver er klager.
PS 37/09 Klagesak- oppføring av sjøbod på 80/48- Øytangen Askerøy
PS 38/09 Oppføring av tårn på 81/123 Sandbukta Lyngør. Endring av tillatelse gitt av planutvalget 5.4.2005.
PS 39/09 Saksfremlegg: Ny behandling, Dispensasjon fra PBL § 17.2, 20,4 vedr. formalisert bruk fritidsbolig på GB 94/43 - Apallen
PS 40/09 Saksframlegg: Dispensasjon fra PBL § 17.2, 20.4 for oppføring av bygg for våtrom - GB 78/43 Sandøykilen
PS 41/09 Saksfremlegg: Riving av eks. brygge og gjenoppføring av ny samme sted - GB 80/44 - Øytangen
PS 42/09 Dispensasjon fra PBL § 20.4 og 17.2 for endring og rehabilitering av eks. brygge på GB 75/105 - Kalven
PS 43/09 Referat- og drøftingssaker * Politisk organisering av plan og byggesaker etter ny plan og bygningslov (se sak 14/09 til formannsskap i vedlegg)
11.06.2009 Møteprotokoll (PDF, 47 kB) PS 44/09 Saksfremlegg: Ny behandling, Dispensasjon fra PBL § 17.2, 20,4 vedr. formalisert bruk fritidsbolig på GB 94/43 - Apallen
PS 45/09 Klagesak. Fradeling av boligtomt på 84/26 - Hagen Gjeving. Rekvirent er klager
PS 46/09 Klage på vedtak i delegert sak
PS 47/09 Saksfremlegg: Klage på vedtak i sak DS-108/09 - brygge, Øytangen Sandøya
PS 48/09 Reguleringsplan Størrfjell - offentlig høring
PS 49/09 Reguleringsplan for Åstø hytteområde - offentlig høring
PS 50/09 Reguleringsplan Kalven, Borøy - offentlig høring
PS 51/09 Revisjon av reguleringsplan for Hagefjord brygge - offentlig høring
PS 52/09 Bebyggelsesplan for område B9 på Valbergheia - offentlig høring
PS 53/09 Busslommer på Gjeving - Dispensasjon fra reguleringsplan.
PS 54/09 Referat- og drøftingssaker Befaring ifbm fylkesmannens klage på planutvalgets vedtak, se også vedlegg
PS 55/09 Klage på vedtak i planutvalget 32/09 – Oppføring av bolig på Rota. Fylkesmannen og nabo er klager
08.09.2009 Møteprotokoll (PDF, 54 kB) PS 56/09 Klagesak- Oppføring av sjøbod på 80/48, Øytangen Askerøya-Fylkesmannen er klager
PS 57/09 Klage på avslag på bruksendring av loft på sjøbu/klage på saksbehandlergebyret - gnr 63 bnr 5 Østre Nævestad
PS 58/09 Klagesak- Oppføring av tårn på 81/123 Sandbukta Lyngør. Endring av tillatelse gitt av planutvalget 5.4.2005- Tiltakshaver er klager
PS 59/09 Ny vurdering av kvist på garasje Einarsvika 9, Gjeving
PS 60/09 Bolig på 2/31 - Østerå. Om avslutning av byggesaken.
PS 61/09 Næringsbygg på 2/82-Østerå. Om avslutting av byggesaken.
PS 62/09 Reguleringsplan Østerå - endring av planforutsetninger
PS 63/09 Reguleringsplan for Åstø-Øygardsleien - behandling etter offentlig høring
PS 64/09 Bebyggelsesplan for delområde B9-Valbergheia
PS 65/09 Høringsuttalelse: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen
PS 66/09 Referat- og drøftingssaker
PS 67/09 Søknad om mindre vesentlig reguleringsplanendring for
13.10.2009 Møteprotokoll (PDF, 54 kB) PS 68/09 Klagesak - Dispensasjon fra pbl §20.4 og 17.2 for endring og rehabilitering av brygge på 75/105 - Kalven, Borøy. Fylkesmannen er klager
PS 69/09 Klage på avslag for fradeling av landparsell til bryggeanlegg - Lyngørfjorden Eiendom
PS 70/09 Klagesak - Montering av båtbommer på eksisterende brygge på 90/3 og 4 - Krokvåg. Både nabo og tiltakshaver klager.
PS 71/09 Klage på vedtak tilbygg til fritidsbolig gnr 78 bnr 195 - Nautvika, Sandøya
PS 72/09 Småbåthavn på 75/74 - Storkilen, Borøya
PS 73/09 Utlegging av flytebrygge for næringsvirksomhet på 3/19- Bakkeskott
PS 74/09 Reguleringsplan for Vinterstøbukta - klage på reguleringsvedtak
PS 75/09 Reguleringsplan for Svabukta II - egengodkjenning
PS 76/09 Reguleringsplan for del av Valbergheia II - Egengodkjenning
PS 77/09 Reguleringsplan Kalven - egengodkjenning
PS 78/09 Reguleringsplan Størrfjell - egengodkjenning
PS 79/09 Referat- og drøftingssaker
20.10.2009 Møteprotokoll (PDF, 12 kB) PS 80/09 Utbyggingsavtale for del av Gjevingpynten/Vinterstøbukta
10.11.2009 Møteprotokoll (PDF, 29 kB) PS 81/09 Anmodning om utsatt frist for tilbakeføring av anleggsveier - Prestegårdsskogen
PS 82/09 Dispensasjon og endring av tillatelse til tilbygg på bolig på 75/265 - Borøy
PS 83/09 Reguleringsplan for Dyåvåg brygge - behandling etter offentlig høring
PS 84/09 Referat- og drøftingssaker
08.12.2009 Møteprotokoll (PDF, 42 kB) PS 85/09 Saksframlegg: Klage på gebyrer i byggesak
PS 86/09 Klagesak - dispensasjon, bruksendring og tilbygg på 94/43, Apallen-nabo er klager
PS 87/09 Dispensasjon og anneks til fritidsbolig på 2/39/8- Tangenvn 147
PS 88/09 Gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven (kart og deling)
PS 89/09 Dispensasjon og bruksendring til boliger på 74/229 og 231, Vestervei 9
PS 90/09 Klagesak - Avslag på forlengelse av brygge på 6/42 - Hanto - Tiltakshaver er klager
PS 91/09 Klagesak - Gjenreisning av båthus/sjøbod - 1/2 - Råkenes - Tiltakshaver er klager
PS 92/09 Klage på utbyggingsavtale for bryggeanlegg i område SS8 - Vinterstøbukta
PS 93/09 Referat- og drøftingssaker