Møteprotokoller for Planutvalget - 2010

Møteprotokoller Planutvalget 2010
Møtedato Dokument Saksliste
26.01.2010 Møteprotokoll (PDF, 41 kB) PS 1/10 Reguleringsplan for Spillemannsbekken - offentlig høring
PS 2/10 Klagesak - Tilbygg fritidsbolig på 82/93 - Odden Lyngør
PS 3/10 Klagesak - Flytebryggeanlegg på 84/363 - Gjeving
PS 4/10 Anleggsvei fram til 88/37 Dypvåg prestegårdskog. Ny behandling
PS 5/10 Klagesak - Avslag på forlengelse av eksisterende brygge samt anlegg av ny flytebrygge 6/42 - Hanto - Ny behandling
PS 6/10 Bebyggelsesplan for delområde B9 - Valbergheia 2 - behandling etter ny høring
PS 7/10 Ballbinge på 32/119 - Gladstadheia
PS 8/10 Saksfremlegg: Klage på dispensasjonssak - avslag på gjenoppføring av molo gnr. 95 bnr. 1 - Bukholmen
PS 9/10 Klagesak - Gjenreisning av båthus/sjøbod på 1/2 -Råkenes - Ny behandling
PS 10/10 Pålegg om riving av atkomst til bade og båtplasser på 75/336 - Snarsund. Ny behandling
PS 11/10 Referat- og drøftingssaker
09.03.2010 Møteprotokoll (PDF, 33 kB) PS 12/10 Saksframlegg: klage på avslag skjermvegg med glassvegger gnr 84 bnr 488 - Saltrø, Gjeving
PS 13/10 Klagesak - Småbåthavn på 75/74 - Storkilen, Borøya
PS 14/10 Klagesak - Pålegg om riving av atkomst til bade og båtplasser på 75/336 - Snaresund
PS 15/10 Klagesak – Dispensasjon og terrasse med grillbu på gnr 96 bnr 26 - Sagesund
PS 16/10 Handlingsplan for klippeblåvinge - høringsutkast
PS 17/10 Dispensasjon og atkomstbrygge på gnr 78 bnr 341 - Bastvika Sandøya
PS 18/10 Referat- og drøftingssaker
13.04.2010 Møteprotokoll (PDF, 45 kB) PS 19/10 Klagesak - Dispensasjon og utlegging av flytebrygge på gnr 6 bnr 42 - Hantho
PS 20/10 Klagesak- Dispensasjon og fritdsbolig på gnr 86 bnr 214 - Normannvik
PS 21/10 Klagesak - Tilbygg til anneks til fritidsbolig på gnr 79 bnr 6 Vestre Askeøya
PS 22/10 Saksframlegg: Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av bolig på GB 78/340 - Sandøya
PS 23/10 Saksframleggg: Protest og klage på vedtak om plassering - gnr 88 bnr 17
PS 24/10 Saksfremlegg: Klage på dispensasjonssak - avslag på gjenoppføring av molo gnr. 95 bnr. 1 - Bukholmen
PS 25/10 Ballbinge på 32/119 - Gladstadheia
PS 26/10 Dispensasjon, riving og oppføring av ny fritidsbolig og anneks på eks grunnmur gnr 78 bnr 98- Sandøya
PS 27/10 Reguleringsplan Kalven - egengodkjenning
PS 28/10 Referat- og drøftingssaker
18.05.2010 Møteprotokoll (PDF, 45 kB) PS 29/10 Reguleringsplan Kalven - egengodkjenning
PS 30/10 Saksfremlegg: Klage på dispensasjonssak - avslag på gjenoppføring av molo gnr. 95 bnr. 1 - Bukholmen
PS 31/10 Planinitiativ for Klekkervika - drøfting av mulig reguleringsarbeid
PS 32/10 Handlingsplan for Klippeblåvinge - høringsuttalelse
PS 33/10 Referat- og drøftingssaker
15.06.2010 Møteprotokoll (PDF, 33 kB) PS 34/10 Klage på vedtak om godkjenning av bebyggelsesplan - Valbergheia delområde B9
PS 35/10 Gebyrregulativ for plan og byggesak gjeldende fra 1.7.2010
PS 36/10 Saksframlegg: Oppføring av grillbu på gnr. 69 bnr. 28 - Laget
PS 37/10 Saksframlegg: Dispensasjon for oppføring av hagestue gnr 69 bnr 5 - Laget
PS 38/10 Reguleringsplan for Spillemannsbekken - behandling etter offentlig høring
PS 39/10 Dispensasjon fra reguleringsplan for del av Labakken (Loggen brygge)
PS 40/10 Reguleringsplan Kalven, egengodkjenning, ny behandling
PS 41/10 Referat- og drøftingssaker
PS 42/10 Dispensasjon fra plankravet for rivning og gjenoppføring av bolig Ulevåg
24.08.2010 Møteprotokoll (PDF, 13 kB) Befaring: Reguleringsplan for del av Labakken (Loggen)
07.09.2010 Møteprotokoll (PDF, 28 kB) PS 43/10 Klage på saksbehandlingsgebyr i forbindelse med fradeling av 20 tomter i vedtatt reguleringsplan for Skuggevik gnr 5 bnr 44 og 45-klager utbygger
PS 44/10 Saksframlegg: Klage på planutvalgets behandling for oppføring av grillbu - Laget
PS 45/10 Referat- og drøftingssaker
13.10.2010 Møteprotokoll (PDF, 49 kB) PS 46/10 Saksfremlegg: Klage på vedtak i sak DS-65/10 takoppløft og faktura, gnr 82 bnr 17 fnr 6- Lyngør
PS 47/10 Klagesak - Ettergodkjenning av steinsatt platting på gnr 94 bnr 4 - Apallen
PS 48/10 Klagesak - Tilbygg til sjøbod på gnr 86 bnr 22 - Sanden
PS 49/10 Klage på delegert vedtak - oppføring av fritidsbolig gnr 84 bnr. 611 - Barlinddalen
PS 50/10 Bolig og næringsbygg på gnr 74 bnr 326 Hovedgt 10-18. Søknader om dispensasjon fra reguleringsplan og rammetillatelse.
PS 51/10 Reguleringsplan for Kalven, Borøy - klage på reguleringsvedtak.
PS 52/10 Reguleringsplan for Sia - offentlig høring
PS 53/10 Reguleringsplan Dalhei vest - offentlig høring
PS 54/10 Dispensasjon fra reguleringsplan for del av Labakken (Loggen brygge)
PS 55/10 Reguleringsplan for hytteområdet Lille Løktene - egengodkjenning
PS 56/10 Egerngodkjenning av reguleringsplan for fylkesveg 415 Stormo - Tollbakken
PS 57/10 Referat- og drøftingssaker
09.11.2010 Møteprotokoll (PDF, 43 kB) PS 58/10 Ny E18 Tvedestrand Arendal - fastsetting av planprogram
PS 59/10 Anlegging av ballplass på gnr 32 bnr 119 - Gladstadheia
PS 60/10 Klagesak - Riving av brannskadet bolig på gnr 74 bnr 186 Arrestbakken 2
PS 61/10 Saksfremlegg: Dispensasjon fra plankrav og bestemmelser for oppføring av 3 boliger på gnr 29 bnr 40 - Høyheiveien 18
PS 62/10 Referat- og drøftingssaker
07.12.2010 Møteprotokoll (PDF, 71 kB) PS 63/10 Ny klagebehandling for ettergodkjenning av grillbu på gnr 69 bnr 28 Laget
PS 64/10 Klagesak: Etablering av parkeringsplasser på gnr 76 bnr 10
PS 65/10 Saksframlegg: Dispensasjon fra formål i PBL m.m. for tilbygg på gnr 92 bnr 24 - Ulevåg
PS 66/10 Saksframlegg: søknad om oppføring av bod gnr 79 bnr 36 og 64 - Askerøya
PS 67/10 Saksframlegg: Klagesak på innvilget tilbygg til sjøbu gnr 86 bnr 22 - Normannvik
PS 68/10 Klagesak - Bolig og næringsbygg på gnr 74 bnr 326 - Hovedgt 10-18
PS 69/10 Klagesak - Dispensasjon, riving og oppføring av ny fritidsbolig og anneks på samme grunnmur på gnr 78 bnr 98 - Sandøya
PS 70/10 Oppføring av utsalg trikotasje/galleri gnr 97 bnr 188 - Sagesund
PS 71/10 Forespørsel om endring av utbyggingsavtale for del av Gjevingpynten
PS 72/10 Dispensasjon og bod og tilbygg til fritidsbolig gnr 76 bnr 133 - Hesnes Borøy
PS 73/10 Reguleringsplan for bryggeanlegg i Østeråbukta - offentlig høring
PS 74/10 Reguleringsforslag for Klekkervika - del av Gjevingpynten reguleringsområde
PS 75/10 Referat- og drøftingssaker