Møteprotokoller for Planutvalget - 2011

Møteprotokoller Planutvalget 2011(periode 2007-2011)
Møtedato Dokument Saksliste
18.01.2011 Møteprotokoll (PDF, 30 kB) PS 1/11 Dispensasjon, bruks- og fasadeendring DnB-bygget gnr 74 bnr 149- Hovedgt 50
PS 2/11 Klagesak - Bryggeutvidelse på gnr 77 bnr 269 - Hauketangen V Sandøya
PS 3/11 Klagesak- Bolig og næringsbygg på gnr 74 bnr 326- Hovedgaten 10-18
PS 4/11 Delegasjon for behandling av rammetillatelse – Labakken og Spillemannsbekken
PS 5/11 Referat- og drøftingssaker
15.02.2011 Møteprotokoll (PDF, 46 kB) PS 6/11 Saksframlegg: søknad om dispensasjon for oppføring av brygger for eiendommene gnr 97 bnr 76,87 - Sagesund
PS 7/11 Klagesak - Bruksendring gnr 28 bnr 7 fnr 3 Fjærkleivene 20
PS 8/11 Kunnskapsbasert strandsoneforvaltning - deltakelse i fellesprosjekt.
PS 9/11 Godkjenning av planprogram for GS-veg E18 Bjørkenes - Lillevåje
PS 10/11 Saksframlegg: Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig og uthus på gnr 7 bnr 8
PS 11/11 Klagesak - Bryggeutvidelse på gnr 77 bnr 269 - Hauketangen V Sandøya
PS 12/11 Klagesak - Utsalg trikotasje og galleri på gnr 97 bnr 188 - Sagesund
PS 13/11 Reguleringsplan Bergøya - offentlig høring
PS 14/11 Klagesak - Ny behandling - Påbygging av takoppløft på bolighus gnr 82 bnr 17 fnr 6 Lyngør
PS 15/11 Flytebryggeanlegg Holmen-Niholmen - behandling av byggesøknad.
PS 16/11 Reguleringsplan for Vestre Løktene - klage på reguleringsvedtak
PS 17/11 Referat- og drøftingssaker
22.03.2011 Møteprotokoll (PDF, 54 kB) PS 18/11 Reguleringsplan for del av Østeråbukta - behandling etter offentlig høring PS 19/11 Bebyggelsesplan for delområde B9 - Valbergheia - ny 1 gangs behandling
PS 20/11 Rammetillatelse til riving eksisterende bygninger og oppføring av nytt bygg med leiligheter og næring og parkeringshus på gnr 74 bnr 244 og 247 - Loggen
PS 21/11 Utsatt frist for tilbakeføring av anleggsveg fram til gnr 88 bnr 37 - Dypvåg prestegårdskog
PS 22/11 Anmodning om omgjøring av reguleringsvedtak - Østre Odden Lyngør
PS 23/11 Klagesak- Delegasjon for behandling av rammetillatelse – Labakken og Spillemannsbekken
PS 24/11 Klagesak- Dispensasjon og oppføring av enebolig på gnr 2 bnr 143- Østerå
PS 25/11 Saksframlegg: Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig og uthus på gnr 7 bnr 8
PS 26/11 Referat- og drøftingssaker
03.05.2011 Møteprotokoll (PDF, 26 kB) PS 27/11 Bryggeanlegg mellom Holmen og Nipholmen - klage på vedtak
PS 28/11 Reguleringsplan for Dypvåg brygge - egengodkjenning
PS 29/11 1. gangs behandlig av detaljregulering av gnr. 78, bnr. 46, Sandøykilen
PS 30/11 Referat- og drøftingssaker
PS 31/11 Kommunedelplan for byggeområdene i kystsonen -
14.06.2011 Møteprotokoll (PDF, 37 kB) PS 32/11 Klage på anleggsvei gnr 88 bnr 21 Dypvåg prestegårdsskog
PS 33/11 Klagesak - Dispensasjon, tilbygg og fasadeendring på fritidsbolig på gnr 94 bnr 43 - Apallen
PS 34/11 Ny begrenset høring av reguleringsplan for Østeråbukta
PS 35/11 Etablering av lekeplass på gnr 74 bnr 200 Hovedgt 1-18. Dagmulkt
PS 36/11 2. gangs behandling og endelig vedtak av bebyggelsesplan for delområde B9 - Valbergheia
PS 37/11 Ikke omsøkte byggearbeider på gnr 81 bnr 9 Pers Brygge Lyngør
PS 38/11 Referat- og drøftingssaker
PS 39/11 Sletting av erklæring/ avtale gnr 6 brnr 11 og 72
30.08.2011 Møteprotokoll (PDF, 300 kB) PS 40/11 Reguleringsplan for del av Østerå - offentlig høring
PS 41/11 Saksframlegg: Dispensasjon fra plankrav og fra byggeforbud i 100-metersbeltet for bryggearbeider på gnr 77 bnr 131 - Haven
PS 42/11 Saksframlegg: Dispensasjon fra LNF formål fo oppføring av anlegg for kommunikasjon på gnr 76 bnr 88 - Ulefjell
PS 43/11 2. gangsbehandling og endelig vedtak av detaljregulering av gnr. 78, bnr. 46,Sandøykilen
PS 44/11 Saksframlegg: Klage på gebyrer i byggesak gnr 84 bnr 18 - Gjevinggården
PS 45/11 Ny vurdering av delegert vedtak i dispensasjonsak for ny bolig (81/15) på Lyngør.
PS 46/11 Reguleringsplan for Spillemannsbekken - klage på planvedtak
PS 47/11 Behandling av kommunedelplan etter offentlig høring
PS 48/11 Anmodning om å revurdere tidligere gebyr for behandling av delingssøknader på Glastadheia
PS 49/11 Behandlingsgebyr for fradeling av parseller ihht vedtatt regulerignsplan for skuggevik - gnr 5 bnr 44 og 45, Ny vurdering etter klagebehandling til fylkesmannen hvor klager fikk medhold
PS 50/11 Referat- og drøftingssaker
PS 51/11 Saksframlegg: klage på vedtak - oppføring av parkeringsplass på gnr. 94 bnr. 43 - Apallen
11.10.2011 Møteprotokoll (PDF, 142 kB) PS 52/11 Saksframlegg: Dispensasjon fra formål i kp for ombygging av låve på gnr 80 bnr 37 - Steinsøya
PS 53/11 Reguleringsplan Dalheia - egengodkjenning
PS 54/11 Saksframlegg: Behandling av klage på gebyr
PS 55/11 1 gangs behandling av detaljregulering Klåholmen
PS 56/11 2. gangs behandling og endelig vedtak av detaljregulering for del av Østeråbukta PS 57/11 1 gangs behandling av detaljregulering for Tangenheia Boligområde
PS 58/11 Saksframlegg: Klage på vedtak om fjerning av tiltak - Bøkelia 3
PS 59/11 Saksframlegg: Klage på vedtak om endring av tiltak - Sandøya gnr 77 bnr 269
PS 60/11 Saksframlegg: Klage på vedtak i sak 69/10 mønehøyde
PS 61/11 Reguleringsplan Sia - egengodkjenning
PS 62/11 Referat- og drøftingssaker